Tuesday, May 6, 2014

ಬಾರ್ ಲ ಬಜಿಲ್ ಲ ನೂದು ಪೆಟ್ಟ್ ಲ !

 §®mïÖ §®è 
  §¯ÉÆèqÀÄ §f¯ï  
  §f¯ïqï ¨É®è
  ¨É¯ÉÆèqÀÄ ¦f£ï

§f¯ïzÀ ¸ÀÄ¢Ý §£ÀßUÀ eÉÆÃPÀÄ¯É PÀ¯ÉÆàzÀ EAawÛ ¥ÀzÉÆPÉè£ï CAZÉ£É UÁzÉ Jzïgï PÀvÉPÉè£ï C¥ÀUÀ¥ÀUÀ C¥Éà CªÉÄägÉ ¨Á¬ÄqïÝ AiÀiÁ£ï PÉãÉÆA¢wÛ£ÀªÀÅ £ÉA¥ÁªÉÇAqÀÄAqÀÄ. JAPÉè E®è ¦gÀªÀÅ PÉÆlåqï MAf ªÀÄƯÉqï §f®Ý ¯ÁmÉ EvïÛAqï. C¬Ä£ï §f®Ý fqÉØAzï¯Á ¥ÀAqÉÆA¢vÉÛgï. ¨ÉÆ®ÄàzÀ ¥À¯ÁgÉÆUÀÄ MªÉéà CqÉå ¥ÀÅAr EdÓA¢£À¥ÀUÀ §f¯ï D eÁUÉ£ï §wðªÀįÉÆÛA¢vïÛAqï. §f®Ý ªÀÄmïÖUï GAzÀÄ E¤Uï¯Á ¸ÀvÀå£Éà DzÀÄAqÀÄ.

¯ÁmÉ ¥ÀAzï£ÀUÀ :
CPÀÌ CvïÛAqÀ CuÉÚ KgÉà DªÀqï C®à §f®Ý ¯ÁmÉ ¥ÀAzÁ£ÀUÀ JAPÀÄ®Ä eÉÆÃPÀÄ®Ä PÉÆlåUï ¥ÁgÉÆA¢vÀÛ. C¬ÄPï MAdvïÛ ªÀĸïÛ PÁgÀt GAqÀÄ. MAf£ÉzÀªÀÅ C®à CuÉÚ §f¯ï JqÉÆÛAzÀÄ¥ÀÅöà®PÀ£ÉÃ, fqÉØzÀ UÀÄjqïÝ CPÉÌ §f¯ï  ªÀÄUÀÄ¥ÀÅ£À PÉʸÀlÄÖUÉÆqï §f¯ï «ÄvïÛ fqÉØzÀPÀ¯ïèUï K¥Ázï gÁ¥Ázï ¥ÁqÉÆA¢wÛ£ÀªÀÅ. CªÀÅ ¥ÀÇvÀÛ J¸À¯ï¯ÉPÉÆ «ÄvïÛ §ÆgÉÆAzÀÄ¥ÀÅöà£É£ï vÀÆ¥ÀÅ£ÀªÉà MAf ¥ÉÇ®ÄðzÀ Dl JAPÉèUï. C¬ÄvÀ MlÄÖUÀÄ JAPÉè CAUÉÊUï D J¸À¯ï¯É£ï ¥ÁqÉÆA¢wÛ£ÀªÀÅ. CªÀÅ ¨ÉZÀÑ ¨ÉZÀÑ G¥ÉàÃzïAqï. £ÉqÁÝzï w£ÉågÉ PÉƹ DªÉÇA¢vïÛAqï. ¨ÉÆPÀÌ gÁmÉzÀ PÁgïUï PÁgï PÉÆzÀÄð CtÚ£À MlÄÖUÀÄ §f¯ï JqÀÄà£ÀªÀÅ JAPÉèUï MAf UÉƧÄâ¯Á D¢vïÛAqï.

§f¯ïUï ¨Ágï MªÀÅ?
¨ÁgïqïÝ §f¯ÁAiÉÄgÉ KuÉ¯ï ¨Ágï vÉÆ£ÀÆßgÀÄ, ¸ÀÄVÎzÀ PÀAiÀĪÉÄ EAawÛ£ÀªÀÅAzÁAqÀ, EvÉÛ zÁªÀÄ, zÀ§â£ï ¸Ágï, v˸ÀAqïªÀ£ï EAawÛ ¸À¥ÀÇgÀ ¨ÉÆPÀÌ GzÀÝ vÉÆÃgÀzÀ ¨ÁgÀ©zÉPÀÄÌ®Ä G¯ÉÆè. ¨ÉÆ®ÄÝzÀ §f¯ï ¨ÉÆÃqÁAqÀ ªÀĸÀÌvïzÀ ¨ÁgÁªÉÇqÀÄ. §f¯ïqï Kvï «zÉÆ GAqÀÄAzÀÄ PÉÃAqÀgïAqÀ MAf ¥ÀnÖ EAZÀ PÉÆgÉÆ°. EqÉ §f¯ï,Egɧf¯ï, PÀqɧf¯ï, PÉÆmÉÖ§f¯ï, PÉÆr§f¯ï, UÀnÖ§f¯ï, vÉ®Äà§f¯ï, zÀ¥Àà§f¯ï, ¥ÀÅqɧf¯ï, ¥ÉÇr§f¯ï, §dQÌgɧf¯ï, ¨ÉÆ®ÄÝ §f¯ï, ªÀÄqɧf¯ï,  ¯Ámɧf¯ï, ¸ÉnÖ§f¯ï EAZÀ ªÀiÁvÉÆ.

§f¯ÉqÉàgÉ KgÉÃgï?
§f¯ïUï ¨ÉÆÃqÁ¬Ä ¨Ágï£ï C¬ÄvÀ PÀdªÀÅ ªÀiÁvÀ ¥Éfzï zÀÄA©£Á¤ MAf PÀ¥Ààgïqï ¥ÁqïÝ ¤Ãqïð £À£Évïzï ®ÄA§ÄzÀÄ £À£ÉÆAf PÀgÀmïÖ ¥ÁqïÝ MAf PÀÄ¢ ¨ÉAiÉÄågÉ ¢ÃªÉÇqÀÄ. ¨ÉÆPÀÌ MAf ¹PɧwÛ ¸ÁvïUï eÁzï wvïð ¢ÃªÉÇqÀÄ. PÉ®ªÀÅ UÀnÖzÀ ¨ÁgïUï gÀqïØ ¹PɯÁ ¨ÉÆÃqÁªÀÅ. JZÀÑ÷ ¨ÉAiÀiÁàAqÀ ¨Ágï ¥ÀÅqÀzï §f¯ïUï CªÀAzÉ ¥ÉÇêÀÅ.

EAZÀ ¹PÉ §¥Áð¬Ä£É£ï ªÀÄ£ÀzÁ¤ DvÉà ¥ÉÇvÀÄð ªÀÄÄlÖ CAZÉ£É zÉvïÛ ¢ÃªÉÇqÀÄ. C¬ÄqïÝ ¨ÉÆPÀÌ GAzÉqïØ JaÑPÀ«Ää   MAf ¥ÁªÀÅzÁvï MAf PÉÆÃ¥ÀÅqÀÄ zÉvïÛzï §f®Ý fqÉØzÀ PÉÊvÀ®Ý ¢PÉ̯ïzÀ «ÄvïÛ G¥ÀÅöà£À NqÀÄ CvïÛAqÀ PÉÆÃgÀ¬ÄUï ¥ÁqïÝ GzÀÝzÀ PÉʯïqï ¥ÉÇzÀÄ¥ÉÇqÀÄ. EAZÀ ¥ÉÇzÀÄvÉÆA¢wÛ¯ÉPÉÆ£Éà ¨Ágï¯ï  ¨ÉZÀÑ¥ÀÅlÄÖzÀÄ ¨Ád£ÀzÀÄ®¬ÄqÉà ¥ÀgÀ¥ÀgÀ gÀnÖAiÉÄgÉ ¸ÀÄgÀĪÁ¥ÉÇ. C¥ÀUÀ£Éà CªÉ£ï ¨ÁgÀa°èqï CvïÛAqÀ vÀmïÖUÉÆqÀÄ zÉvïÛ ¨ÉZÀÑ CgÀ¥ÉàgÉ zÀÄA¨Éà UÀÄjPïÌ ¥ÁqïÝ §f¯ÉqÉàgÉ C£ÀĪÀįïÛ PÉÆgÉÆqÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzï F PÀeÉÆÓUÀÄ ªÀiÁvÉÆ ¸À£ÀßAiÀÄPÀÆlÄzÀÄ ClÖ£É DªÁðqï ªÀįïÛ PÉÆ¥ÀÅð£ÀªÀÅ ¥ÉÇAeɯɣÀ PÉ®¸ÉÆ. fqÉØ ¯ÁmÉ UÀÆgÀÄzÀÄ ¸ÀªÀÄPÀmïÖ ªÀįïÛ PÉÆ¥ÀÅð£ÀªÀÅ DAeÉªÉ¯É PÀeÉÆÓ. CAZÁzï fqÉØzÀ amÉÖqï E®è®Ý AiÀÄdªÀiÁ¤Ý CvïÛAqÀ ¥ÉÇAeɪÀÅ PÀÄ®ÄèzÀÄ PÀeÉÆÓ ¨É£Àà¯ï. ¯ÁmÉzÀ PÁUïð PÁgï PÉÆzÀÄð vÀ£À vÀgÉvÀÛ «ÄvïÛ vÁAUï vÀ®PÉ CvïÛAqÀ £Éïɧ¯ïèUï PÉÊ PÉÆzÀÄð §f¯ÉqÀÄà£À PÀeÉÆÓ E®èzÀ AiÀÄdªÀiÁ¤ CvïÛAqÀ CAeɪɯɣÀªÀÅ. MlÄÖqÀÄ §f¯ÉqÉàgÉ ¨ÉÆÃqÁ¬Ä£ÀªÀÅ ¥ÀAqÀ KgÁAqÀ®EªÉðgï ªÀiÁvÉæ. JqÀÄà£À®à ¥ÉÇAeɪÀůÁ G¥ÉÇà°. DAqÀ ¥ÉÇzÀÄ¥ÀÅ£À®à ¥ÉÇAeɪÉà G¥ÉÇàqÁ¥ÀÅAqÀÄ. KvÁAqÀ® ¥ÉÇzÀÄ¥ÀÅ ¥ÉÇqÉ¥ÀÅ PÀ¯É ¥ÉÇAeɯÉUÉà ¹¢Ý D¬Ä£ÀªÀÅ.

¨Ágï §f¯ÁAiÉÄgÉ Kvï ¥ÉmïÖUÉ?
§f¯ÉqÀÄà ªÀiÁ¤ ¯ÁmÉzÀ PÁgïUï vÀ£Àß MAf PÁgïzÀ ¥ÁzÉÆ£ÀÄ wvïð HgÀÄzÀÄ MvÀÄÛ£ÀUÀ ¯ÁmÉzÀ vÀgÉvÀÛ CqÉÆØUÀÄ wPÁÌ¢ «Ä¯ÁªÀÅzÀ GeÉÓgï UÀÄjqïÝ «ÄvïÛ ®PÀÄÌAqÀÄ. wvïð Hj£À ¥ÁzÉÆ£ÀÄ §ÄqÀßUÀ ¯ÁmÉzÀ PÁgï «ÄvïÛ ®PÀÄÌAqÀÄ. C¥ÀUÀ UÀÄjqïÝ «ÄvïÛ ®QÌ£À GeÉÓgï ¯ÁmÉzÀ UÀÄjPïÌ ¦gÀ §ÆgÀÄAqÀÄ. EAZÀ EAZÀ ¯ÁmÉzÀ PÁgï ¨ÉÆPÀÌ vÀgÉvÀÛ GeÉÓgï «ÄvïÛ wvïð ¥ÉÇêÉÇAzÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. §f¯ÉqÀÄà ªÀiÁ¤ vÀ£Àß PÁzÀð ¥ÁzÉÆ£ÀÄ ¯ÁmÉzÀ PÁzÀð «ÄvïÛ ¢ÃªÉÇAzÀÄ MlÄÖUÀÄ ¤zÁ£ÉÆqÀÄ «ÄvïÛ wvïð ¥ÀAzÁªÉÇAzÀÄ G¥ÀÅöà£ÉqÁÝzï GeÉÓgï UÀÄjqïÝ «ÄvïÛ wvïð MAf UÀwvÀÛ ®AiÉÆlÄÖ  ¥ÉÇêÉÇAzÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. ¥ÀAqÀ UÀÄjmïÖ G¥ÀÅöà£À ¥ÀæwAiÉÆAf ¨ÁzÀð «ÄvïÛ MAeÉÆAeÉà ¥ÉmïÖ §ÆgÉÆAzÉà EwÛ¯ÉPÉÆ DAqï. EAZÀ UÀÄjPïÌ ¥ÁrÝ£À ¥ÉÇvÀÛ¥ÉÇvÀÛ ¨Ágï §f®Ý ¯ÁmÉzÀ GeÉÓzÀð MAeÉÆAeÉà ¨Éj §ÄqÀA¢ ¥ÉmïÖ¯ÉUï FqÁzï MAf UÀAvïqï ¨Ágï ¥ÉÇÃzÀÄ §f¯Á¥ÀÅAqÀÄ. C¥ÀUÀ MAf ¨Ágï EwÛ£ÀªÀÅ §f¯ÁªÉÇqÁAqÀ C¬ÄvÀ «ÄvïÛ Kvï ¥ÉmïÖ §ÆgÉÆqÁ¥ÀÅAqÀÄ? MAf, gÀqïØ, ªÀÄÆf EAZÀ ¯ÉPÀÌ ªÀįïÛ vÀÆAqÀ PÀ«Ääqï £ÀÆzÀÄ ¥ÉlÄÖ¯ÉUÁ£ÀUÀ ¨ÁgïzÀ G¼À¬ÄzÀ Cj §f¯ïzÀ ¥ÀǪÁzï CgÀ¼ïzÀÄ¥ÀÅöàAqÀÄ.

ªÀÄÄ®à §f¯ïUï ¨Ágï ¥ÉÇzÀÄvïÛ PÉÆgÉÆA¢wÛ¯ÉPÉÆ£Éà ¥ÉÇzÀÄ¥ÀÅ£Á¯ï vÀ£À £À£ÉÆAf PÉÊmï fqÉØzÀ UÀÄjmïÖ §f¯ÁªÉÇAzÀÄ¥ÀÅöà£À ¨Ágï£ï §f® ¸ÀlÄÖUÉÆqÀÄ ªÀÄUïvï PÉÆgÉÆAzÉà G¥ÉÇàqÀÄ. fqÉØzÀ UÀÄjmïÖ ¨Ágï ¥ÉÇÃzÀÄ §f¯ï vÉÆÃf ¥ÉÇvÀÄðqÀÄ C¬Ä£ï vÀlÄÖUÉÆÃqÀÄ zÉvïÛ fqÉØzÀ «ÄvïÛ G¥ÀÅöà£À §f® PÀĪÉðUï CvïAqÀ PÉÆÃgÀ¬ÄUï ¥ÁqÉÆAzÀÄ¥ÉÇàqÀÄ. F ªÉÄÊmÉ  ¥ÉÇzÀÄwÛ ¨Ágï UÀÄjPïÌ §ÆgÉÆAzÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. D ªÉĬÄmÉ §f®Ý PÀĪÉð ¤°PÉ DªÉÇAzÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. PÀĪÉð PÁ° D¬Ä¯ÉPÉÆ£Éà §f¯ÉqÀÄà PÀeÉÆÓ £ÀqÀvÉÆAzÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. §f®Ý ¯ÁmÉzÀ ClÖuÉqï C¬ÄvÀÛ£Éà D¬Ä£À MAf «eÁÕ£À GAqÀÄ. MAf PÀ¯É GAqÀÄ. zÉùà ¸ÀAVÃvÀzÀ MAf ®AiÀÄ HAqÀÄ.

§f¯ïqïÝ Kvï §UÉvÀÛ vÉ£À¸ï ªÀįÉÆà°?
CAzï MAeÁvï wPÀÄÌ. ¨ÉÆ®ÄàzÀ ¥À¯ÁgÉÆUÀÄ, ªÀĸïÛ d£À ©£ÉßgÉ£ï ¸ÀÄzÀj¥ÉgÉ ¸ÀÄ®§zÀ vÉ£À¸ï ¥ÀAqÀ §f¯ïzÀ G¥ÀÅöàPÀj. JrÛ£À §f¯ïUï vÁgÀ¬Ä ¥ÉgÉzï C¬ÄvÀ MnÖUÉ ¤ÃgÀÄ½î ¨ÉÆPÀÌ ®vïÛ ªÀÄÄAa ¸ÀtÚ PÉÆaÑzï G¥ÀÅöà zÉÆnÖUÉ MAvÉ ¥ÀŽ¯Á PÀÆlÄzÀÄ ¨ÉgÀ¸ïzï ªÉÆgÉvïÛAqÀ §f®Ä¥ÀÅöàPÀj D¥ÀÅAqÀÄ. ªÀÄÄgÉ¥ÀÅöà£ÀUÀ ¨É®è CvïÛAqÀ ¸ÀPÀÌgÉ ¥ÁqïAqÀ ¨ÉÆPÀÌ PÉãÉÆqÀÄAzÉà EfÓ. JrÛ£À §a®vÀÛAzÉ ¨ÉÆPÀÌ JqÀàA¢£À ¨ÉÃvÉ §f¯ï N¯Áè GAqÁAzï K¯Áð PÉãÀAiÉÄgÉà PÉãÀAiÉÄgï. zÁAiÉÄAzïAqÀ. EvÉÛzÀ PÁ¯ÉÆqÀÄ JrÛ£À §f¯Éà PÀuïÚUï vÀÆAiÉÄgÉwPÀÌAzï. EvÉÛ ªÀiÁvÁ «Ä¯ïèqï C¬Ä£ÀªÀÅ.  

JqÉØ ¨ÉÆ®ÄÝ ¨ÉÆ®ÄÝzÀ vÉ®Äà vÉ®ÄàzÀ §f¯ï. CAzÀAzï, DAqÀ vÀÆAiÉÄgÉ ªÀiÁvÉæ, w£ÉågÉ CvïÛ. §f¯ï G¥ÀÅöàPÀjmÉÖà ªÀĸïÛ §UÉ GAqÀÄ. §f¯ïUï, vÁgÀ¬Ä ¨ÉÆPÀÌ G¥ÀÅöà ¥ÁqïÝ ªÉÆgɸïAqÀ MAf §UÉ, D¬ÄPï MUÀÎgÀuÉ ¥ÁAqÀ ¨ÉÆPÉÆÌAf §UÉ, §f¯ïUï G¥ÀÅöà, ¥ÀŽ, ¨É®è, ®vïÛ ªÀÄÄAa ¥ÁqïÝ ¨ÉgÀ¸ïAqÀ PÀÄqÉÆAf §UÉ. GAzÉPïÌ ¤ÃgÀĽî PÉÆaÑzï ¥ÁAqÀ ¨ÉÆPÉÆÌAf G¥ÀÅöàPÀj D¥ÀÅAqÀÄ. CAZÀ£É §f¯ï£ï ¤Ãqïð ¨ÉÆzÀįÁàzï MUÀÎgÀuÉ ¥ÁAqÀ CªÀÅ §f®Ý G¸ÀÄ°UÉ. §f¯ï£ï ¥ÉÇzÀÄvïzï MUÀÎgÀuÉ ¥ÁAqÀ §f¯ï ¥ÉÇzïvïÛ£ÀªÀÅ D¥ÀÅAqÀÄ. ¨ÉÆ®ÄàUÀÄ §f¯ïUï ¨Ék£À(PÉÆd¥ÀÅ)¨ÉÆPÀÌ gÀqïØ PÀ¯ïè G¥ÀÅöà ¥ÁqïÝ wAzÉÆAzÀÄ  ¨ÉïÉUï¦zÁqïÝ ¥ÉÇÃAqÀ ªÀÄzÉÝ£ÀªÀÄÄlÖ zÁ¯Á ¨ÉÆÃqÀÄAzÀÄ vÉÆÃdAzï. §f¯ï §qÀªÀÅ ¥ÀtÄà£ÀªÀÅ, PÉÆ¢¥Á¬Ä ¥ÉÃgïzÉÆlÄÖUÀÄ §f¯ï£ï ¸ÉÃgÁzï PÀÄAzÁzï D¬Ä£ÀªÀÅ ¨Á¯ÉUï §qÀªÀÅUÀÄ ¨ÉÆÃqÁ¬Ä£ÀªÀÅ. ZËw, ªÀiÁ£Éð«ÄzÀAawÛ ¥À¨ÉÆð¯É ¥ÉÇvÀÄð zÉʪÀ zÉêÉgÉUï M¥ÁåªÀÅ ¥ÀAZÀeÉÓ(¥ÀAZÀPÀeÁÓAiÉÆ)qï §f¯ï G¥ÀÅöàAqÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. §f¯ï, ¥ÉÇj, ¥ÀzÉAf ¸À¯Á¬Ä EAawÛ zÀªÀ¸ÉÆ¯É£ï ¥ÉÇzÀÄvïÛzï C¬ÄPïÌ ¨É®è ¨ÉÆPÀÌ vÁgÁ¬Ä ¥ÁqïÝ ¨ÉgÀ¸ïAqÀ ¥ÀAZÀeÉÓ D¥ÀÅAqÀÄ.

C¥ÀÇ¥ÉÇðqÀÄ E®èqÉ §wÛ ©£ÉßgÉUï ¨ÉÆAqÀ zÉvïÛ ¥ÀAiÉÄðgÉ PÉvïÛ PÉÆzÀÄð C¬ÄqïÝ ¨ÉÆPÀÌ C¬ÄvÀ ¨ÁªÉ ¥Égɸïzï ¨ÉÆAqÉÆUÀÄ §f¯ï, ¨ÁgÉzÀ ¥ÀgïAzï, MAf ZËAlÄ ¸ÀPÀÌgÉ, MAf vÀPÀ£À £É¬Ä CvïÛAqÀ vÉÆqÉé£É¬Ä ªÀiÁvÉÆ ¥ÁqïÝ w£ÉågÉ PÉÆ¥ÀÅð£ÀªÀÅ ªÀiÁªÀÄ®è «Ä£ÉÆßvÀÄÛ ¨ÉÆPÀÌ ¸ÀA¥ÉÇvÀÄÛzÀªÀÅ ¨ÉÆAqÉÆUÀÄ §f¯ï. ¸ÀfÓUÉ£ï ªÀiÁeÁzï ªÀÄ°Û vÉ£À¸ï(G¦àlÄÖ)zÀ MlÄÖUÀÄ §f®Ä¥ÀÅöàPÀj  ¸ÉÃgïAqÀ CªÀŸÀfÓUÉ §f¯ï GAzÀÄ PÁAQæÃmïzÀ¯ÉPÉÆUÉ. G£ïAUÉ¯ï ªÀÄÄAa, PÉÆvÀÛA§j,fÃjUÉ, ¨ÉƼÀÄî½î,  PÀj ¨ÉêÀÅ ¸ÉÆ¥ÀÅöà GAzÉ£ï¥ÉÇzÀÄvïÛ zï vÁgÁ¬ÄzÀ ¥ÀÇ ¨ÉÆPÀÌ G¥ÀÅöà ¥ÁqïÝ ¥ÀÅgÀÄAazï §f¯ï ¥ÁqïÝ ªÉÆgÉvïÛ zï MAvÉ K®Q̯Á ¥ÁAqÀ PÀÄqÉÆAf §f®Ä¥ÀÅöàPÀj DªÀÅ. ªÀÄÄAa, PÉÆvÀÛA§j, fÃjUÉ, G¥ÀÅöà, ¨É®è ªÀiÁvÀ PÀqÉzï vÁgÁ¬Ä ¥ÁqïÝ §f¯ï zÉÆlÄÖUÀÄ ¨ÉgÀ¸ÁªÉÇqÀÄ. vÁgÁ¬Ä£Áè §f¯ï£Áè ¨ÉÃvÉ ¨ÉÃvÉ ¥ÉÇzÀÄ¥ÉÇqÀÄ. gÀqÉØ£Áè K®QÌzÉÆlÄÖUÀÄ ¨É®èzÀ ¥ÁPÉÆqÀÄ ¥ÁqïÝ ¢ÃAqÀ ºÁ¼ÁªÀAzÉ wAUÉƼÀÄUÀmÉè MjªÀÅAqÀÄ.

¥À§ðzÀ §f¯ï: JuÉä£Áè vÁgÁ¬Ä£Áè ¨ÉÃvÉ ¨ÉÃvÉ ¥ÉÇzÀÄvïÛ zï CªÉPïÌ ¨É®è K®QÌ, G¥ÀÅöà ¨ÉÆPÀÌ ¨ÉÆÃqÀ¬Ä£Ávï £É¬Ä¥ÁqïÝ ªÉÆgÉ¥ÉÇàqÀÄ. C¬ÄPïÌ §f¯ï ¨ÉgÀ¸ÁªÉÇqÀÄ. ¥ÉÇj¯Á §f¯ï¯Á ¥À¤AiÀiÁgÉÆqÀÄ ¢Ã¥Égï. EgÉmï SÁ° ¥ÉÇj ¥ÁqïÝ C¬ÄvÀ«ÄvïÛ ¨ÉÆAqÀ ¢Ã¥ÀÅ£ÀªÀůÁ GAqÀÄ.

¥ÉÇj §f¯ï: ºÉÆêÀÄ vÀA©¯ÉÆUÀÄ ¥ÉÇj, §f¯ï, N¯É¨É®è, ¥ÀgïAzï, vÁgÁ¬Ä ªÀiÁvÁ ¥ÁqïÝ MlÄÖUÀÄ ªÉÆgÉ¥ÉÇqÀÄ

§f¯ï ¥ÁqÀÄ£É: §f¯ïUï N¯É¨É®è, vÁgÁ¬Ä ¨ÉgÀ¸ïzï £É¬Ä ªÉÄÊvïzï ªÀÄzÀä¯Á¬Ä ¥ÉÇtÄÚ¯ÉUï §f¯ï w£ÁàªÀÅ£ÉPïÌ §f¯ï ¥ÁqÀÄ£É ¥ÀuÉàgï. ¥ÉÇtÄÚ C¥Éà E®è¯ï EvÀÛ¯ïAqÀ CªÉÄägÉ E®è¯ïÝ §f¯ï §gÀÄ. CAZÉ£É CªÉÄägÉ E®è¯ï EvÀÛ¯ïAqÀ C¥Éà E®è¯ïqïÝ §f¯ï §gÀÄUÉ.

§f® ªÀÄÆqÉ: §f® ªÀÄÆqÉÃ.. §tÚAzÀqÉå¯Á PÀmÉÆÖAqÀ¯ïUÉ..! vÀ£À CuÉÚ PÀ®ÄÌqÀ£ï vÀÆAiÉÄgÉ vÀAUÀr PÁ¼ÀªÀÄä ¦zÀqÉÆAzÀÄ ¥ÉÇãÀUÀ ¥ÀtÄà£À ªÀtð£É PÀ®Äènð ¥ÁqÀÝ£ÉÆqÀÄ GAqÀÄ.

CAZÉ£Éà PÀqÉè ¨É¬Ä¥Ázï ªÀÄ°Û vÉ£À¸ï zÉÆlÄÖUÀÄ §f®Ä¥ÀÅöàPÀj ¸ÉÃgÁAqÀ CªÀÅ PÀqÉè§f¯ï. zÁ¯Á zÁAw£À¥ÀUÀ ¥ÉÇr§f¯ï ªÀÄÄPÉÆÌAzÀÄ ¤Ãgï ¥ÀgïAqÀ¯Á §qÀªÀÅ §°¥ÀÅ. ªÉÆgÉwÛ §f¯ïzÉÆlÄÖUÀÄ ¨ÉÆ£Àå¨ÁgÉ, UÁ½¨ÁgÉzÀAawÛ ¥ÀAzïð¯É PÀÆlÄ ¨ÉÆÃqÉà ¨ÉÆÃqÀÄ. EAawÛ £À£À¯Ávï §f¯ïzÀ §UɧUÉ vÉ£À¸ÀÄ®Ä G¥ÉågÉ AiÀiÁªÀÅ. GAzÉ£ï vÀƬģÀPÀÄ®Ä N¢£ÀPÀÄ®Ä CªÉvÀÛ UÀÄvÀð PÉÆAiÉÄðgïAqÀ  §f¯ï §qÀªÀÅ¯É §UÉPÀÄ®Ä ¥ÀÅzÀgïqï MAf JqÉØ §ÆPÀÄ PÉÆ£ÀªÉÇ°. F §f¯ï ¥ÀÅgÁt vÀļÀĪÀZÁªÀrzÀ ¸ÀÄgÀÄvÀÛ J¸À¯ï Dzï CZÁѪÉÇ°.

EAZÀ §f¯ï ¥ÀÅgÁt JAZÀ zÀÄA§Ä ¥ÉÇÃ¥ÀÅAqÀÄ ¥ÀtÄà£ÉPïÌ §AUÁzÀð PÀmÉÖqïÝ ¥ÉÇtÄÚ¯É PÀAmɯï, PÉ© ¹AUÀj¥ÀÅ §f¯É¸À¯ï, §f¯ï ¸ÀgÀ, §f¯ï ªÀiÁ¯ÉEAawÛ ¥ÀzÉÝ¬Ä §AUÁgï¯Éà ¸ÁQë. ¨Éʯï, ¥ÀqÀÄà, UÀÄqÉدÉqï §Ä¼É¦ ¥Àfgï ¥ÀAw¯Éqï §f¯ï ¥ÀAw¯Á MAfUÉ. PÀÄqÀèzÀ ªÀiÁPÉðmïÖqï §f¯ï F±ÀégÉ ¥ÀÅzÀgï ¥ÉÇìģÁgïUÉ. PÀÄqÀèqï §f®PÉÃj ¥ÀtÂà HgÀÄAqÀÄUÉ.

CjvÀÛ ¸ÀÄgÀÄvÀÛ vÉ£À¸ï §f¯ï:
£ÀgÀªÀiÁ¤ ¨Ágï §Ä¼É¥Ázï ¨ÁgïqïÝ Cj, CjqïÝ UÀAf, £ÀÄ¥ÀÅöà £Áqï ¥ÀwÛ PÁ¯ÉÆqÀÄÝ ¨ÉÆPÀÌ ¸ÀÄgÀÄlÄÖ ¨ÁgïqïÝ £Áqï ¥ÀwÛ£À vÉ£À¸ïAzï ¥ÀAqÀ §f¯Éà DzÀÄ¥ÉÇàqÀÄ. zÁAiÉÄAzï ¥À£ÀßUÀ ¨Ágï ¨ÉAiÀiÁàzï £ÀÄAUÁzï UÀĢݣÀªÀÅ MAf ªÉĬÄmÉ Cj DAqÀ, ¨ÉAiÀÄà£ÀªÀÅ ¨ÉÆPÀÌ £ÀÄAUÀ¬Ä£ÀªÀÅ JaÑPÀ«Ää Dzï  D ¨Ágï UÀĢݣÀªÀÅ MAvÉ ZÀmÉÖ Dzï CjvÀÛ ¸ÉÆ¥ÉÇðqïÝ ¨ÉÃvÉ£Éà Dzï wQÌ£ÀªÀÅ ¨ÉÆPÀÌ gÀÄa® JvÁé¹ D¬Ä£ÀªÀÅ MAf ¥ÉǸÀ ¥ÀÅlÄÖUÀÄ PÁgÀt DzÀÄ¥ÉÇàqÀÄ.

§f¯ï¯Á PÀÆmÉÆ£ÉÆqÀÄ ¨Ágï® ¥ÉÇzÀÄvÉÆ£ÉÆqÀÄ
GAzÀÄ §f¯ÉqÀÄà ¥ÉÇvÀÄð fqÉØzÀ vÀqÉÆåqÀÄ PÀÄ®Äè¢ ¥ÉÇtÄÚ ¥ÉÇAeɪÉqïÝ ¥ÀÅnÖ£À UÁzÉ. CAaqï MAf PÉÊmÉ aÃAPÀÈzÀ PÀlÖ CvïÛAqÀ PÉÊ¯ï ¥ÀvÉÆAzÀÄ vÀÆvÀÛ¢PÉ̯ïØ ¢Ãw PÀÄzÀÄ¥Éqï ¨Ágï ¥ÉÇzÀÄvÉÆAzÀÄ EwÛ¯ÉPÉÆ£Éà EAaqï £À£ÉÆAf PÉÊmÉ ¸ÀlÄÖUÀ ¥ÀvÉÆAzÀÄ §f¯ÉqÉÆÛAzÀÄ¥ÀÅöà¯ÉPÉÆ£Éà UÀÄjPïÌ §Æ£Àð ¥Émï֯ɣï vÀ¥ÁàªÉÇAzÀÄ fqÉØzÀ UÀÄjqïÝ ¸ÀlÄÖUÀMqÀÄ CvïÛAqÀ ¥Á¯ÉzÀ a°èqï §f¯ï «ÄvïÛ gÁ¥Ázï  §f®Ý PÀĪÉðUï K¥ÁªÀÅ §YzÀ ¨ÉAUïqï ¥ÀAqÉÆ£ÀßUÀzÀªÀÅ.

§f¯ï¯Á wAzÉÆ£ÉÆqÀÄ, PÉÆA§Ä¯Á GjvÉÆ£ÉÆqÀÄ
GAzÀÄ N¯Á MgÀ £ÉêÀÄ D¦ ¸Á£ÀzÀqÉUï zÉʪÀzÀ ¨Á¯ï §AqÁgÀ ¦zÁqÀÄ ClÖuÉqï zÉʪÉǯÉqÀ CjPÉ ªÀįÉÆÛ£Àß ¥ÀÇ¥ÀŸÁðzÉÆ PÉÆA§ÄzÁAiÀÄ£À PÉÊPï̯Á §Æ¢ðvïÛAqï. C¥ÀUÀ CªÀĸÀgÉÆqÀÄ C¬Ä£ï w£ÉågɯÁ CvïÛ E®èqÉUïAzï ¥ÀvÉÆ£ÉågɯÁ CvïÛ ¥ÀtÂà ¥ÉÇvÀÄð G¥ÀàqïAzï ¨Á¬ÄzÀÄ®¬Ä ¥ÁqïÝ CVzï w£ÉågÉ vÀÆAiÉÄ. DAqÁ Dvï ¥ÉÇvÀÄðUÉà KAiÀÄð PÉÆA§ÄzÁAiÀÄ Gj¥ÀÅ PÉÆA§ÄAzï MgÉÆÃ£É ªÀÄ¢¥ÀÅ ªÀÄzsÀå¸ÉÛgÉ£À ¸ÉÆgÀ, ºÀÄPÀĪÀÄÄzÀ¯ÉPÉÆ  PÉÆA§ÄzÁAiÀÄ£À PÉ©PïÌ DPÉÆqÁ? DAiÀÄUï ¨Á¬ÄrwÛ §f¯ï£ï ¤AUÉågɯÁ CvïÛ G¨ÉågÉ® CvïÛ ¥ÀtÂà zsÀªÀÄð ¸ÀAPÀqÉÆqÀÄ F UÁzÉ G¢AiÀÄ DvïAqïAzï vÉÆÃeÉÆqÀÄ.

PÉÆr ªÀÄgÀvÀrmï ¥ÉÇr§f®ÄAqÀÄ w£ï¥ÀAqÀ w£ï!
«ÄvÀÛd¯É ªÀiÁqÉÆqÀÄ §AqÁgÀ §vïÛ PÉvïðzïAqï, ¨Á¯ï §AqÁgÀ PÉÆrAiÀÄrmï ¤¯É DvïAqï. PÁ®PÀqɸÀAzÉ JqÉØ K®å UÀ½UÉqï PÉÆrAiÉÄÃzïðAqï. zÉÊAiÀÄAUÀÄ¼É ¥ÀwªÀiÁ¤ JuÉÚ §Æ¼Àå ¥ÀvïÛzï wvÀð PÉgÉmï «ÄÃzï ªÀÄr vÀÄvÀÄÛzï ªÉÆãÉUÀgÉzÁ® ¥ÁqÀßUÀ zÉʪÀzÀ M¼À¸Àj M¸ÁAiÉÆzÀ ¸ÀA¢ ¥ÀAqÉÆAzÀÄ¥ÀÅöà£ÀUÀ vÉA§gÉ ¨ÉÆlÄzÀÄ zÀ¤PÉÆgÉÆAzÀÄ¦à ¥ÉÇvÀÄð. PÉÆr ªÀÄgÀvÀrmï ¥À¯ÉÆ §Ä¯ÉPÁ¤UÉzÀ ¨ÉÆAqÀ PÉA§ÄqÉ, EAawÛ£ÀªÀÅ gÁ² gÁ² §vïÛ §ÆzÀÄðAqÀÄ. C®à£É ¥ÁUÀgÉÆqÀÄ PÀÄ®Äè¢ MAiÀÄðUï PÁAqÉqïÝ EAZÀ zÁ¯Á §AfUï wPÀÌAzÉ §qÀªÀÅqÀÄ vÀqɪÉÇ£ÉågÉ DªÉÇAzÀÄ EfÓ. DAiÀÄUï MªÀůÁ vÉÆÃdÄf, MªÀůÁ PÉãÀÄf. DAqÀ PÉÆrªÀÄgÀvÀÛ Crmï §®¸ï¢ ¥À¸Á£Éð, PÉÆr EgÉmï §®¸ï¢ ¥ÉÇr§f¯ï vÉÆÃeÉÆAzÀÄAqÀÄ, PÉÆ¢ DªÉÇAzÀÄAqÀÄ. vÉA§gÉzÀ ¸ÉÆgÀ¯Á CAZÉ£É PÉÆrªÀÄgÀvÀrmï ¥ÉÇr§f®ÄAqÀÄ w£ï¥ÀAqÀ w£ï! ¥ÀtÂà¯ÉPÉÆ PÉãÉÆAzÀÄAqÀÄ.

§f¯ï¨É¯ÉÆèqÀÄ ¦f£ï ¢Af¯ÉPÉÆ' 
wvïð PÉÊPïÌ JPÀÄ̯ÉPÉÆ M¯ÁàAqÀ® ¢ÃAqÀ eÉÆÃPÀÄèw£ÀAzÉ PÀÄ®èAiÉÄgïAzï J£ïßzï «ÄvïÛ zÉAUÀzÀ §jvÀÛ §¼ÀmïÖ £ÉïÁàzï zÉAUÀzï ¢ÃAqÀ zÁ£É DAqï? ¦f£ÀÄ®Ä §® CQØ §¯ïèzÀ zÁgÉ ¥ÀvÉÆAzÀÄ §®vÀÛ G®¬Ä¯Á ¥ÉÇÃzÉà §ÄqÀå. E®è d£ÀªÀiÁ¤, eÉÆÃPÀÄè ¨Á¯É¯É PÀuïÚ PÉÊ vÀ¥Áàzï ¢ÃAqÀ¯Á ¦f£ï¯É gÁ¥ÀÅzÀ ¥ÀÅAqÀÄqïÝ zÉAUÁzï ¢ÃAiÉÄgÉ Dvï ¸ÀÄ®§ EfÓ.

§f¯ï¯Á ¨É®è¯Á w£ÉÆqÀÄ zÁ£É?
CAUÀr DAUÀr ¥ÉÇUÉÎ¯É PÀȵÉÚ ¨Ágï §f¯ï PÀAqÉ¯É PÀȵÉÚ; ¨Ágï EvïÛAqÀ §f¯ï G¥ÀÅöàUÉ; §f¯ï ¨ÉÆÃqÁAqÀ ¨ÁgÉqÀÄà, G«Ä JqÉÆàrÑ; §f¯ïzÀ §UÉmïÖ EAawÛ ªÀiËTPÀ ¸Á»vÀå ¨ÉÆÃrwÛ£Ávï wPÀÄÌAqÀÄ. §f¯ïAzï ªÀÄÄQÌ£ÀªÀÅ §dQgÉ DAqï ¥ÀtÂà UÁzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀgÉ£À ¥ÉǸÀUÁzÉ®Ä §ÆPÀÄqÀįÁ wPÀÄÌAqÀÄ. ¨ÁgÉqÀÄà UÀÄjmïÖ §f¯ÉrÛ¯ÉPÉÆ, EAZÀ ¥ÉǸÀ UÁzÉ PÀmÉÆÖ°. CªÀÅ PÁ¯Á¢qï ¥ÀgÀ UÁzÉ£Éà Dzï UÁzÉ¯É ¥ÀgÀA¥ÀgÉUï ¸ÉÃgÀÄAqÀÄ.

CAZÀ vÀÆAqÀ £ÀªÀÄ E¤ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀtÄà£ÀªÀÅ vÀ£ÁßwUÉ GAqÁzï Gzïgï£ÀªÀÅ CvïÛ. K¤zÀ PÁ¯ÉÆqÉÝà d£ÀªÀiÁ¤ CPÉè ¨É¤ß¨ÉÃ¯É PÁ¯ÉøÉÆzÀ ¥ÉÇvÀÄð CPÉè vÀgÉPÀaðzÀ UÉãÉÆqÀÄ PÀmïÖ PÉÆ£Àð, ªÉÆqÉzï PÉÆ£Àð UÁzÉ Jzïæ PÀvÉ, ¥ÀzÀ¥ÁqÀÝ£À ¸Á»vÉÆå®Ä ¨Á¬ÄzÀ ¥ÁvÉgÉÆqÉà MjAqï. DAqÀ ¨Á¬ÄqïÝ ¨Á¬ÄUï, PÉ©qïÝ PÉ©PïÌ ¥ÀUÀgÉÆzÀÄ MjAiÉÆAzÀÄ §vïÛAqï. D¤zÀ PÁ¯ÉÆqÀÄ E¤vÀÛ¯ÉPÉÆ §gÉzï ¥ÁqÀÄ ClÖuÉ DªÁðqï EdÓAqï. CAZÁzï CªÀÅ °TvÀ CvïÛ ªÀiËTPÀ ¸Á»vÀå. E¤zÁ¤Uï ªÀiËTPÀ, °QvÉÆUÀÄ dvïÛAqï. UÀæAvÉÆ ¸Á»vÉÆå¯Éqï £ÀAPï ªÀiÁvÉgÉUÀè wPÀÄ̯ÉPÉÆ DvïAqï.

Saturday, December 17, 2011

ದೃಶ್ಯ ಚಾವಡಿ : 'ಬೋಂಟೆ ದೇರ್೦ಡ್' ಮತ್ತು 'ಕಪ್ಪು ಗಿಡುಗ' - ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆºÉuÉÆÚ§â¼ÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀÄ EµÉÆÖAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃAmÉ zÉÃgïAqï J£ÀÄߪÀ «²µÀÖ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ CZÀÑj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁಗುwÛzÉ. ¨ÉÃmÉAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃmÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è PËæAiÀÄð£ÀqɹzÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥Á¥À ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ  ¤°ð¥ÀÛªÁVgÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß F PÁzÀA§j vÀÄA§ ZÉ£ÁßV awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÝgÀÆ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¤µÀÄ×gÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. JA§ÄzÁV »jAiÀÄ ¯ÉÃRQ ®°vÁ gÉÊ CªÀgÀ ¨ÉÆÃAmÉ zÉÃgïAqï” vÀļÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹ GqÀĦ vÉAPÀ ¤rAiÀÄÆgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdQ qÁ. ¤PÉÃvÀ£À PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß «ಶ್ಲೇ ¶¹zÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÀÌöÈw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄ®è, CzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀAªÉÃzÀ£É. vÀdÄðªÉÄ PÉ®¸À vÀļÀÄ«£À°è Cw CUÀvÀåªÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁzÀ §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ ©ü£ÀߪÁV CzÀ£ÀÄß «ÄÃj £ÀªÀÄä §gÀªÀtÂUɬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¯ÁvÀäPÀªÁzÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ¯ÉÃRPÀgÀzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁ£ÀQ §æºÁäªÀgÀ CªÀgÀ PÀ¥ÀÅöàVrAiÀÄ°è EAvÀºÀ C©üವ್ಯQÛ zÀlÖªÁVzÉ. PÉñÀªÀ PÀÄqÀè PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¯ÉÃRPÀgÁV vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀÄ vÀļÀÄ«£À°è §AzÀ GvÀÛªÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ. vÀļÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀ UÀæ»PÉAiÀÄ°è vÀļÀÄPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀdÄðªÉÄ ªÀiÁqÀºÉÆgÀlªÀgÀÄ. PÀ¥ÀÅöàVr vÀļÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà N¢gÀĪÀªÀgÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CªÀvÀgÀtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀåªÁV NzÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV GqÀĦ vÉAPÀ ¤rAiÀÄÆgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. UÀt£ÁxÀ JPÁÌgÀÄ, PÉñÀªÀ PÀÄqÀè CªÀgÀ PÀ¥ÀÅöàVqÀÄUÀ (ªÀÄÆ® vÀļÀÄ : PÀ¥ÀÅöàVr-JªÀiï. eÁ£ÀQ §æºÁäªÀgÀ) PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹ PÀÈwAiÀÄ ªÉåöÊZÁjPÀ ºÀgÀºÀ£ÀÄß JwÛ»rzÀgÀÄ. 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvɪÀಹಿ¹zÀ  ¨ÉÆî avÀÛgÀAd£ÀzÁ¸À ±ÉnÖ vÀļÀÄ ¨sÁµÉ ೮ £ÉAiÀÄ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÉðqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ MvÁÛ¸ÉAiÀÄ°è vÀļÀĪÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀ PÉñÀªÀPÀÄqÀè CªÀgÀAvÀºÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÁvÀæ vÀÄA§ ªÀÄÄRåªÁVzÉ JAzÀgÀÄ.

¨ÉÆÃAmÉ zÉÃgïAqï PÁzÀA§jAiÀÄ ¯ÉÃRQ ®°vÁ gÉÊ CªÀgÀÄ, gÁwæ PÁ®zÀ°è ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¥Àw ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁr£À ªÀÄzsÉå PÁgÀÄ ¤°è¹ CzÀgÉƼÀUÉ M§â¼À£Éßà PÀÆj¹ ©ÃUÀºÁQ CªÀgÀÄ UÀÄA¦£À°è K£ÉãÉÆà QvÁ¥Àw £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è vÁ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉæÃPÀëQAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ
PÀ¥ÀÅöàVqÀÄUÀ PÁzÀA§jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ PÉñÀªÀ PÀÄqÀè, PÀ£ÁðlPÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ZÁªÀrAiÀÄ°è §¯Éà vÀļÀÄ PÀ®ÄàUÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® vÀAqÀzÀ ªÉÆzÀ® «zÁåyðAiÀiÁV vÀ£ÀUÉ vÀļÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀªÁV vÀļÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ C£ÀĪÁ¢¸À®Ä ±ÀQÛ vÀAzÀÄPÉÆlÖ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑlÖgÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ. UÀt£ÁxÀ JPÁÌgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ¤PÉÃvÀ£À CªÀjUÉ ºÉêÀiÁA±ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¸Á»w zÀA¥Àw UËgÀªÀ ¤Ãr ¸À£Áä£À¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¦ð¹vÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è qÁ. ªÁªÀÄ£À £ÀAzÁªÀgÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÀĪÀiÁj ±ÀªÀiÁ ¨sÁªÀVÃvÉ ºÁrzÀ¼ÀÄ. PÀĪÀiÁj ±Á°PÁ UÀħâaÑPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß  ¤gÀƦ¹zÀ¼ÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á £ÀAzÁªÀgÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.


Monday, December 12, 2011

Contribution of Tulunadu Garadis to Kerala Kalarippayattu


Garudi/Garadi/Garodi is the place where martial art is practiced usually known as Garadi Saale. It is the center of Gymnastic exercises or Gymnastic games. The feudal chiefs of Tulunad brought Balli Brahmins from Kerala to look after 64 Garadis of Tulunad from Gokarna to Trikarapura. These were popularly known as Practicing Garadis (saadhaneya garadigaLu). But at present these Practicing Garadis are not found in this region as such except a few like Vaaramballi Mudu, Padu Garadi, Nanayar Garadi of Pangala, Chitrapu Garadi near Mulki, Sarantaya Garadi of Sasihitlu, and Chengala Garadi in Kasaragod etc.

Kalarippayattu is considered as the most ancient traditional system of physical culture, self – defense as well as for vanquishing the enemy and martial art still in existence. It is believed that Lord Parashurama handpicked four of the most aristocratic Brahmin sects known as ‘Ugram Valli’, ‘Dronam Valli’, ‘Khoram Valli’ and ‘Ullur Thuruthiyad’. He imparted to them special methods of warfare. The folk songs known as ‘Vadakakan Paattukal’ still popular in North Malbar, comprising the northern-most part of Kerala, tell how Lord Parashurama commanded the ocean to move back by hurling a battle axe and brought into being the land of Kerala. The same legend is unique with reference to Tulunad too.

The land of Kerala was divided geographically into three regions, the Venad, the Malanad and the Tulunad. Venad was not easily accessible from Malnad area. But Tulunad and Malanad were easily accessible to each other. Naturally the systems of martial training in these two regions gradually blended with each other (ref: P. Balakrshnan, 1995,).
The heroes of Tulunad like Kotichennaya were the masters in the extraordinary martial powers to upload the social cohesion and values of the time. That martial art form is known as Garadi/Garodi in Tulunad. It might have been established more or less in 11th century. No doubt there had been internecine conflict during the decline of Alupa kings due to the decentralization of the rule administration. At that time, there was a need of the education and training of the gymnasium and martial art. In fact Garadis were the training centers for the warriors. Gradually during the Vijayanagara period, village level positions and status were obtained.  Simultaneously single rule method was also adopted. As a result the activities of the garadies were little bit diluted. However after the decline of the Vijayanagara rule in 1565 ad, these Garadies got importance and they attained active role as earlier. We get enough reference in legends about the heroes who had registered their valor in history of Tulunad like Kotichennaya. Enough evidences show that Tulunad was a well known center of martial arts.

The Vadakkan pattus of Kerala give many details about the heroes those who trained in these Garadis of Tulunad. It is well known that the Folk Poet Kunjan Nambiar of 13th century learnt Garadi art under Dronampalli Acharya of Tulunad. Venkataraja Puninchttaya has listed out 18 arts of adavus out of 22 such arts which were only known to the Garadi Gurukkals of Tulunad. The balled of ‘Kannappan Chegavar’ explains that “I would like to go over Tulunad and fetch to bring the Great Guru’’. It also tells, that the son of Chegavar began to learn under Aacharya in Thodavuur Garadi of Puttuur.
There is very important report regarding the child education of Garadi in a song of ‘Cheriya Aromanni’, a mother ‘Unniyarchi’ conveying the message to her son as, ‘Oh my son, you  had born when I was to be  enamoured of children. When you were 3 years old, I called the barber for the ‘Shaving Ritual’. At the age of five you had the ritual to perforate the auricle to wear ornaments and at the age of seven you had the Literacy Ceremony. I invited the Great Guru of Tulunad and got you educated for 3 years. Made you learn the secret knowledge and significance of the ‘Malla Yuddha’. However you learnt the martial art of Tulunad”.
In fact the folk literature of Kerala tells us how the heroes of Kerala used to come to Tulunad to get educated in martial art and return ‘Wearing the Heroic Swords’ with comprehensive knowledge of martial art. It also narrates how they were receiving the names specially qualified by the education of martial art of Tulunad.

There is a legend of two heroic brothers called Chaatu and Chandu hailing from Malayala Naadu, who came to Tulunadu searching livelihood. The Ballala of Panne Beedu at Sulia sheltered them. They were well trained in the Garadi especially Chandu became Great Hero. But incidentally and accidentally he vanished away magically somewhere. In due course he deified as Nair Bhuuta and the brother duo Chandu and Chaatu are being worshipped in the name of ‘Jodu Bhuta ’ at Mitturu - Manjanadka of Sulia Taluk in association with the Ullaaklu Daiva’. (re: Tudiyadka Vishnayya-1984). There is a scope to the comparative study of Tacholi Chandu the popular hero in Vadakkanppatu and the hero Chandu who deified as Nair Daiva.

Varamballi Garadi and Nayairi Maduve (marriage):
Marriage plays an important role in the life. For a man especially in Nairi community the marriage ritual is a must for the attainment of ‘Nairi Gandu’ means the real personality he earns through his achievement. That is the qualification of a ‘Nairi Man’. But he will not get any ‘Bride’ unless he practices and achieves the position of ‘Nairi’. It is only possible through the ‘Yodha Dheekshe’ and ‘Dvigvijaya’ by his community Guru who teaches the secretes of ‘Garadi Vidye’. Before to the ‘Maduve Shaashtra’ certain ritual steps must be over like ‘Guru KaaNnke’, ‘Choula Shashtra’, ‘Snaana Ritual’, ‘Teaching Shashtra’ of ‘Shashtra Vidye’, ‘Bandukolu  Hidisuvudu’, ‘Yodha Vidya Saadhane’, ‘Wearing the swords’ in the ‘House of Guru’/in front of  the War Goddess ‘Chandika Durga Parameshvari Sannidhi’.
Pair of ‘Nayairi Gandu’ with their family members before the ‘Dvigvijaya Ritual’
Offering the ‘Heroic Sword (Veeragatti)’ by the ‘Purohita Guru Aachaarya’of Vaaramballi Garadi
Deepaarati ritual to the ‘Nairi Gandu’ by his mother
Nayaris and 108 Kalari places :
Usually in these Garadis the place of the Goddess Chandika Durgaaparameshvari is situated facing towards South West direction. According to Shri Ramamurty of Padu Garadi originally the War Goddess Chandika Durga Parameshvari had been taken to Kerala from Tulunad. There is a Temple of Kaali in Punnottu Mutt. He is of the opinion that Nairs are nothing but the lineage family belongs to the Maharaja of Tiruvankur. The Brahmins of Dronamballi were the ‘Gurus’ for the 108 Kalari places needed for the Nayairs family. 
‘Guru Kamba’ at Paangala Garadi
Kalarippayattu Performance at C.V.N. Kalari Trivandrum
A Pillar of Chandika Durgaaparameshvari at Practicing Garadi
A Pillar of Chandikadurgaaparameshvari at Practicing Garadi
Structural design of Garadi and Kalari :
Basically Garadi and Kalari are one and the same. There is no much variation and difference in the structural design of the Saadhaneya Garadi (Practicing Garadi), Ritualistic Garadi and Kalari. ‘Padinaaji kolu (40 feet) Garadi’ (TuLu) and ‘Naapatrandadi (42 feet) Kalari’ (Malayalam). Normally of the dimension 42ft length, 21ft breadth and 20ft height.

The wooden icon of Chandika Durgaaparameshvari is facing towards North East direction inside the Mudu Gradi of Vaaramballi.
Practising (Saadhaneya) Mudu Garadi of Vaaramballi
At present in Tulunad there are more than 220 Ritualistic (Aaraadhana) Garadis. These are established after the deification of Koti-chennaya the Twin Heroes of Tulunad, during the end of 17th century. Paangala Gudde Garadi is one of such present Ritualistic Garadis. It is situated at Paangala Village, left side to NH-17, towards Udupi.
Pangala Gudde Garadi 
Statues of the Twin Heroes Koti –Chennaya at a new Ritualistic Garadi, Kanakarabettu, Mangalore
Aadi Enmooru Moola Garadi in the death place of the Twin Heroes Koti and Chennaya Sulia Taluk

Practising Garadi (sketch-10) :
1. Chandika Durgaparameshvari/Chandika Parameshvari
2. Ganapati/peetha/spherical stone
3. Brahmalingeshvara/a small cot on the Peetha
4. Veerabhadra/stone
5. Eeshvarakumara/a small cot
6. HomakunDa
7. Entrance
Present Garadi (sketch-11) :
1. Bermer
2. Koti
3. Cennaya
4-5-6. Entrance
Kalari (sketch-12) :
1. Puthara
2. Kalari Paradevata
3. Entrance
and Naga, Ganapathi Peetha
The Guru Peetha reserved for four Traditions and 21 Gurus.
Reference :
1. Balakrishnan P:1995, Kalarippayattu: The Ancient Martial Art of Kerala, Published by Shri C.V.Govindakutty Nair Gurukkal, C.V.N.Kalari, Fort, Trivandrum

2. Vamana Nandavara (Dr.): 2001, Koti Chennaya: Folkloristic Study, Doctoral Dissertation, Mangalore University, Published by Hemamshu Prakashana, Drishya, Lohitnagara, Mangalore-575006

3. Vasantha Madhava K.G. (Dr.):1990, Oral information

4. Venkataraja Puninchattaya (Dr.): 1985, Vadakkan Paattugallli VarnitavadaTulunadu, Kasaragod Souvenir-85

5. Vishnayya Tudiyadka: 1984, Tachcholi Chandu, Garadi mattu Sulia, Udayavani, Manipala

Wednesday, August 31, 2011

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚವುತಿ ಹಬ್ಬ !


PÁ¯ÁgÀÄ PÀAUÀ¼ÁgÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ vÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¨Á®ªÉgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ
¨sÁ¸ÀÌgÁZÁAiÀÄð£À °Ã¯ÁªÀw UÀtÂvÀzÀ°è §gÀĪÀ MAzÀÄ MUÀlÄ »ÃVzÉ. K¤zÀÄ? AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ? D¸ÀPÀÛgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ F MUÀlÄ UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. UÀt¥Àw JAzÀgÉ UÀt¥Àw M§â ªÀiÁvÀæ C®è. DvÀ£À ªÁºÀ£À E°¬ÄzÉ. DvÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀ ¸À¥Àð EzÉ. MnÖ£À°è E°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½ªÉ. FUÀ PÀtÄÚ PÉÊUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É, ¨Á®, Q«UÀ¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ. CzÀÄ ºÉÃUÉ £ÉÆÃqÉÆÃt!


PÁ¯ÁgÀÄ : UÀt¥ÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, E°AiÀÄ £Á®ÄÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀgÉ DgÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÁ«UÉ PÁ®ÄUÀ½®è.
PÀAUÀ¼ÁgÀÄ : E°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ.
PÉÊUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ : UÀt¥ÀwUÉ £Á®ÄÌ PÉÊUÀ¼ÀÄ, E°UÉ PÉÊUÀ¼ÀÄ E®è. ºÁ«UÀÆ PÁ®ÄUÀ½®è.
vÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ : E°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ vÀ¯É.
Q«UÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ : UÀt¥ÀwUÉ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ, E°UÉ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ, ºÁ«UÉ Q«UÀ½®è. 
¨Á®ªÉgÀqÀÄ : E°UÉÆAzÀÄ ¨Á®, ºÁ«UÉÆAzÀÄ ¨Á®, UÀt¥ÀwUÉ ¨Á®«®è.


ZÀªÀÅw/ZËw JAzÀgÉ ZÁAzÀæ ªÀiÁ£À ¥ÀPÀëzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¢£À. ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ ZËwAiÀÄAzÀÄ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ ºÀ§â ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀļÀ¹ÃPÀmÉÖAiÀÄ §½ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄ®Äè, ºÁªÀ¸É ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉwÛ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉzÁUÀ E¢gÁUÀĪÀ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ªÀoÁgÀ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÀÛ¯Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DUÀ CUÀvÀåªÀÇ E®èzÀ DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀéZÀÑvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ£É ªÀÄA¢ GvÁìºÀ¢AzÀ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆAiÀÄÄè £ÀqÉzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è zsÁ£Àå gÁ² ºÁPÀ®Ä, PÀtd PÀlÖ®Ä, ¨ÉʺÀÄ®Äè ¥ÉÃj¹qÀ®Ä EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÑvÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CUÀvÀåªÀÇ EzÉ.

ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ZÀªÀÅw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À DgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁA¢ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä CAUÀ¼À vÀÄA§ÄªÀÅzÉà ZÀªÀÅw C®APÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À vÀ½gÀÄ vÉÆÃgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À PÉÆîÄUÀ¼À PÀªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ. EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀÇ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. vÉ£É ¥ÀÇeÉ, PÀ¢gÀÄ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À, ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀ ºÀ§âªÀÇ ZÀªÀÅwAiÀÄAzÀÄ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F CxÀðzÀ°è UÀzÉÝ vÉÆÃlUÀ¼À°è ¨É¼É¹zÀ zsÁ£Àå, vÀgÀPÁj ¥sÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀPÉÌ ¸ÁéUÀw¹ ªÀÄ£À vÀÄA©¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ºÀ§â«zÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀļÀĪÀgÀÄ ZÀªÀÅwUÉ CxÀªÁ £ÉÆÃA¦UÉ (C£ÀAvÀ ZÀvÀÄzÀð²) PÀ¢gÀÄ ¥ÀÇeÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É vÀÄA©¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F ºÀ§âUÀ¼ÁzÀgÉ PÀ¢gÀÄ ¥ÀÇeÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¢£À ªÀÄĺÀÆvÀð £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁV®è.

F GzÉÝñÀ¢AzÀ®Æ PÀȶPÀgÀÄ F ZÀªÀÅw ºÀ§âªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÊvÀ£ÉƧâ vÀ£Àß ±ÀQÛUÀ£ÀĸÁgÀªÁV F ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÉ G¼ÀîªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §ºÀÄ CzÀÆÝj DqÀA§gÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è, ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀqÀUÀgÀUÀ¼À°è F ºÀ§âªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæaãÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À°è ZÀªÀÅwAiÀÄÆ MAzÀÄ. ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð ¢ÃªÀ½UÉ ºÀ§ QëÃgÁ©Þ ¹RgÀzÀ ºÀÄAtªÉÄ £ÀÆ® ºÀ§ ¨É£ÀPÀ£À ZÀGw ªÉÆzÀ¯ÁV ¬ÄzÀÝ ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð. «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀgÀ zÉêÁ®åzÀ®Ä ¥ÀÅgÁtªÀ ºÉý¸ÀĪÀ zsÀªÀÄðPÉÌ JA§ÄzÁV ±Á¸À£ÀªÉÇAzÀgÀ°è G¯ÉèÃR«zÉ.

d£À¥ÀzÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À¯ÉèÃ, vÁªÀÅ EgÀĪÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀįÉèà UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥Á°UÉ DvÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ. DvÀ PÀȶPÀgÀ zÉêÀvÉ. ¢Ã£ÀgÀ, DvÀðgÀ, ¨sÀPÀÛ¨sÀdPÀgÀ EµÁÖxÀðUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. JzÀÄgÁUÀĪÀ «WÀßUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ «WÀߣÁAiÀÄPÀ. MAzÀÄ ¸ÉÃgÀÄ CQÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬Ä ElÄÖ, ¸Áé«Äà ªÀĺÁUÀt¥ÀwAiÉÄÃ! JAzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆAqÀgÉ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ. DvÀ «WÀßzÁvÀ£ÀÆ ºËzÀÄ, «WÀߤªÁgÀPÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. ºÁUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ªÉÆzÀ¯ÁV UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀÄvÉå (¸Àé¹ÛPÉ) ElÄÖ ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ eÁAiÀĪÀiÁ£À.
CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀļÀ¹PÀmÉÖAiÀÄ §½ £Á®ÄÌ PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ CªÀÅUÀ½UÉ GzÀÝ£ÉAiÀÄ Er PÀ©â£À PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ CªÀÅUÀ¼À ¸ÉÆÃUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀªÀiÁ£ÀÄ «£Áå¸ÀzÀ°è eÉÆÃr¹ P˽UÉ/UËjà ºÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£É¯ÉUÀ½AzÀ ¹AUÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ZÉ£ÁßV ¸ÀªÀj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ CrUÀ¼ÀµÀÄÖ GzÀÝPÉÌ PÀvÀÛj¹ £Á®ÄÌ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ¹VzÀÄ ªÀiÁrlÖ PÀ©â£À ¹Ã¼ÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ®ªÁzÀ ¨Á¼É¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØPÉÌ ¤ÃlPÉÌ MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ ElÄÖ ZËPÀ WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ°è eÉÆÃr¹qÀÄvÁÛgÉ. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÀ¯ÁPÀÈwAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉƼÀUÉ G¥ÀÅöà ºÁPÀzÀ ¸À¥Éà zÉÆøÉUÀ¼À¤ßlÄÖ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀeÁÓAiÀÄ, CgÀ¼ÀÄ, ¨É®è, MqÉ, ZÀPÀÄÌ°, J¼ÀÄîAqÉ, PÀzÀ½Ã ºÀtÄÚ, Cj²£À VqÀ, ¯ÁªÀAZÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß §r¹qÀÄvÁÛgÉ. D ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÇðgÀ, zsÀÆ¥À, ¢Ã¥À, ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ Cað¹, ¥ÀÇf¹ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è vÀªÀÄä EµÀÖ ¹¢ÞUÁV «WÉßñÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ZÀªÀÅw ¥ÀÇeÉUÁV »ÃUÉ §r¹lÖzÉÝà MAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÁPÀÈwAiÀÄ°è PÀAUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉà £ÀªÀÄä PÀȶPÀgÀÄ EµÁÖxÀð ¹¢ÞUÀ½UÁV vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÁëvÁÌgÀUÉƽ¹ ¥ÀÇf¸ÀĪÀ d£À¥ÀzÀ UÀt¥Àw. 

PÀȶPÀgÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ PÀ§Äâ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÁV «WÉßñÀ¤UÉ C¦ð¸ÀzÉ AiÀiÁgÀÆ w£À߯ÁgÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ M¦à¸À®Ä ZÀªÀÅwAiÀÄAvÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀªÉà ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV ZÀªÀÅw ºÀ§â ¨ÁgÀzÉ CªÀgÀÄ PÀ§ÄâPÀvÀÛj¸ÀĪÀ ºÁV®è. PÀ§Äâ ¨É¼É ªÀiÁqÀzÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ «WÀߤªÁgÀPÀ£À ºÉ¸ÀgÀ°è PÀ§Äâ vÀAzÀÄ ZÀªÀÅw ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÀ§ÄâUÀ½AzÀ¯Éà UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¤vÀå §zÀÄQ£À ªÀ¸ÀÄÛ MqÀªÉUÀ¼À¯Éèà CºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À¯Éèà vÀªÀÄä UÀt£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ. vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä, ¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä, aäÃPÁ¬Ä, ºÁUÀ®PÁ¬Ä, ¥ÀqÀĪÀ®PÁ¬Ä, ¨ÉAqÉ, §zÀ£É, vÉÆAqÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ vÀgÀPÁj ¥sÀ®ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV gÀa¹zÀ CQ̪ÀÄÄrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ eÉÆÃr¹, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆUÀ, £ÉÃV®Ä, PÀwÛ, UÉgÀ¸É EvÁå¢ MgÀV¹lÄÖ UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæAiÀıÀ: EzÀĪÉà FUÀ £ÁªÀÅ PÁtÄwÛgÀĪÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À PÀ®à£ÉUÉ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉ£ÀߨÉÃPÀÄ. F PÀ®à£ÉAiÀÄAvÉ CQ̪ÀÄÄr E®èªÉà zsÁ£ÀåzÀ gÁ² DvÀ£À qÉƼÀÄî ºÉÆmÉÖ, UÉgÀ¸ÉAiÉÄà Q«, £ÉÃV®Ä ²gÉÆèsÀƵÀt, £ÉÆUÀªÉà ¸ÉÆAr®Ä, ¥ÀqÀĪÀ®PÁ¬ÄAiÉÄà zÀAvÀ, »ÃUÉ G½zÀĪÀÅ UÀt¥ÀwAiÀÄ EvÀgÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀÄA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ DzÀgÉ CµÉÖà ªÀÄÄUÀÞªÁzÀ d£À¥ÀzÀgÀ zÀȶ֬ÄzÀÄ; wÃgÀ D¥ÀÛªÁzÀ ¸Àȶ֬ÄzÀÄ.

ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀA±À ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ §A¢zÀÝgÉ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ZÀªÀÅwAiÀÄ «UÀæºÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CzÀPÁV DªÉªÀÄtÂÚ¤AzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ««zsÀ «£Áå¸À ¨sÀAVUÀ¼À°è gÀa¸À¯ÁUÀĪÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÀgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄtÂÚ£À ¨É£ÀPÀ£À vÀ¤ßgÉÆà ZÀªÀÅwAiÀÄ ¥ÀÇeÉUÉ J£ÀÄßvÁÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. F ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ««zsÀ UÁvÀæUÀ¼À, ««zsÀ ¨sÀAVUÀ¼À «£ÁAiÀÄPÀ£À «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÉ. FVÃUÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉUÉ ¹UÀĪÀ ¹ªÉÄAn£À UÀt¥ÀwAiÀÄÆ ®¨sÀå. ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀªÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀªÀgÀÄ, CzÀgÀ®Æè UÀAqÀÄ ¸ÀAvÀwAiÀiÁzÀgÉ,£À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÁ¯ÉÎeÉÓ ºÁPÀĪÀAvÉ ¤£Àß PÁ°UÀÆ UÉeÉÓ vÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¥ÀÇf¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ.

vÀļÀÄ«£À°è ZËwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁzÉAiÉÆA¢zÉ.
ZËwUï C¥Éà E®èqÉ, CmÉÖ«ÄUï PÀAqÀ¤®èqÉ (ZËwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ, CµÀÖ«ÄUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ). ZËwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ MAzÀÄ §®ªÁzÀ PÁgÀtªÀÅAlÄ. C½AiÀÄPÀlÄÖ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÀļÀĪÀgÀ PÀÆqÀÄPÀÄlÄA§ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÉ ºÉtÂÚUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §½PÀªÀÇ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀzÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå EgÀÄvÀÛzÉ.  F PÁgÀt¢AzÀ ZÀªÀÅwUÉ ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀ DZÀgÀuÉ DPÉUÉ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ZÀªÀÅwUÉ vÁ¬ÄªÀÄ£ÉUÉ DPÉ £ÉAlgÀ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁV dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ¯Éà ºÉÆÃV ZÀªÀÅw ºÀ§âzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÉAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÉÄãÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. CµÀÖ«ÄAiÀÄAvÀºÀ ªÀļÉUÁ®zÀ ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ ºÀ§âzÀ°è ªÀÄÆqÉ /PÉÆnÖUÉ’ (PÀqÀħÄ)UÀ¼ÀAvÀºÀ «²µÀÖ w£À¸ÀÄUÀ¼À vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è DPÉAiÀÄzÀÄ ©qÀÄ«®èzÀ zÀÄrªÉÄAiÉÄà DVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ CµÀÖ«ÄUÉ ªÀiÁrzÀ PÀqÀÄ§Ä D ¢£ÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. CzÀÄ D §½PÀ §gÀĪÀ ZÀªÀÅw ºÀ§âzÀªÀgÉUÀÆ G½AiÀĨÉÃPÁVzÉ. AiÀiÁPÉ G½AiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ®è F DºÁgÀ G½¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉà JAzÀÄ PÉýzÀgÉ CzÀPÀÆÌ GvÀÛgÀ«zÉ. PÀqÀħī£ÀAvÀºÀ zÉùà DºÁgÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ GzÉÝñÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁVzÉ. CzÀÄ C¤µÀÖzÀ Dn wAUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðåzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ Dn wAUÀ½VAvÀ ºÉÆgÀvÁzÀÄzÀÄ. DnAiÀÄ §½PÀzÀ ¸ÉÆÃt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ©qÀÄ«®èzÀ PÉ®¸À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ F vÀgÀzÀ DºÁgÀUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ CªÀjVzÉ. ºÁUÁV zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀqÀÄ§Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀàjUÉ ClÖUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀzÀAvÉ eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV PÀnÖqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉܬÄgÀÄvÀÛzÉ. ªÀģɪÀÄA¢UÉ, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉAljµÀÖjUÉ, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ½UÉ F w£À¸ÀÄUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ EzÉ.

EAzÀÄ ZÀªÀÅw UÀuÉñÀ£À£ÀÄß §ºÀÄ §UÉ C®APÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¹AUÀj¹ ¨sÁªÀÅPÀ ¨sÀPÀÛd£À ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ½AzÀ, PÉÆqÉ, ªÀÄƶPÀ, ªÉÆÃzÀPÀªÀiÁ¯É, ¯ÁqÀÄ, ¥Á±À, CAPÀıÀ, wæ±ÀÆ®, ¸ÉÆAl¥ÀnÖ, £ÁªÀÄ, §¼É, ºÀ¸ÀÛ, Q«, ¸ÉÆAr®PÀlÖ, zÁqÉ, UÀjPɪÀiÁ¯É. ºÁgÀ, QjÃl ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ. EAvÀºÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß C®è°è ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ DAiÀiÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÀÆj¹ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ C¯Éè®è UÀuÉñÀ£À ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀĪÀ §ºÀÄ«zsÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. ªÀÄPÀ̽AzÀ vÉÆqÀV »jAiÀÄgÀªÀgÉUÉ J®ègÀÆ C¯Éè®è £ÀqɪÀ ¥ÀÅgÁt ¥ÀæªÀZÀ£À, ºÀjPÀvÉ, ¨sÀd£É, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ, AiÀÄPÀëUÁ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À vÁªÀÅ ¥ÀÇf¹zÀ ªÀÄÈtäAiÀÄ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÉgÉ, ¸ÀgÉÆêÀgÀ, £À¢, PÀqÀ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤Ãj£À D±ÀæAiÀÄUÀ¼À°è «¸Àfð¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C®è°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀ vÁ½ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ £É¯ÉUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt QæÃqÁ PÀÆl ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄvÀÛªÉ. ZÉ£ÉߪÀÄuÉ Dl, vÉAV£À PÁ¬Ä PÀlÄÖªÀÅzÀÄ, ºÀUÀÎ eÁUÁÎl, PɸÀgÀÄUÀzÉÝ Nl ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ E¯É®è «±ÉõÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ ¥Á®ÄUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.

vÀļÀĪÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼É¤¹PÉÆArgÀĪÀ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ¼À°è ²æà PÀȵÀÚ£À PÀÄjvÀÄ ¨Á¯É ¹jQæ¸Éß, £ÁUÀ¹j PÀ£ÉßUÀ, ZÀAzÀ¨Áj gÁzsÉ ¹jQæ¸Éß UÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ½gÀĪÀAvÉ UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ªÀiËTPÀ ¸Á»vÀå ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. »ÃVzÀÝgÀÆ UÀt¥ÀwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀA¢AiÉÆA¢zÉ. ¥ÉÇæ. CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ(1978) CªÀgÀÄ F ¸ÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. vÀļÀĪÀgÀ zÉʪÀ¸ÁÜ£À ¨sÀÆvÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀļÉUÁ®zÀ°è JAzÀgÉ ¥ÀvÀÛ£ÁeɬÄAzÀ ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢’ (±ÁæªÀt ¸ÀAPÀæªÀÄt)AiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁV®Ä ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. D CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÀÆ¥À, ¢Ã¥Á¢ DgÁzsÀ£É DZÀgÀuÉUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢Uï ¨ÁQ¯ï zÉ¥ÀÅöà£À(±ÁæªÀt ¸ÀAPÀæªÀÄtPÉÌ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀ) «¢ü DZÀgÀuɬÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£À DZÀgÀuÉAiÉÄà ZËw §r¸ÀĪÀÅzÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà vɣɥÀÇeɪÀÄvÀÄÛ PÀ¢gÀÄ PÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. D ªÀÄÆ®PÀ Hj£À MPÀÌ®Ä ¸ÀPÀÌ®Ä ¥ÀjªÁgÀUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èPÀ¢gÀÄPÀlÖ®Ä vÉ£ÉUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄlÄA§zÀ  ªÀÄÆ® CxÀªÁ vÀgÀªÁqÀĪÀÄ£ÉUÀ¼À°è F £É¥ÀzÀ°è J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ «AUÀqÀ£ÉAiÀÄ EA¢£À PÁ®zÀ°è £ÉÆÃrzÀgÉ EAvÀºÀ F gÀÆrUÀ¼É®èü ¸Àr®ÄUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è UÀt¥ÀwUÉ C¥ÀàzÀ ¸ÉÃªÉ ºÀgÀPÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÆqÀ¥Àà ¸ÉÃªÉ «²µÀÖªÁzÀÄzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV vÀļÀÄ£Ár£À PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ªÀÄzÀÆj£À°è §ÈºÀzÁPÁgÀªÁVgÀĪÀ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ «UÀæºÀ ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÉ «±ÉõÀ jÃwAiÀÄ°è C¥Àà J£ÀÄߪÀ ¨sÀPÀë÷åªÀ£ÀÄß ¥ÉÃj¹ ªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀÄÆqÀ¥Àà ¸ÉêÉ.  ZËwAiÀÄAzÀÄ zÁ£À/PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀ vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÉ ZÀªÀÅwPÁ¬ÄJ£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÆgÀÄ/ªÀÄzÀªÀÇgÀÄ UÀt¥Àw §ºÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ. EzÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£À. E°è ¸ÉÆÃt wAUÀ¼À°è (±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è) ZËw GvÀìªÀªÀÅ «±ÉõÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ°è ±ÀgÁªÀÅ  UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀlÖ UÀt¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÉ¤¹PÉÆArzÉ. »ÃUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ (1916/1991)AiÀĪÀgÀÄ EvÀgÀ 54 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ.

UÀt¥ÀwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À DPÁgÀ DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ DvÀ£ÉƧ⠸ÀévÀAvÀæ zÉêÀvÉAiÉÄAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÇæ. J¸ï. PÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï(1981) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀzÀ°è ZÀað¹gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ UÀuÉñÀ£À ¥Àæ¨sÁªÀzÀ ºÀgÀºÀÄ UÁæªÀÄPÉÆÌÃ, eÁ£À¥ÀzÀPÉÆÌà ¹Ã«ÄvÀªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀæªÉÄÃt ²ªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ°è DvÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀA±ÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼À PÁ®¢AzÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwð²®à ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ MAzÉà vÉgÀ£ÁV G½¢zÉ. D£ÉAiÀÄ vÀ¯É, ¨ÉÆdÄÓ ªÉÄÊ, ©qÀĪÁV PÀĽvÀ ¨sÀAV, PÉÊUÀ¼À°è w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀUÀ¼À Cr, CzÀÆ vÁ¼É ªÀÄgÀzÀr, PÉgÉUÀ¼À §¢, HgÀ ºÉÆgÀUÉ, UÀuÉñÀ¤gÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ, Hj£ÉƼÀUÉ £Á®ÄÌ zÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÉqÉAiÀÄÆ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀ¼À UÀÄrUÀ¼ÀÄ, ZÀ¥ÀàmÉAiÀÄ ¸ÀÆgÀÄ. CªÀ£À UÀÄrUÉ ¨ÁV®ÄUÀ½gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ. UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃ¥ÀÅgÀ«gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ. C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÀuÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀĵÉÖà EgÀĪÀ §AqÉUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.