Saturday, December 17, 2011

ದೃಶ್ಯ ಚಾವಡಿ : 'ಬೋಂಟೆ ದೇರ್೦ಡ್' ಮತ್ತು 'ಕಪ್ಪು ಗಿಡುಗ' - ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆºÉuÉÆÚ§â¼ÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀÄ EµÉÆÖAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃAmÉ zÉÃgïAqï J£ÀÄߪÀ «²µÀÖ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ CZÀÑj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁಗುwÛzÉ. ¨ÉÃmÉAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃmÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è PËæAiÀÄð£ÀqɹzÀªÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥Á¥À ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ  ¤°ð¥ÀÛªÁVgÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß F PÁzÀA§j vÀÄA§ ZÉ£ÁßV awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÝgÀÆ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¤µÀÄ×gÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. JA§ÄzÁV »jAiÀÄ ¯ÉÃRQ ®°vÁ gÉÊ CªÀgÀ ¨ÉÆÃAmÉ zÉÃgïAqï” vÀļÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹ GqÀĦ vÉAPÀ ¤rAiÀÄÆgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdQ qÁ. ¤PÉÃvÀ£À PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß «ಶ್ಲೇ ¶¹zÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÀÌöÈw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉAiÀÄ®è, CzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀAªÉÃzÀ£É. vÀdÄðªÉÄ PÉ®¸À vÀļÀÄ«£À°è Cw CUÀvÀåªÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁzÀ §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ ©ü£ÀߪÁV CzÀ£ÀÄß «ÄÃj £ÀªÀÄä §gÀªÀtÂUɬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¯ÁvÀäPÀªÁzÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ¯ÉÃRPÀgÀzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁ£ÀQ §æºÁäªÀgÀ CªÀgÀ PÀ¥ÀÅöàVrAiÀÄ°è EAvÀºÀ C©üವ್ಯQÛ zÀlÖªÁVzÉ. PÉñÀªÀ PÀÄqÀè PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¯ÉÃRPÀgÁV vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀÄ vÀļÀÄ«£À°è §AzÀ GvÀÛªÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ. vÀļÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀ UÀæ»PÉAiÀÄ°è vÀļÀÄPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀdÄðªÉÄ ªÀiÁqÀºÉÆgÀlªÀgÀÄ. PÀ¥ÀÅöàVr vÀļÀÄ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà N¢gÀĪÀªÀgÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ CªÀvÀgÀtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀåªÁV NzÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV GqÀĦ vÉAPÀ ¤rAiÀÄÆgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. UÀt£ÁxÀ JPÁÌgÀÄ, PÉñÀªÀ PÀÄqÀè CªÀgÀ PÀ¥ÀÅöàVqÀÄUÀ (ªÀÄÆ® vÀļÀÄ : PÀ¥ÀÅöàVr-JªÀiï. eÁ£ÀQ §æºÁäªÀgÀ) PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹ PÀÈwAiÀÄ ªÉåöÊZÁjPÀ ºÀgÀºÀ£ÀÄß JwÛ»rzÀgÀÄ. 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvɪÀಹಿ¹zÀ  ¨ÉÆî avÀÛgÀAd£ÀzÁ¸À ±ÉnÖ vÀļÀÄ ¨sÁµÉ ೮ £ÉAiÀÄ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÉðqÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ MvÁÛ¸ÉAiÀÄ°è vÀļÀĪÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀ PÉñÀªÀPÀÄqÀè CªÀgÀAvÀºÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÁvÀæ vÀÄA§ ªÀÄÄRåªÁVzÉ JAzÀgÀÄ.

¨ÉÆÃAmÉ zÉÃgïAqï PÁzÀA§jAiÀÄ ¯ÉÃRQ ®°vÁ gÉÊ CªÀgÀÄ, gÁwæ PÁ®zÀ°è ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¥Àw ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁr£À ªÀÄzsÉå PÁgÀÄ ¤°è¹ CzÀgÉƼÀUÉ M§â¼À£Éßà PÀÆj¹ ©ÃUÀºÁQ CªÀgÀÄ UÀÄA¦£À°è K£ÉãÉÆà QvÁ¥Àw £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è vÁ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉæÃPÀëQAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ
PÀ¥ÀÅöàVqÀÄUÀ PÁzÀA§jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ PÉñÀªÀ PÀÄqÀè, PÀ£ÁðlPÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ZÁªÀrAiÀÄ°è §¯Éà vÀļÀÄ PÀ®ÄàUÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® vÀAqÀzÀ ªÉÆzÀ® «zÁåyðAiÀiÁV vÀ£ÀUÉ vÀļÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀªÁV vÀļÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ C£ÀĪÁ¢¸À®Ä ±ÀQÛ vÀAzÀÄPÉÆlÖ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑlÖgÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ. UÀt£ÁxÀ JPÁÌgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ¤PÉÃvÀ£À CªÀjUÉ ºÉêÀiÁA±ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¸Á»w zÀA¥Àw UËgÀªÀ ¤Ãr ¸À£Áä£À¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß C¦ð¹vÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è qÁ. ªÁªÀÄ£À £ÀAzÁªÀgÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÀĪÀiÁj ±ÀªÀiÁ ¨sÁªÀVÃvÉ ºÁrzÀ¼ÀÄ. PÀĪÀiÁj ±Á°PÁ UÀħâaÑPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß  ¤gÀƦ¹zÀ¼ÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á £ÀAzÁªÀgÀ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.


Monday, December 12, 2011

Contribution of Tulunadu Garadis to Kerala Kalarippayattu


Garudi/Garadi/Garodi is the place where martial art is practiced usually known as Garadi Saale. It is the center of Gymnastic exercises or Gymnastic games. The feudal chiefs of Tulunad brought Balli Brahmins from Kerala to look after 64 Garadis of Tulunad from Gokarna to Trikarapura. These were popularly known as Practicing Garadis (saadhaneya garadigaLu). But at present these Practicing Garadis are not found in this region as such except a few like Vaaramballi Mudu, Padu Garadi, Nanayar Garadi of Pangala, Chitrapu Garadi near Mulki, Sarantaya Garadi of Sasihitlu, and Chengala Garadi in Kasaragod etc.

Kalarippayattu is considered as the most ancient traditional system of physical culture, self – defense as well as for vanquishing the enemy and martial art still in existence. It is believed that Lord Parashurama handpicked four of the most aristocratic Brahmin sects known as ‘Ugram Valli’, ‘Dronam Valli’, ‘Khoram Valli’ and ‘Ullur Thuruthiyad’. He imparted to them special methods of warfare. The folk songs known as ‘Vadakakan Paattukal’ still popular in North Malbar, comprising the northern-most part of Kerala, tell how Lord Parashurama commanded the ocean to move back by hurling a battle axe and brought into being the land of Kerala. The same legend is unique with reference to Tulunad too.

The land of Kerala was divided geographically into three regions, the Venad, the Malanad and the Tulunad. Venad was not easily accessible from Malnad area. But Tulunad and Malanad were easily accessible to each other. Naturally the systems of martial training in these two regions gradually blended with each other (ref: P. Balakrshnan, 1995,).
The heroes of Tulunad like Kotichennaya were the masters in the extraordinary martial powers to upload the social cohesion and values of the time. That martial art form is known as Garadi/Garodi in Tulunad. It might have been established more or less in 11th century. No doubt there had been internecine conflict during the decline of Alupa kings due to the decentralization of the rule administration. At that time, there was a need of the education and training of the gymnasium and martial art. In fact Garadis were the training centers for the warriors. Gradually during the Vijayanagara period, village level positions and status were obtained.  Simultaneously single rule method was also adopted. As a result the activities of the garadies were little bit diluted. However after the decline of the Vijayanagara rule in 1565 ad, these Garadies got importance and they attained active role as earlier. We get enough reference in legends about the heroes who had registered their valor in history of Tulunad like Kotichennaya. Enough evidences show that Tulunad was a well known center of martial arts.

The Vadakkan pattus of Kerala give many details about the heroes those who trained in these Garadis of Tulunad. It is well known that the Folk Poet Kunjan Nambiar of 13th century learnt Garadi art under Dronampalli Acharya of Tulunad. Venkataraja Puninchttaya has listed out 18 arts of adavus out of 22 such arts which were only known to the Garadi Gurukkals of Tulunad. The balled of ‘Kannappan Chegavar’ explains that “I would like to go over Tulunad and fetch to bring the Great Guru’’. It also tells, that the son of Chegavar began to learn under Aacharya in Thodavuur Garadi of Puttuur.
There is very important report regarding the child education of Garadi in a song of ‘Cheriya Aromanni’, a mother ‘Unniyarchi’ conveying the message to her son as, ‘Oh my son, you  had born when I was to be  enamoured of children. When you were 3 years old, I called the barber for the ‘Shaving Ritual’. At the age of five you had the ritual to perforate the auricle to wear ornaments and at the age of seven you had the Literacy Ceremony. I invited the Great Guru of Tulunad and got you educated for 3 years. Made you learn the secret knowledge and significance of the ‘Malla Yuddha’. However you learnt the martial art of Tulunad”.
In fact the folk literature of Kerala tells us how the heroes of Kerala used to come to Tulunad to get educated in martial art and return ‘Wearing the Heroic Swords’ with comprehensive knowledge of martial art. It also narrates how they were receiving the names specially qualified by the education of martial art of Tulunad.

There is a legend of two heroic brothers called Chaatu and Chandu hailing from Malayala Naadu, who came to Tulunadu searching livelihood. The Ballala of Panne Beedu at Sulia sheltered them. They were well trained in the Garadi especially Chandu became Great Hero. But incidentally and accidentally he vanished away magically somewhere. In due course he deified as Nair Bhuuta and the brother duo Chandu and Chaatu are being worshipped in the name of ‘Jodu Bhuta ’ at Mitturu - Manjanadka of Sulia Taluk in association with the Ullaaklu Daiva’. (re: Tudiyadka Vishnayya-1984). There is a scope to the comparative study of Tacholi Chandu the popular hero in Vadakkanppatu and the hero Chandu who deified as Nair Daiva.

Varamballi Garadi and Nayairi Maduve (marriage):
Marriage plays an important role in the life. For a man especially in Nairi community the marriage ritual is a must for the attainment of ‘Nairi Gandu’ means the real personality he earns through his achievement. That is the qualification of a ‘Nairi Man’. But he will not get any ‘Bride’ unless he practices and achieves the position of ‘Nairi’. It is only possible through the ‘Yodha Dheekshe’ and ‘Dvigvijaya’ by his community Guru who teaches the secretes of ‘Garadi Vidye’. Before to the ‘Maduve Shaashtra’ certain ritual steps must be over like ‘Guru KaaNnke’, ‘Choula Shashtra’, ‘Snaana Ritual’, ‘Teaching Shashtra’ of ‘Shashtra Vidye’, ‘Bandukolu  Hidisuvudu’, ‘Yodha Vidya Saadhane’, ‘Wearing the swords’ in the ‘House of Guru’/in front of  the War Goddess ‘Chandika Durga Parameshvari Sannidhi’.
Pair of ‘Nayairi Gandu’ with their family members before the ‘Dvigvijaya Ritual’
Offering the ‘Heroic Sword (Veeragatti)’ by the ‘Purohita Guru Aachaarya’of Vaaramballi Garadi
Deepaarati ritual to the ‘Nairi Gandu’ by his mother
Nayaris and 108 Kalari places :
Usually in these Garadis the place of the Goddess Chandika Durgaaparameshvari is situated facing towards South West direction. According to Shri Ramamurty of Padu Garadi originally the War Goddess Chandika Durga Parameshvari had been taken to Kerala from Tulunad. There is a Temple of Kaali in Punnottu Mutt. He is of the opinion that Nairs are nothing but the lineage family belongs to the Maharaja of Tiruvankur. The Brahmins of Dronamballi were the ‘Gurus’ for the 108 Kalari places needed for the Nayairs family. 
‘Guru Kamba’ at Paangala Garadi
Kalarippayattu Performance at C.V.N. Kalari Trivandrum
A Pillar of Chandika Durgaaparameshvari at Practicing Garadi
A Pillar of Chandikadurgaaparameshvari at Practicing Garadi
Structural design of Garadi and Kalari :
Basically Garadi and Kalari are one and the same. There is no much variation and difference in the structural design of the Saadhaneya Garadi (Practicing Garadi), Ritualistic Garadi and Kalari. ‘Padinaaji kolu (40 feet) Garadi’ (TuLu) and ‘Naapatrandadi (42 feet) Kalari’ (Malayalam). Normally of the dimension 42ft length, 21ft breadth and 20ft height.

The wooden icon of Chandika Durgaaparameshvari is facing towards North East direction inside the Mudu Gradi of Vaaramballi.
Practising (Saadhaneya) Mudu Garadi of Vaaramballi
At present in Tulunad there are more than 220 Ritualistic (Aaraadhana) Garadis. These are established after the deification of Koti-chennaya the Twin Heroes of Tulunad, during the end of 17th century. Paangala Gudde Garadi is one of such present Ritualistic Garadis. It is situated at Paangala Village, left side to NH-17, towards Udupi.
Pangala Gudde Garadi 
Statues of the Twin Heroes Koti –Chennaya at a new Ritualistic Garadi, Kanakarabettu, Mangalore
Aadi Enmooru Moola Garadi in the death place of the Twin Heroes Koti and Chennaya Sulia Taluk

Practising Garadi (sketch-10) :
1. Chandika Durgaparameshvari/Chandika Parameshvari
2. Ganapati/peetha/spherical stone
3. Brahmalingeshvara/a small cot on the Peetha
4. Veerabhadra/stone
5. Eeshvarakumara/a small cot
6. HomakunDa
7. Entrance
Present Garadi (sketch-11) :
1. Bermer
2. Koti
3. Cennaya
4-5-6. Entrance
Kalari (sketch-12) :
1. Puthara
2. Kalari Paradevata
3. Entrance
and Naga, Ganapathi Peetha
The Guru Peetha reserved for four Traditions and 21 Gurus.
Reference :
1. Balakrishnan P:1995, Kalarippayattu: The Ancient Martial Art of Kerala, Published by Shri C.V.Govindakutty Nair Gurukkal, C.V.N.Kalari, Fort, Trivandrum

2. Vamana Nandavara (Dr.): 2001, Koti Chennaya: Folkloristic Study, Doctoral Dissertation, Mangalore University, Published by Hemamshu Prakashana, Drishya, Lohitnagara, Mangalore-575006

3. Vasantha Madhava K.G. (Dr.):1990, Oral information

4. Venkataraja Puninchattaya (Dr.): 1985, Vadakkan Paattugallli VarnitavadaTulunadu, Kasaragod Souvenir-85

5. Vishnayya Tudiyadka: 1984, Tachcholi Chandu, Garadi mattu Sulia, Udayavani, Manipala

Wednesday, August 31, 2011

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚವುತಿ ಹಬ್ಬ !


PÁ¯ÁgÀÄ PÀAUÀ¼ÁgÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ vÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¨Á®ªÉgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ
¨sÁ¸ÀÌgÁZÁAiÀÄð£À °Ã¯ÁªÀw UÀtÂvÀzÀ°è §gÀĪÀ MAzÀÄ MUÀlÄ »ÃVzÉ. K¤zÀÄ? AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ? D¸ÀPÀÛgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ F MUÀlÄ UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. UÀt¥Àw JAzÀgÉ UÀt¥Àw M§â ªÀiÁvÀæ C®è. DvÀ£À ªÁºÀ£À E°¬ÄzÉ. DvÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀ ¸À¥Àð EzÉ. MnÖ£À°è E°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½ªÉ. FUÀ PÀtÄÚ PÉÊUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É, ¨Á®, Q«UÀ¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ. CzÀÄ ºÉÃUÉ £ÉÆÃqÉÆÃt!


PÁ¯ÁgÀÄ : UÀt¥ÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, E°AiÀÄ £Á®ÄÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀgÉ DgÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÁ«UÉ PÁ®ÄUÀ½®è.
PÀAUÀ¼ÁgÀÄ : E°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ.
PÉÊUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ : UÀt¥ÀwUÉ £Á®ÄÌ PÉÊUÀ¼ÀÄ, E°UÉ PÉÊUÀ¼ÀÄ E®è. ºÁ«UÀÆ PÁ®ÄUÀ½®è.
vÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ : E°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ vÀ¯É.
Q«UÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ : UÀt¥ÀwUÉ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ, E°UÉ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ, ºÁ«UÉ Q«UÀ½®è. 
¨Á®ªÉgÀqÀÄ : E°UÉÆAzÀÄ ¨Á®, ºÁ«UÉÆAzÀÄ ¨Á®, UÀt¥ÀwUÉ ¨Á®«®è.


ZÀªÀÅw/ZËw JAzÀgÉ ZÁAzÀæ ªÀiÁ£À ¥ÀPÀëzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¢£À. ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ ZËwAiÀÄAzÀÄ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ ºÀ§â ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀļÀ¹ÃPÀmÉÖAiÀÄ §½ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄ®Äè, ºÁªÀ¸É ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉwÛ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉzÁUÀ E¢gÁUÀĪÀ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ªÀoÁgÀ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÀÛ¯Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DUÀ CUÀvÀåªÀÇ E®èzÀ DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀéZÀÑvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ£É ªÀÄA¢ GvÁìºÀ¢AzÀ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆAiÀÄÄè £ÀqÉzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è zsÁ£Àå gÁ² ºÁPÀ®Ä, PÀtd PÀlÖ®Ä, ¨ÉʺÀÄ®Äè ¥ÉÃj¹qÀ®Ä EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÑvÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CUÀvÀåªÀÇ EzÉ.

ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ZÀªÀÅw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À DgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁA¢ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä CAUÀ¼À vÀÄA§ÄªÀÅzÉà ZÀªÀÅw C®APÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À vÀ½gÀÄ vÉÆÃgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À PÉÆîÄUÀ¼À PÀªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ. EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀÇ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. vÉ£É ¥ÀÇeÉ, PÀ¢gÀÄ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À, ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀ ºÀ§âªÀÇ ZÀªÀÅwAiÀÄAzÀÄ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F CxÀðzÀ°è UÀzÉÝ vÉÆÃlUÀ¼À°è ¨É¼É¹zÀ zsÁ£Àå, vÀgÀPÁj ¥sÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀPÉÌ ¸ÁéUÀw¹ ªÀÄ£À vÀÄA©¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ºÀ§â«zÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀļÀĪÀgÀÄ ZÀªÀÅwUÉ CxÀªÁ £ÉÆÃA¦UÉ (C£ÀAvÀ ZÀvÀÄzÀð²) PÀ¢gÀÄ ¥ÀÇeÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É vÀÄA©¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F ºÀ§âUÀ¼ÁzÀgÉ PÀ¢gÀÄ ¥ÀÇeÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¢£À ªÀÄĺÀÆvÀð £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁV®è.

F GzÉÝñÀ¢AzÀ®Æ PÀȶPÀgÀÄ F ZÀªÀÅw ºÀ§âªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÊvÀ£ÉƧâ vÀ£Àß ±ÀQÛUÀ£ÀĸÁgÀªÁV F ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÉ G¼ÀîªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §ºÀÄ CzÀÆÝj DqÀA§gÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è, ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀqÀUÀgÀUÀ¼À°è F ºÀ§âªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæaãÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À°è ZÀªÀÅwAiÀÄÆ MAzÀÄ. ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð ¢ÃªÀ½UÉ ºÀ§ QëÃgÁ©Þ ¹RgÀzÀ ºÀÄAtªÉÄ £ÀÆ® ºÀ§ ¨É£ÀPÀ£À ZÀGw ªÉÆzÀ¯ÁV ¬ÄzÀÝ ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð. «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀgÀ zÉêÁ®åzÀ®Ä ¥ÀÅgÁtªÀ ºÉý¸ÀĪÀ zsÀªÀÄðPÉÌ JA§ÄzÁV ±Á¸À£ÀªÉÇAzÀgÀ°è G¯ÉèÃR«zÉ.

d£À¥ÀzÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À¯ÉèÃ, vÁªÀÅ EgÀĪÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀįÉèà UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥Á°UÉ DvÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ. DvÀ PÀȶPÀgÀ zÉêÀvÉ. ¢Ã£ÀgÀ, DvÀðgÀ, ¨sÀPÀÛ¨sÀdPÀgÀ EµÁÖxÀðUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. JzÀÄgÁUÀĪÀ «WÀßUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ «WÀߣÁAiÀÄPÀ. MAzÀÄ ¸ÉÃgÀÄ CQÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬Ä ElÄÖ, ¸Áé«Äà ªÀĺÁUÀt¥ÀwAiÉÄÃ! JAzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆAqÀgÉ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ. DvÀ «WÀßzÁvÀ£ÀÆ ºËzÀÄ, «WÀߤªÁgÀPÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. ºÁUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ªÉÆzÀ¯ÁV UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀÄvÉå (¸Àé¹ÛPÉ) ElÄÖ ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ eÁAiÀĪÀiÁ£À.
CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀļÀ¹PÀmÉÖAiÀÄ §½ £Á®ÄÌ PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ CªÀÅUÀ½UÉ GzÀÝ£ÉAiÀÄ Er PÀ©â£À PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ CªÀÅUÀ¼À ¸ÉÆÃUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀªÀiÁ£ÀÄ «£Áå¸ÀzÀ°è eÉÆÃr¹ P˽UÉ/UËjà ºÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£É¯ÉUÀ½AzÀ ¹AUÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ZÉ£ÁßV ¸ÀªÀj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ CrUÀ¼ÀµÀÄÖ GzÀÝPÉÌ PÀvÀÛj¹ £Á®ÄÌ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ¹VzÀÄ ªÀiÁrlÖ PÀ©â£À ¹Ã¼ÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ®ªÁzÀ ¨Á¼É¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØPÉÌ ¤ÃlPÉÌ MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ ElÄÖ ZËPÀ WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ°è eÉÆÃr¹qÀÄvÁÛgÉ. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÀ¯ÁPÀÈwAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉƼÀUÉ G¥ÀÅöà ºÁPÀzÀ ¸À¥Éà zÉÆøÉUÀ¼À¤ßlÄÖ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀeÁÓAiÀÄ, CgÀ¼ÀÄ, ¨É®è, MqÉ, ZÀPÀÄÌ°, J¼ÀÄîAqÉ, PÀzÀ½Ã ºÀtÄÚ, Cj²£À VqÀ, ¯ÁªÀAZÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß §r¹qÀÄvÁÛgÉ. D ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÇðgÀ, zsÀÆ¥À, ¢Ã¥À, ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ Cað¹, ¥ÀÇf¹ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è vÀªÀÄä EµÀÖ ¹¢ÞUÁV «WÉßñÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ZÀªÀÅw ¥ÀÇeÉUÁV »ÃUÉ §r¹lÖzÉÝà MAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÁPÀÈwAiÀÄ°è PÀAUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉà £ÀªÀÄä PÀȶPÀgÀÄ EµÁÖxÀð ¹¢ÞUÀ½UÁV vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÁëvÁÌgÀUÉƽ¹ ¥ÀÇf¸ÀĪÀ d£À¥ÀzÀ UÀt¥Àw. 

PÀȶPÀgÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ PÀ§Äâ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÁV «WÉßñÀ¤UÉ C¦ð¸ÀzÉ AiÀiÁgÀÆ w£À߯ÁgÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ M¦à¸À®Ä ZÀªÀÅwAiÀÄAvÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀªÉà ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV ZÀªÀÅw ºÀ§â ¨ÁgÀzÉ CªÀgÀÄ PÀ§ÄâPÀvÀÛj¸ÀĪÀ ºÁV®è. PÀ§Äâ ¨É¼É ªÀiÁqÀzÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ «WÀߤªÁgÀPÀ£À ºÉ¸ÀgÀ°è PÀ§Äâ vÀAzÀÄ ZÀªÀÅw ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÀ§ÄâUÀ½AzÀ¯Éà UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¤vÀå §zÀÄQ£À ªÀ¸ÀÄÛ MqÀªÉUÀ¼À¯Éèà CºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À¯Éèà vÀªÀÄä UÀt£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ. vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä, ¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä, aäÃPÁ¬Ä, ºÁUÀ®PÁ¬Ä, ¥ÀqÀĪÀ®PÁ¬Ä, ¨ÉAqÉ, §zÀ£É, vÉÆAqÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ vÀgÀPÁj ¥sÀ®ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV gÀa¹zÀ CQ̪ÀÄÄrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ eÉÆÃr¹, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆUÀ, £ÉÃV®Ä, PÀwÛ, UÉgÀ¸É EvÁå¢ MgÀV¹lÄÖ UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæAiÀıÀ: EzÀĪÉà FUÀ £ÁªÀÅ PÁtÄwÛgÀĪÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À PÀ®à£ÉUÉ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉ£ÀߨÉÃPÀÄ. F PÀ®à£ÉAiÀÄAvÉ CQ̪ÀÄÄr E®èªÉà zsÁ£ÀåzÀ gÁ² DvÀ£À qÉƼÀÄî ºÉÆmÉÖ, UÉgÀ¸ÉAiÉÄà Q«, £ÉÃV®Ä ²gÉÆèsÀƵÀt, £ÉÆUÀªÉà ¸ÉÆAr®Ä, ¥ÀqÀĪÀ®PÁ¬ÄAiÉÄà zÀAvÀ, »ÃUÉ G½zÀĪÀÅ UÀt¥ÀwAiÀÄ EvÀgÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀÄA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ DzÀgÉ CµÉÖà ªÀÄÄUÀÞªÁzÀ d£À¥ÀzÀgÀ zÀȶ֬ÄzÀÄ; wÃgÀ D¥ÀÛªÁzÀ ¸Àȶ֬ÄzÀÄ.

ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀA±À ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ §A¢zÀÝgÉ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ZÀªÀÅwAiÀÄ «UÀæºÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CzÀPÁV DªÉªÀÄtÂÚ¤AzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ««zsÀ «£Áå¸À ¨sÀAVUÀ¼À°è gÀa¸À¯ÁUÀĪÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÀgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄtÂÚ£À ¨É£ÀPÀ£À vÀ¤ßgÉÆà ZÀªÀÅwAiÀÄ ¥ÀÇeÉUÉ J£ÀÄßvÁÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. F ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ««zsÀ UÁvÀæUÀ¼À, ««zsÀ ¨sÀAVUÀ¼À «£ÁAiÀÄPÀ£À «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÉ. FVÃUÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉUÉ ¹UÀĪÀ ¹ªÉÄAn£À UÀt¥ÀwAiÀÄÆ ®¨sÀå. ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀªÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀªÀgÀÄ, CzÀgÀ®Æè UÀAqÀÄ ¸ÀAvÀwAiÀiÁzÀgÉ,£À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÁ¯ÉÎeÉÓ ºÁPÀĪÀAvÉ ¤£Àß PÁ°UÀÆ UÉeÉÓ vÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¥ÀÇf¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ.

vÀļÀÄ«£À°è ZËwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁzÉAiÉÆA¢zÉ.
ZËwUï C¥Éà E®èqÉ, CmÉÖ«ÄUï PÀAqÀ¤®èqÉ (ZËwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ, CµÀÖ«ÄUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ). ZËwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ MAzÀÄ §®ªÁzÀ PÁgÀtªÀÅAlÄ. C½AiÀÄPÀlÄÖ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÀļÀĪÀgÀ PÀÆqÀÄPÀÄlÄA§ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÉ ºÉtÂÚUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §½PÀªÀÇ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀzÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå EgÀÄvÀÛzÉ.  F PÁgÀt¢AzÀ ZÀªÀÅwUÉ ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀ DZÀgÀuÉ DPÉUÉ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ZÀªÀÅwUÉ vÁ¬ÄªÀÄ£ÉUÉ DPÉ £ÉAlgÀ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁV dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ¯Éà ºÉÆÃV ZÀªÀÅw ºÀ§âzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÉAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÉÄãÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. CµÀÖ«ÄAiÀÄAvÀºÀ ªÀļÉUÁ®zÀ ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ ºÀ§âzÀ°è ªÀÄÆqÉ /PÉÆnÖUÉ’ (PÀqÀħÄ)UÀ¼ÀAvÀºÀ «²µÀÖ w£À¸ÀÄUÀ¼À vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è DPÉAiÀÄzÀÄ ©qÀÄ«®èzÀ zÀÄrªÉÄAiÉÄà DVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ CµÀÖ«ÄUÉ ªÀiÁrzÀ PÀqÀÄ§Ä D ¢£ÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. CzÀÄ D §½PÀ §gÀĪÀ ZÀªÀÅw ºÀ§âzÀªÀgÉUÀÆ G½AiÀĨÉÃPÁVzÉ. AiÀiÁPÉ G½AiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ®è F DºÁgÀ G½¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉà JAzÀÄ PÉýzÀgÉ CzÀPÀÆÌ GvÀÛgÀ«zÉ. PÀqÀħī£ÀAvÀºÀ zÉùà DºÁgÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ GzÉÝñÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁVzÉ. CzÀÄ C¤µÀÖzÀ Dn wAUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðåzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ Dn wAUÀ½VAvÀ ºÉÆgÀvÁzÀÄzÀÄ. DnAiÀÄ §½PÀzÀ ¸ÉÆÃt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ©qÀÄ«®èzÀ PÉ®¸À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ F vÀgÀzÀ DºÁgÀUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ CªÀjVzÉ. ºÁUÁV zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀqÀÄ§Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀàjUÉ ClÖUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀzÀAvÉ eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV PÀnÖqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉܬÄgÀÄvÀÛzÉ. ªÀģɪÀÄA¢UÉ, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉAljµÀÖjUÉ, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ½UÉ F w£À¸ÀÄUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ EzÉ.

EAzÀÄ ZÀªÀÅw UÀuÉñÀ£À£ÀÄß §ºÀÄ §UÉ C®APÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¹AUÀj¹ ¨sÁªÀÅPÀ ¨sÀPÀÛd£À ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ½AzÀ, PÉÆqÉ, ªÀÄƶPÀ, ªÉÆÃzÀPÀªÀiÁ¯É, ¯ÁqÀÄ, ¥Á±À, CAPÀıÀ, wæ±ÀÆ®, ¸ÉÆAl¥ÀnÖ, £ÁªÀÄ, §¼É, ºÀ¸ÀÛ, Q«, ¸ÉÆAr®PÀlÖ, zÁqÉ, UÀjPɪÀiÁ¯É. ºÁgÀ, QjÃl ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ. EAvÀºÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß C®è°è ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ DAiÀiÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÀÆj¹ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ C¯Éè®è UÀuÉñÀ£À ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀĪÀ §ºÀÄ«zsÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. ªÀÄPÀ̽AzÀ vÉÆqÀV »jAiÀÄgÀªÀgÉUÉ J®ègÀÆ C¯Éè®è £ÀqɪÀ ¥ÀÅgÁt ¥ÀæªÀZÀ£À, ºÀjPÀvÉ, ¨sÀd£É, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ, AiÀÄPÀëUÁ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À vÁªÀÅ ¥ÀÇf¹zÀ ªÀÄÈtäAiÀÄ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÉgÉ, ¸ÀgÉÆêÀgÀ, £À¢, PÀqÀ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤Ãj£À D±ÀæAiÀÄUÀ¼À°è «¸Àfð¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C®è°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀ vÁ½ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ £É¯ÉUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt QæÃqÁ PÀÆl ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄvÀÛªÉ. ZÉ£ÉߪÀÄuÉ Dl, vÉAV£À PÁ¬Ä PÀlÄÖªÀÅzÀÄ, ºÀUÀÎ eÁUÁÎl, PɸÀgÀÄUÀzÉÝ Nl ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ E¯É®è «±ÉõÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ ¥Á®ÄUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.

vÀļÀĪÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼É¤¹PÉÆArgÀĪÀ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ¼À°è ²æà PÀȵÀÚ£À PÀÄjvÀÄ ¨Á¯É ¹jQæ¸Éß, £ÁUÀ¹j PÀ£ÉßUÀ, ZÀAzÀ¨Áj gÁzsÉ ¹jQæ¸Éß UÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ½gÀĪÀAvÉ UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ªÀiËTPÀ ¸Á»vÀå ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. »ÃVzÀÝgÀÆ UÀt¥ÀwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀA¢AiÉÆA¢zÉ. ¥ÉÇæ. CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ(1978) CªÀgÀÄ F ¸ÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. vÀļÀĪÀgÀ zÉʪÀ¸ÁÜ£À ¨sÀÆvÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀļÉUÁ®zÀ°è JAzÀgÉ ¥ÀvÀÛ£ÁeɬÄAzÀ ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢’ (±ÁæªÀt ¸ÀAPÀæªÀÄt)AiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁV®Ä ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. D CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÀÆ¥À, ¢Ã¥Á¢ DgÁzsÀ£É DZÀgÀuÉUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢Uï ¨ÁQ¯ï zÉ¥ÀÅöà£À(±ÁæªÀt ¸ÀAPÀæªÀÄtPÉÌ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀ) «¢ü DZÀgÀuɬÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£À DZÀgÀuÉAiÉÄà ZËw §r¸ÀĪÀÅzÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà vɣɥÀÇeɪÀÄvÀÄÛ PÀ¢gÀÄ PÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. D ªÀÄÆ®PÀ Hj£À MPÀÌ®Ä ¸ÀPÀÌ®Ä ¥ÀjªÁgÀUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èPÀ¢gÀÄPÀlÖ®Ä vÉ£ÉUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄlÄA§zÀ  ªÀÄÆ® CxÀªÁ vÀgÀªÁqÀĪÀÄ£ÉUÀ¼À°è F £É¥ÀzÀ°è J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ «AUÀqÀ£ÉAiÀÄ EA¢£À PÁ®zÀ°è £ÉÆÃrzÀgÉ EAvÀºÀ F gÀÆrUÀ¼É®èü ¸Àr®ÄUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è UÀt¥ÀwUÉ C¥ÀàzÀ ¸ÉÃªÉ ºÀgÀPÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÆqÀ¥Àà ¸ÉÃªÉ «²µÀÖªÁzÀÄzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV vÀļÀÄ£Ár£À PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ªÀÄzÀÆj£À°è §ÈºÀzÁPÁgÀªÁVgÀĪÀ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ «UÀæºÀ ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÉ «±ÉõÀ jÃwAiÀÄ°è C¥Àà J£ÀÄߪÀ ¨sÀPÀë÷åªÀ£ÀÄß ¥ÉÃj¹ ªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀÄÆqÀ¥Àà ¸ÉêÉ.  ZËwAiÀÄAzÀÄ zÁ£À/PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀ vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÉ ZÀªÀÅwPÁ¬ÄJ£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÆgÀÄ/ªÀÄzÀªÀÇgÀÄ UÀt¥Àw §ºÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ. EzÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£À. E°è ¸ÉÆÃt wAUÀ¼À°è (±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è) ZËw GvÀìªÀªÀÅ «±ÉõÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ°è ±ÀgÁªÀÅ  UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀlÖ UÀt¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÉ¤¹PÉÆArzÉ. »ÃUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ (1916/1991)AiÀĪÀgÀÄ EvÀgÀ 54 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ.

UÀt¥ÀwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À DPÁgÀ DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ DvÀ£ÉƧ⠸ÀévÀAvÀæ zÉêÀvÉAiÉÄAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÇæ. J¸ï. PÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï(1981) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀzÀ°è ZÀað¹gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ UÀuÉñÀ£À ¥Àæ¨sÁªÀzÀ ºÀgÀºÀÄ UÁæªÀÄPÉÆÌÃ, eÁ£À¥ÀzÀPÉÆÌà ¹Ã«ÄvÀªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀæªÉÄÃt ²ªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ°è DvÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀA±ÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼À PÁ®¢AzÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwð²®à ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ MAzÉà vÉgÀ£ÁV G½¢zÉ. D£ÉAiÀÄ vÀ¯É, ¨ÉÆdÄÓ ªÉÄÊ, ©qÀĪÁV PÀĽvÀ ¨sÀAV, PÉÊUÀ¼À°è w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀUÀ¼À Cr, CzÀÆ vÁ¼É ªÀÄgÀzÀr, PÉgÉUÀ¼À §¢, HgÀ ºÉÆgÀUÉ, UÀuÉñÀ¤gÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ, Hj£ÉƼÀUÉ £Á®ÄÌ zÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÉqÉAiÀÄÆ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀ¼À UÀÄrUÀ¼ÀÄ, ZÀ¥ÀàmÉAiÀÄ ¸ÀÆgÀÄ. CªÀ£À UÀÄrUÉ ¨ÁV®ÄUÀ½gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ. UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃ¥ÀÅgÀ«gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ. C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÀuÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀĵÉÖà EgÀĪÀ §AqÉUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.

Tuesday, August 2, 2011

ಆಟಿದ ಸದ್‍ರ್‍ಡ್ ಸೋಣದ ಎದ್‍ರ್‍ಡ್ : ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿvÀļÀÄ£Áqïqï £ÁUÁgÁzsÀ£É ¥ÀtÄà£ÀªÀÅ, ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É, ¹j CgÁzsÀ£É EAawÛŒ£ÉqïݯÁ ªÀĸïÛ ¥ÁæPïqÉà EwÛ£À MAf ªÀiÁªÀÄ®è ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. DnzÀ CªÀiÁ¸É PÀj ¨ÉÆPÀÌ C¬ÄvÀ £ÀqÉmÉà ¸ÉÆÃtzÀ ¥ÀÅqÉmÉà §¥ÀÅð£À ¸ÀÄgÀÄvÀ ¥À§ð£Éà £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÉ«Ä. £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä £ÁrUÉ zÉÆqÀØzÀÄ £ÁjAiÀÄgÉ®ègÀÄ PÀÄtÂzÁqÀĪÀgÀÄ ¥ÀtÂà ¥ÀzÀ MAf PÀ£ÀßqÉÆqÀÄ ªÀĸïÛ d£À¦æAiÀÄ. vÀļÀÄ£ÁqÀÝ HgÁt HgÀÄ ªÁ ªÉĬÄPï ¥ÉÇÃAqÀ¯Á ¨ÉªÉÄägÉ §£À, £ÁUÀ£À PÀmÉÖ, PÀ¯ïè, UÀÄAqÀ, C®qÉ C®à®à G¥ÀàAzÉ ¥ÉÇêÀAzï.
vÀļÀĪÉgÉ PÀÆqÀÄPÀÄlĪÀÄzÀ ¥ÀæwAiÉÆAf ªÀÄÆ® vÀgÀªÁqï DvïÛAqÀ E¯ïèUï¯Á MAeÉÆAf D¢ D®qÉ, ªÀÄÆ®¸ÁÜ£À GAqÉà GAqÀÄ. ªÀÄÄ®àzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹®Ä, §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀUÀðzÀPÀÄè ¸ÀÆAiÀiÁðgÁzsÀPÉgï ¨ÉÆPÀÌ £ÁUÁgÁzsÀPÉgï. CªÀÅ D¢ªÀÄ d£À ¥ÀAUÀqÀzÀPÀÄè £ÀqÀ¥ÁªÉÇAzÀÄ §wÛ ¥ÀæPÀÈw ¥ÀÇeÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈwqïÝ §wÛ£ÀªÀÅ. £ÁUÀ£ï £ÀA§Ä£ÀªÀÅ PÀȶ ¥ÀgÀA¥ÀgÉqïØ §wÛ£ÀªÀÅ. £ÁUÉ D¢ D®qÉzÀ L£ï ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÉǯÉqï MAf. CªÀÅ ¨ÉªÉÄðgï ¸ÉÃjUÉqï G¥ÀÅöà£À zÉʪÀ, £ÁUÀ¨ÉªÉÄðgï. §æºÀä °AUÉñÀégÉ Dzï gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ¥ÀqɬģÀªÀÅ.
K¤zÀ PÁ¯ÉÆqÉÝà F d£ÉÆPÀÄ®Ä §AfzÀ §qÀªÀÅUÀÄ PÁqï UÀÄqÉدÉqï ªÀÄ¯É ªÀÄvÀÛ¸ÉÆ Vj¥ÀªÀðvÉƯÉqï vÉ£À¸ï £Áqï ¥ÀwÛ£ÀPÀÄè. PÉÃ£É PÉgïAUï, £ÀgÉ, PÀAqÉ¯É£ï £ÁqÉÆAzÀÄ MPÉÆÌAzÀÄ UÀvïð wAzÉÆAzÀÄ §wÛ£ÀPÀÄè. CAZÉ£Éà PÁqÀ ªÀÄÄUÀðdAvÀįɣï, vÉÆÃqÀ «ÄãÉè£ï ¨ÉÆÃmÉ zÉÃgÉÆAzÀÄ G¥ÀÅöà ¥ÉÇvÀÄð¯ÉqÉà ¦°, ¥ÀAf, GZÀÄÑ®Ä CPÉè£ï PÁqÉÆAzÀÄ EwÛ£ÀªÀÅ DzÀÄ¥ÉÇàqÀÄ. CAZÁzï C¬ÄvÀ ¥ÀÅzÀgï zÉ¥ÀÅöà£ÀUÀ£Éà ¥ÉÇÃrUÉqï C¬ÄvÀ ¤d ¥ÀÅzÀgï ¥ÀuÉågÉ DªÀAzÉ CªÀÅ K¥ÉÇUÀįÁ PÁqïzÀªÀÅ, ªÀįÉvÀÛªÀÅ, UÀÄqÉØzÀªÀÅ DzÀÄ¥ÉÇàqÀÄ. CAZÁzÉà £ÁUÀ£ï, ¥ÀÅAZÀzÀªÀÅ, ¥ÀgÀ¥ÀÅ£ÀªÀÅ, PÀÄqÉvÀÛªÀÅ, ªÀiÁmÉzÀªÀÅ, §£ÀvÀÛªÀÅ, fqÉvÀÛªÀÅ, GZÀÄÑ, ªÀÄj, ¸À¥Éð EAZÀªÀiÁvÀ ¥ÀÅzÀ¯Éðqï ¯É¥ÀÅöà jªÁf ¸ÀÄgÀĪÁzÀÄ¥ÉÇàqÀÄ.  
zÁæ«qÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÉÆPÀÄ¯É ªÀÄ®è zÉêÉgïAzïAqÀ ²ªÉ. ²ªÀ£À MlÄÖ ¸ÉÆ¥ÉÇðqÉà £ÁUÉ GAqÀÄ. CªÀÅ DAiÀÄ£À ¸ÀAvÀw UÀt¥Àw, ¸ÀħæºÀäuÉå EAawÛ UÀuÉÆPÀÄ¯É ¸ÉÃjUÉqÁè G¥ÀÅöà£ÀªÉéà DzÀÄAqÀÄ. ¸ÀħæºÀäuÉåAzï ¥ÀAqÀ £ÁUÀ£À ¸ÉÆ¥Àð£Éà CAzï. £ÁUÉ ¸ÀAvÁ£À¥sÀ®¸ÀªÀÄÈ¢ÞzÀ C¢üzÉêÀvÉ. £ÁUÀUï ¨ÉÃ£É DAqÀ, £ÁUÉ ªÀÄĤAqÀ, £ÁUÀ£ï PÉAqÀð PÀÄlÄA§zÀ d£À ªÀiÁ¤¯É PÀuïÚ PÁgïUï, PÀAfPÉÊPÀAf¯ÉUï, ©vïÛUï, JgÀÄ E£ÉPïÌ, §Ä¼ÉPïÌ £ÁUÀzÉÆõÀ vÀlÖAzÉ PÀÄ®èAzï ¥ÀtÄà£ÀªÀÅ §®ªÁ¬Ä£À MAf £ÀA©PÉ. F H£À zÉÆøÉÆ UÀÄªÉ®Ý ¤Ãgïqï £ÁUÀ£À zÀAqï Dzï UÉÆÃZÀgÉÆUÀÄ §gÀÄUÉ.
CAZÁzÉà ¥Àæw PÀÆqÀÄPÀÄlĪÀÄzÀ £ÀA©PÉzÀ D¢ D®qÉqï £ÁUÀUï vÀ£ÀÄvÀA©® PÉÆzÀÄð PÀj¥ÀÅ£ÀªÀÅ vÀļÀĪÉgÉ ªÀÄÆ®£ÀA©PÉ Dzï §Ä¼Ézï ¨ÉÊzïAqï. ¨ÉªÉÄð, ¯ÉPÉ̹j, £ÁUÉ, £ÀA¢UÉÆÃuÉ ¨ÉÆPÀÌ PÉëÃvÀæ¥Á¯É D®qÉzÀ L£ï zÉʪÉÇ®Ä. CAZÀ M¸ÉÆð ErAiÀÄ KtÂUÁè £ÁUÀ£ï £ÀA§Ä£À PÀmïÖ PÀlÖ¼É Dzï gÀÆrüUï §wÛ£ÀªÀÅ. F ¥ÀæPÁgÉÆ ¥ÀvÀÛ£ÁeÉ PÀj¨ÉÆPÀÌ DnzÀ £ÀqÀÄlÄÖ ¸ÉÆÃtzÀ JzÀÄgÀÄqÀÄ M¸ÉÆðzÀ ¸ÀÄgÀÄvÀ ¥ÀÇeÉ ¥ÀgÀPÉ Dzï £ÁUÀUï ¥ÉÃgï ªÉÄÊvï vÀ£ÀÄvÀA¥ÀÅ PÉÆ¥ÀÅð£ÀªÀÅ £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÉ«ÄUÁ¥ÀÅAqÀÄ. D¤zÀ ¢£À ¥ÀæwAiÉÆAf E®èqïݯÁ DuÉÓªÀÅ ¥ÉÇuÉÓªÀÅ eÉÆPÀÄè ¨Á¯É¯ÉqÀ¥Àà £ÁUÀUï ¥ÉÃgïªÉÄÊ¥ÉgÉ PÉÆ£ÉÆ¥ÉÇÃ¥ÀÅ£ÀªÀÅ GAqÀÄ. DvÉà CvÀÛAzÉ ¥ÀÇ ¥ÀAzïð, ¨ÉÆAqÀ, ¥ÉÇj, ¨É®è, ªÀÄAd®Ý ¥ÉÇr, M¥Áåzï vÀ£ÀÄ vÀA©® PÉƦð jªÁf Mjzï ¨ÉÊzïAqï. PÀÄlÄA§zÀPÀÄè, HgÀÄzÀPÀÄè ¥ÀvïÛ ªÀÄAzÉ ¸ÀªÀð¸ÀªÀĸÉÛgï MmÁÖzï £ÁUÀgÀ¥ÀAZÉ«ÄzÁ¤ £ÁUÀ¥ÀÇeÉ ªÀÄ®ÄàªÉgï, ¥ÀgÀPÉ ¸ÀAzÁzï £ÁUÀzÉêÉgÉUï DqÀØ §ÆzÀÄð ¸ÀAvɹ¥sÀ® §Ä¼É¨sÁUÉÆå£ÀÄ £ÀmÉÆ£ÀĪÉgï.

Monday, August 1, 2011

ಆಟಿಡ್ ಬತ್ತೆನಾ ಕಳೆಂಜೆ! ಸೋಣೊಡು ಬರುವೆನಾ ಜೋಗಿ?


Dnqï §vÉÛ£Á PÀ¼ÉAeÉ !  ¸ÉÆÃuÉÆqÀÄ §¥Éð£Á eÉÆÃV ?

PÀlÖPÁvÉð¯ï PÀjzï §¦ð Dn wAUÉƼÀÄqÀÄ QÃjPÀÆl zÉÆj¦ §¸ÉÆð  MAf ªÉÄÊmÉ DAqÀ, PÁnzÀ ¨Éj¯Á ¥ÀÅqÀªÀÅ£ÀAa£À Gj GzÀð¯ÉÆzÀ zÉÆA§Ä MAf ªÉÄÊmÉ. EAawÛ ªÀÄAiÀiÁð®zÀ PÁ¯ÉÆqÀÄ ¨É£ÉågÉ ¨ÉïɯÁ EfÓ, §AfzÀ §qÀªÀÅUÀÄ GuÉågÉ w£ÉågɯÁ ¸ÀªÀÄPÀmïÖ M£À¸ï vÉ£À¸ï¯Á E®è¯ï G¥ÀàAzï. C¥ÀUÀ CªÀÅ ªÉÄ¬Ä ªÀÄ£À¸ïì¯ÉUï £ÉªÀÄä¢zÀ PÁ® CvÉÛà CvïÛ. DvÉà ZÀ¯ïèzÀ PÁ®. ¤gÉPÀgÉ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ QjAa, ¤UÉÆæqÀÄ Qæ«Ä QÃmÉÆà ZÀ¯ïè dĪÀ dAvÀÄ ©f°zï JZÁÑzï E®è d£ÀªÀiÁ¤¯ÉUï QzÉPÉÆlåzÀ PÀAfPÉÊPÀAf¯ÉUï ªÀiÁj gÉÆÃUÀgÀÄf£ÉÆqÀÄ ¨ÁzsÉ PÉÆgÉÆAzÀÄ¥ÀÅöàªÉÇ. CAZÁzï CªÀÅ PÀqÀÄ PÀµÀÖzÀ PÁ®.
CAawÛ ªÀiÁj£ï zÀÆgÀ VqÉvïÛ PÀqÀ¥À gÁeÉÆåUÀÄ VqÉÃgÀÄ ªÀiÁªÀÄ®è ªÀiÁAiÀÄPÁgÉ ªÀÄAvÀæªÁ¢AiÀiÁzï ¸Ázï ¸ÁAvÀé£À PÉƦð DnPÀ¼ÉAeÉ HgÉƪÉÄð vÉÆÃfzï §¥Éð. E¯ïè E®è eÁ¯ïUï ¥ÉÇÃzÀÄ M¸ÁAiÉÆqÀÄ C¨sÀAiÀÄzÀ ªÀÄ¢¥ÀÅ £ÀÄr PÉÆgÉÆAzÀÄ ¥ÉÇÃ¥É.
EAZÀ HgÀÄUÀÄ §¦ð C¤µÉÆ֯ɣ d£ÀªÀiÁ¤, eÁ£ÀĪÁgï¯ÉUï §¦ð ªÀiÁj gÉÆÃUÉƯɣï, §Ä¼É¸À¯ÉPÀįÉUï §¦ð ¹ÃPï ¸ÀAPÀqÉƯɣï HgÀÄqÀÄÝ zÀÆgÀ Vqɦà zÉʪÀ DnPÀ¼ÉAeÉ §wÛ ¨ÉÆPÀÌ ¸ÉÆÃuÉÆqÀÄ Kgï §¥ÉðAzï PÉÃAqÀ CªÀÅ ¸ÉÆÃuÉÆzÀ eÉÆÃVAzï ¥ÀuÉÆ°. Dn DqÁ DqÀ ¸ÉÆÃt NqÀ NqÁAzï ¥ÀtÂà¯ÉPÉÆ Dnqï PÀµÀÖ PÉÆÃl¯É®Ä JaÑUÉ. QÃjPÀÆl zÉÆj¦ §¸ÉÆð MAf ªÉÄÊmÉAzÁAqÀ, §AfzÀ §qÀªÀÅUÀÄ GuÉågÉ w¤AiÉÄgÉ® vÀvÁégÀzÀ PÁ® CªÀÅ. eÁ¯ï dvïÛ N®è CAa EAa ¥ÉÇêÉÇ° ¥ÀAqÀ ¨ÉÊ°rPÀÌ eÁ® CgÀÄ ªÀÄÄlÖ JPÉÆðAzÀÄ §¦ð ¨ÉƯÉÆè. CAZÁzï CªÉÇéAf zsÀªÀÄð ¸ÀAPÀqÀzÀ PÁ®. MAf ªÉÄÊmÉ GuÉågÉ® EfÓ, ¨ÉuÉågÉ ¨ÉïɯÁ EfÓ. E¯ïèzÀ G¼À¬Ä Kvï PÀįÉÆè°, PÀÄ®ÄèzÁAqÀ® JAa£À ªÀįÉÆà°? MmÁæ¹qï §wÛ DnzÀ ¢£ÉÆPÀÄ®Ä ¥ÉÇÃ¥ÀţɯÁ ªÉÄ®è ªÉÄ®è. CAZÁzÉà Dn DqÉÆAzÀÄ ¥ÉÇÃ¥ÀÅ£É.
¸ÉÆÃuÉÆqÁAqÀ CAZÀvïÛ CmÉÖ«Ä ZËw ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæAw ¥ÀAqïÝ ¥À§ðzÀ ¨ÉjPïÌ ¥À§ð §gÉÆAzÀÄ¥ÀÅöà£ÉqÁÝzï ¢£À ¥ÉÇÃ¥ÀÅ£ÀªÉà UÉÆvÁÛ¥ÀÅf. Dn JAZÀ MgÀ ¥ÉÇìÄfAzï PÁvÉÆAzÀÄ EvïÛAqÀ, ¸ÉÆÃt JAZÀ §vïÛAqï JAZÀ ¥ÉÇÃAqÀÄAzÉà vÉjAiÀÄAzï, £À£À¯Á G¥ÉÇàqÁAqïAzï J£ïߣÀUÀ£Éà ¤£Áð® §vïÛ ¤¯É HzÁðqï. Dn wAUÉƼÀÄ C±ÀĨsÀAzÁAqÀ ¸ÉÆÃt JqÉØ ±ÀĨsÀPÉÆ¥ÀÅð£À wAUÉƼÀÄ. ¸ËgÀªÀiÁ£À ªÀµÀðzÀ L£À£Éà wAUÉƼÀÄ GAzÀÄ.
F wAUÉƼÀÄqÀÄ ªÀĸïÛ ¥À¨ÉÆð®Ä §gÉÆAzÀÄ G¥ÀÅöàªÀ. ¥ÀvÀÛ£ÁeÉUï ¨ÁPïè ¥Ár£À zÉʪÀ¸ÁÜ£À ¸Á£À UÀÄAqÉƯɣÀ ¨ÁPïè zÉ¥ÀÅöà£ÀªÀÅ ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢Uï ¨ÁPïè zÉ¥ÀÅöà£ÀªÀÅ ªÀiÁvÉæ CvïÛ LqïÝ ¨ÉÆPÀÌ ¢£À¯Á CªÀÅ®Ä ¢Ã¥À ¥ÉÇvÁÛªÀÅ PÀeÉÆÓ £ÀqÀvÉÆAzÉà G¥ÀÅöàAqÀÄ. ¸ÉÆÃt £ÀqÁªÀj, ¸ÉÆÃtzÀ DgÀw, PÀĸÀĪÀiÁgÁzsÀ£É ¥ÉÇeÉ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¥ÀÇeÉ, wÃxÀð «ÄÃ¥ÀÅ£ÀªÀÅ, ±À¤ªÁgÀ ªÀævÀ ¥ÀvÀÄÛ£ÀªÀÅ F wAUÉƼÀÄqÀÄ D¥ÀÅ£ÀªÀÅ. §°AiÉÄÃAzÉæ ¨sÀÆ«ÄzÀ «ÄvïÛ §¥ÉðAzï £ÀA©PÉ PÉÆj£À ªÀÄÆf ¸ÀAzÀ§Äð¯Éqï ¸ÉÆÃtzÀ ¥ÀÅtÚªÉįÁ MAfUÉ.
eÉÆÃV (AiÉÆÃV) ¹¢Þ ¥ÀqɬģÁAiÉÄ. Mj ¸À£ÉßùAzï CvÉÆð. eÉÆÃV dAUÀªÀĤUÉ dgÀvÁj KPÉ? ¥À¤à UÁzÉ MAf PÀ£ÀßqÉÆqÀÄ GAqÀÄ. UÀÄqÉØ PÁqï¯Éqï eÉÆÃV dAUÀªÀiï ¥À¤à MAf zÀ¬Ä §Ä¼É¥ÀÅAqÀÄ. GAzÉvÀÛ vÀ¥ÀÅöà£ÀÄ UÀÄzÀÄÝzÀÄ ¥ÉÇrªÀįïÛ ¥ÀZÉÑ gÀAUï vÀAiÀiÁgï ªÀÄ®ÄàªÉgï. GAzÉ£ï PÉ®ªÀÅ DZÀgÀuɯÉqï §¼ÀPɪÀÄ®ÄàªÉgï. §ÆvÉƯÉUï PÉÆî PÀj ¨ÉÆPÀÌ CPÉÃjUï PÀÄjvÀA©®zÀ ¥ÉÇvÀÄð ¸Á£À UÀÄAqÉÆ¯É ¸ÀÄvÀÛ ¥ÁgÁªÀÅ ¥ÀvïÛ ¥ÀzÁßf ªÀ¸ÀÄÛ¯Éqï GAzÀįÁ MAf. CAZÀ MAf  ¨ÁPï¯ïqï  PÀÄPÀÄÌvÀ¥ÀÅöà, MAf ¨ÁQ¯ïqï eÉÆV dAUÀªÀÄ vÀ¥ÀÅöà EAawÛ£ÀªÀÅ §° zÉ¥ÀÅöà ¸À£ÀßAiÉÆ®Ä ¥ÀtÂà £ÀÄrPÀmïÖ GAqÀÄ. eÉÆÃV ¥ÀŸÉð ¥ÀAqÀ  MAf zÉʪÀzÀ ¥ÀÅzÀgï. £ÁxÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÉÆUÀÄ ¸ÉÃj£ÀPÉè£ï eÉÆÃV ¥ÀŸÉðgï ¥À£Éàgï. EAZÀ F ªÀiÁvÀ ¸ÀAUÀw¯ÉqÁÝzï ¸ÉÆÃt wAUÉÆ®ÄØ HgÀÄUÀÄ §wÛ C¤µÀÖ ªÀiÁj ¦ÃqÉ PÀ¼É¥ÀÅ£À ¨ÉÆPÀÌ KqÉØ¥ÀÅöàzÀ M¸ÁAiÉÆzÀ £ÀÄrPÉÆ¥ÀÅð£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ §Ä¼Ézï §wÛ£ÉPïÌ «±ÉõÀ CvÉÆð GAqÀÄ.
F wAUÉƼÀÄUÀÄ zÀÄA§Ä Dn §vïÛ ¥ÉÇÃvÀÄAqÀÄ. Dn ¥ÀAqÀ C¤µÀÖzÀ wAUÉƼÀÄAzÉà vÉj¥ÁzÀÄAqÀÄ. D ¢£ÉÆPÀįÉqï M®à® N¯Áè JqÉØ ¯Éøï PÀÆmÉÆ®Ä £ÀqÀ¥ÀÅöà¯ÉPÉÆ EfÓ. CAZÁzÉà DnPÀ¼ÉAeÉ CvïÛAqÀ ©ªÉÄðgÉ ªÀiÁt娀 §vïÛ ªÀiÁj ©Ãj PÀ¼Ézï ¥ÉÇÃzÁvïAqï. ¸ÉÆÃtzÀ eÉÆÃV¯Á DnPÀ¼ÉAd¯ÉPÉÆ£Éà HgÀÄqÀÄ¦à ªÀiÁjPÀ¼É¥Éà, PÉÆÃgÀ PÉÆÃl¯É, PÀfÓ, PÁªÀÄ¯É EAawÛ C¤µÉÆÖ¯É£ï ªÀiÁj zÉÃzïð vÉ£ÁÌ¬Ä ZÀAzÀæVj ¸ÀÄzÉvÀÛ PÀAiÀÄ PÀAYt UÀÄAr¯Éqï ªÀÄÄPÁðzï ªÀiÁAiÉÆ ©Ãj PÀ¼É¥Éà ¥ÀtÂà £ÀA©PÉ GAqÀÄ.
¸ÉÆÃtzÀ eÉÆÃV GAzÉvÀÛ ªÀÄÆ® ¸ÉÆÃtUÀ eÉÆÃV DzÀÄ¥ÉàgɯÁ AiÀiÁªÀÅ.  ¸ÉÆÃtUÀ ¥ÀAqÀ ±ÀPÀÄ£À ¥ÀtÄà£ÁAiÉÄ. ¸ÉÆÃtUÀ eÉÆÃV>¸ÉÆÃt eÉÆÃV DzÀÄ¥ÀÅöà. DAqÀ £À£ÉÆAf CAzÁf ¦PÁðgÉÆ ±ÁæªÀt wAUÉÆ®Ä vÀļÀÄlÄÖ ¸ÉÆÃt Dw£ÀqÁÝzï ¸ÉÆÃt wAUÉÆ®Ä vÉÆÃfzï §¦ð eÉÆÃV ¸ÉÆÃt eÉÆÃV DzÀÄ¥ÀÅöà C©ü¥ÁæAiÀįÁ GAqÀÄ.
¸ÉÆÃt eÉÆÃV £À°PÉqï £À°PÉ ªÀUÀðzÀ PÀ¯Á«zÉgï ¥Á¯ï ¥ÀqÉ¥Égï. ªÉĬÄrPÀÌ ¨ÉÆ£Àå ¥ÀÇfzï eÉÆÃV K¸ÉÆPÀmÉÆÖAzÀÄ vÉA§gÉ ¨ÉÆmÉÆÖAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄt DqÁªÉÇAzÀÄ K¸ÉÆzÀPÀÄ®Ä £À°¥ÀŪÉgï. £À°vÉÆAzÀÄ¥ÀÅöà¯ÉPÉÆ£Éà ±ÀPÀÄ£À® ¥ÀuÉÆAzÀÄ¥ÀÅöàªÉgï. PÀ¼ÉAd£À £À¯ÉÌqï G¥ÀÅöà¯ÉPÉÆ ªÀÄÄ®à ¥ÀzÀ ¥ÀtÂà QgÉƪÀÄ EfÓ. £À°PÉqïÝ ¨ÉÆPÀÌ ¥ÁvÉgÀPÀvÉ, £ÀÄrPÀmïÖ ªÀÄ¢¥ÀÅ ªÀiÁvÀ G¥ÀÅöàAqÀÄ. C¬Ämï UÀlÖ dvïÛ PÀzÀæzÀ «ÄvïÛ ¨É¼ÀUÉÆAzÀÄ §vÉÛ EAawÛ ¥ÁvÉgÉÆ®Ä §¥ÉÇð. D£ÀªÀiÁ¤¯ÉUï £À£À ¢£ÉÆPÀįÉqï §¦ð C¤µÉÆÖ CrØ «qÀÆØgÉƯɣÀ vÉj¥ÁªÀÅ ¨ÉÆPÀÌ CªÉPÉèUï ¥ÀjºÁgÀ ¤ªÀÄÄwð JAZÁAzï vÉÆÃf¥ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆ£Éqï ¥ÁvÉgÀPÀvÉ ªÀÄ¢¥ÀÅ G¥ÀÅöàAqÀÄ. EAZÀ ¸ÉÆÃtzÀ eÉÆÃV£À ±ÀPÀÄ£À PÉÃr ªÀÄ¢¥ÀÅ ¥ÀqÉ¬Ä d£ÉÆPÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ, zsÁ£Àå, zÀÄvÀÄÛ GrVgÉ M¥Áåzï ¸ÁAvï ¸ÀªÀÄzÁ£À ¥ÀqÉ¥Égï. ªÀÄ¢¥ÀÅ ¸ÉÆÃtzÀ.
¸ÉÆÃtzÀ eÉÆÃV£À K¸ÉÆ ¨ÉÆPÀÌ £À¯ÉÌzÀ ªÀÄmïÖ vÀÆ£ÀUÀ £ÁxÀ¥ÀAxÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ G¥ÀÅöà¯ÉPÉÆ vÉÆÃdÄAqÀÄ. ¸ÉÆÃtzÀ eÉÆÃV £À°PÉzÀ PÀ¯Á«zÉgÉUï PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ MlÄÖqÉ §zïÌ zÀ wPÁ¤zÀ ¸Á¢¯Á DzÀÄAqÀÄ.


Saturday, June 18, 2011

ಡೂಡಾಟ : ದಮ್ಮು ಹಿಡಿದು ಆಡುವ ಉಸುರು ಸೊಲ್ಲಾಟ

qÀÆ qÀÆ qÀÆ qÀÆqÁl; Qvï Qvï Qvï QvÁÛl; ºÀÄvÀÄvÀÄ ºÀÄvÀÄvÀÄ ºÀÄvÀÄvÁÛl; PÀ§ârØ PÀ§ârØ PÀ§ârØAiÀiÁl; »ÃUÉ ªÉÄîĹgÀÄ»rzÀÄ zÀªÀÄÄä©qÀzÉ DqÀĪÀ qÀÆqÁlzÀ°è zÀÆqÁlªÀÇ EzÉ. QvÁÛlªÀÇ EzÉ. ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ PÀ§rØ ¥ÀæSÁåw ¥ÀqÉzÀ DlªÁVzÉ.

PÀwÛqï PÀqÉà ªÀÄÆqÀ¬Ä vÀÄA¨É..., PÀwÛqï PÀqÉà...CA§Ø¨ÁgÉ PÀzÉƽ ZÉÆïÉÝvïÛ PÉÆgÉÆ°..., CA§Ø¨ÁgÉ PÀzÉƽ...; vËvÉ PÉÆzÉݯï zÀĪÀÄÌ ¥ÉÇvÉÛ¯ï..., vËvÉ PÉÆzÉݯï...ªÉÆzÀ¯ÁzÀ G¸ÀÄgÀÄVÃvÉUÀ¼À ¸Á®ÄUÀ½AzÀ ¥Àæw ¸À®ªÀÇ ºÉƸÀ ¥ÀżÀPÀ ºÀÄnÖ¹ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ vÀgÀÄtgÀ QæÃqɬÄzÀÄ.

»ÃUÉ ªÉÄîĹgÀÄ ©qÀzÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ EAvÀºÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. CªÀÅ ¨Á®VÃvÉUÀ¼À ¸Á®ÄUÀ¼À ºÁVªÉ JAzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. EAvÀºÀ ªÀiËTPÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀÄ F DlzÀ d£À¦æAiÀÄvÉUÀÆ ¸ÁQëAiÀÄAwªÉ.
¸ÀļÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ UËqÀd£ÁAUÀzÀ CgÉUÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è EzÀÄ ºÉÃVzÉ £ÉÆÃrC¥Àà ºÉýzÀUÀqÀ MAzÀÄ ¸ÉÃgÀÄ PÀÄqÀÄ PÀqÀ PÉÆqÀUÀqÀ!’ CgÉUÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ºÉÃUÉÆà CgÉ vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. E°è PÀÄqÀÄ JAzÀgÉ ºÀÄgÀĽ JAzÀxÀð. EAvÀºÀ ²±ÀÄVÃvÉUÀ¼ÀÄ qÀÆqÁlzÀ°è ºÉÃgÀ¼ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.

JzÀÄgÁ½AiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ DvÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ DlUÁgÀ, §®mï §f¯ï §f¯ïqï ¦f£ï JAzÀÄ ªÉÄîĹgÀÄ ©qÀzÀAvÉ MAzÉà ¸ÀªÀ£É GZÀÑj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ ªÉÆÃdÄ.
vÀÄA§ PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ F ¸ÉÆ®Äè ªÀÄÄAzÉ §®mï §®è, §¯ÉÆèqÀÄ §f¯ï, §f¯ïqï ¨É®è, ¨É¯ÉÆèqÀÄ ¦f£ï!JAzÀÄ «¸ÀÛgÀuÉAiÀiÁV  qÀÆqÁlzÀ G¸ÀÄgÀÄ ¸ÉÆ®Äè ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ.

qÀÆ qÀÆ.. CxÀªÁ ºÀÄvÀÄvÀÄ ºÀÄvÀÄvÀÄ.. J£ÀÄߪÀ, PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁ®¢AzÀ®Æ gÀÆrüAiÀÄ°èzÀÝ DlzÀ ¥ÀjµÀÌöÈvÀ gÀÆ¥ÀªÉà PÀ§rØ. PÉÆPÉÆÌÃ’ PÀ§rØAiÀÄAvÀºÀ ºÀ®ªÀÅ DlUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ²µÀÖ QæÃqÉUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃjPÉÆrªÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ¯Éèà ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ §ºÀÄ ªÀÄÄRå DlUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è PÀ§rØ MAzÀÄ.
ªÀÄgÁp ªÀÄÆ®zÀ PÀ§rØà J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PË£ï §qÁCxÀðzÀ°è §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? qÀÆqÀÆJ£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À°è F DlzÀ zÉùà gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. qÀÆ qÀÆ.. CxÀªÁ PÀ§rØ PÀ§rØ..’ JAzÀÄ ªÉÄîĹgÀÄ ©qÀzÉ GZÀÑj¸ÀÄvÁÛ JzÀÄgÀÄ vÀAqÀzÀªÀgÉÆqÀ£É ¸Ét¹ »AzÉ §gÀĪÀ F DlªÀÅ ºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄ.

PÀ§rØ J£ÀÄߪÀ §zÀ®Ä, Qvï Qvï.., Qvï »vï.., ºÀÄvÀÄvÀÄ..’, ‘GvÀÄÛvÀÄÛ.., ‘ZÀqÀÄUÀÄqÀÄ...J£ÀÄߪÀÅzÀÆ EzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà F Dl, qÀÆqÁlzÀ ºÁUÉAiÉÄÃ, PÀ§rØ DlzÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÀÄvÀÄvÀÄ DlªÉAzÀÆ ZÀqÀÄUÀÄqÀÄ DlªÉAzÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ. ºËzÀ¯Áè! JµÉÆÖAzÀÄ §UÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F DlPÉÌ? DzÀgÉ EAzÀÄ EªÉ®è CµÁÖV PÉý§gÀzÀ ¸ÉÆ®ÄèUÀ¼ÀÄ.
qÀÆqÁlªÁqÀ®Ä K£É®è ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ K£ÀÆ ¨ÉÃPÁV®è. DlUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DlzÀ CAUÀt ªÀiÁvÀæ EzÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ºÉý©qÀ§ºÀÄzÀÄ. K¤zÀÝgÀÆ ¤AiÀÄÄzÀÞ zsÁ½. ¥ÀævÉåÃPÀ C¸ÀÛç±À¸ÀÛçUÀ¼À ºÀAUÀÄ E®è. K¼ÀÄ ªÀÄA¢ (»AzÉ MA§vÀÄÛ) DlUÁgÀjgÀĪÀ JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À E®èªÉà¨ÉlÄÖUÀzÉÝAiÀÄAvÀºÀ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 13«ÄÃ. GzÀÝ, 10«ÄÃ. CUÀ® eÁUÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ UÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÀÄzsÀåPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀªÀĨsÁUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄzsÀåUÉgÉAiÀÄ DaÃZÉ 3«ÄÃ. zÀÆgÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV JgÀqÀÄ gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÁætUÉgÉ’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.

EAzÀÄ PÀ§rØ QæÃqÁAUÀtzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà DlUÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁ¼ÀÄUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è zÉúÀzÀ vÀÆPÀPÀÆÌ UÀjµÀ׫Äw ºÉÃgÀ¯ÁVzÉ. zÉúÀzÀ vÀÆPÀ 80PÉ.f.VAvÀ PɼÀV£ÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ F CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. FV£À ¥ÀAzÀåzÀ°è PÀ§rØ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ GZÀÑj¸À¨ÉÃPÀÄ.

PÀ§rØ ¥sÉqÀgÉñÀ£ï D¥sï EArAiÀÄ 1950gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄgÀÄ ªÀµÀðªÉà ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ KµÀå£ï QæÃqÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉzÁUÀ PÀ§rØ ¥ÀAzÀåªÀÇ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆAqÀÄ C°è CªÀPÁ±À ¥ÀqɬÄvÀÄ.
FUÀ ºÉÃUÀÆ gÁdå PÀ§rØ ¸ÀA¸ÉÜ EzÉ.                                            «¨sÁUÀ 1. ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ : 13«ÄÃ. GzÀÝ, 10«ÄÃ. CUÀ®.
«¨sÁUÀ 2. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ: 12«ÄÃ. GzÀÝ, 8«ÄÃ. CUÀ®.
«¨sÁUÀ 3. QjAiÀÄ ¨Á®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ.
MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀ Dl ªÀiÁvÀæ DVzÀÝ PÀ§rØ EAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÆ DqÀ§ºÀÄzÁzÀ DlªÁVzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà ¨Á®PÀgÀ vÀAqÀ EgÀĪÀ ºÁUÉ ¨Á®QAiÀÄgÀ vÀAqÀªÀÇ EzÉ.

EwÛÃZÉUÉ PÀ§rØ DlzÀ°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ F DlzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
1. FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ§rØ
2. ©ÃZï PÀ§rØ : FUɮ蠩ÃZï PÀ§rØ GvÀìªÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ d£À¦æAiÀĪÁVªÉ.
3. PÀÄPÀÄÌqï PÀ§rØ
PÀ§rØAiÀÄAvÀºÀ ºÉÆgÁAUÀt DlªÀ£ÀÄß M¼ÁAUÀt DlªÁVAiÀÄÆ PÁt®Ä EAzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. E°è D¸ÉÆÖçà l¥ïð£ÀAvÀºÀ ªÀiÁåmï (ZÁ¥É) ªÉÄÃ¯É PÁ°UÉ §Æmïì zsÀj¹PÉÆAqÀÄ DqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.

mÁ¸ï ºÁQzÁUÀ AiÀiÁªÀ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ UÉ®ÄèvÁÛgÉÆà CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ. JgÀqÀÆ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃjPÉÆAqÀ C£ÀAvÀgÀ MAzÀÄ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ M§â£À£ÀÄß E¢gÀÄ ¥ÀPÀëzÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ £ÀqɸÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ.
DvÀ ªÉÄîĹgÀÄ ©V»rzÀÄ PÀ§rØ PÀ§rØ.. J£ÀÄßvÁÛ ªÀÄzsÀå UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß zÁn JzÀÄgÁ½UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ®UÉάÄqÀÄvÁÛ£É. MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÁætUÉgÉAiÀÄ£ÀÄß zÁn CªÀgÀ »rvÀPÉÌ ¹UÀzÉ DzÀµÀÄÖ E¢gÁ½UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ »A¢gÀÄUÀĪÀÅzÀÄ FvÀ£À GzÉÝñÀ.

FvÀ¤AzÀ ªÀÄÄnÖ¹PÉÆAqÀ E¢gÁ½UÀ¼É®è Omï DUÀÄvÁÛgÉ. zsÁ½UÉ ºÉÆgÀlªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è G¹gÀÄ ©lÖgÉ, ¥ÁætUÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖzÉ »A¢gÀÄVzÀgÉ CxÀªÁ E¢gÁ½UÀ¼À »rvÀPÉÌ ¹QÌ ªÀÄzsÀåzÀ UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¢zÀÝgÉ DvÀ Omï.
MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄzsÀå UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀªÀgÉ®èOmï DUÀÄvÁÛgÉ. zÁ½UÁgÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ¯ÉÆà CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÉÆèà ºÉÆgÀV£À J¯ÉèUÉgÉAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÉ®è Omï.

M¨ÉÆâ§â JzÀÄgÁ¼ÀÄ OmÁzÁUÀ F vÀAqÀPÉÌ MAzÉÆAzÀÄ CAPÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ OmÁzÀ vÀªÀÄä PÀqÉAiÀÄ M§â DlUÁgÀ ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÀqÉAiÀĪÀ£ÉƧâ zsÁ½UÉ ºÉÆÃV §AzÀªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉAiÀĪÀ£À ¸ÀgÀ¢.
»ÃUÉ zsÁ«¹ §AzÀªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ JzÀÄgÁ½UÀ¼À°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ DvÀ£À PÀvÀÄÛ »rzÀÄ CxÀªÁ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ PÀ§rØ PÀ§rØ.. J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÉ DvÀ Dl¢AzÀ¯Éà ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

zsÁ½UÉ ºÉÆÃzÀªÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzsÀåUÉgÉ E®èªÉà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ ªÀÄ£É vÀ®¦zÀAvÉ. MAzÀÄ vÀAqÀzÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ Omï DzÀgÉ DUÀ E¢gÀÄ vÀAqÀPÉÌ ¯ÉÆãÀ’ ¹UÀÄvÀÛzÉ. Omï ªÀiÁrzÀÄzÀPÁÌV zÉÆgÀQzÀ UÉ®èAPÀUÀ¼À®èzÉ ¯ÉÆãÀPÁÌV JgÀqÀÄ (»AzÉ £Á®ÄÌ) C¢üPÀ UÉ®èAPÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ.
F ¥ÀAzÀåzÀ°è 20 ¤«ÄµÀUÀ¼À JgÀqÀÄ CªÀ¢üUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. F £ÀqÀÄªÉ 5 ¤«ÄµÀUÀ¼À «gÁªÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. M§â gÉ¥sÀj, E§âgÀÄ CA¥ÀAiÀÄgïUÀ¼ÀÄ, E§âgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â ¸ÉÆÌÃgÀgï PÀ§rØ DlzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV EgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.

zÀªÀÄÄäPÀnÖ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÉÆAzÀÄ gÀÆrüAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ GAlÄ. JAzÀgÉ D PÉ®¸À ¥ÀÇtðUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ ¨ÉÃgÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, MAzÉà »rvÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀæAiÉÆÃVPÀªÁV £ÉÆÃrzÀgÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä zÀªÀÄÄäPÀnÖPÉÆAqÉà EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄUÀĺÁQ FeÁqÀĪÀªÀgÀÄ, ¤Ãj£Á¼À¢AzÀ K£ÁzÀgÀÆ ªÉÄÃ¯É JwÛ vÀgÀĪÀ ºÉÆvÀÄÛ ªÉÄîĹgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄ PÀnÖPÉÆAqÉà EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð PÀÆqÀ.

zÀªÀÄÄä PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ JAzÀgÀÆ CAUÀ¸ÁzsÀ£É JAzÉà CxÀð. §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ªÉÄîĹgÀÄ »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ qÀÆqÁl CxÀªÁ PÀ§rØAiÀÄAvÀºÀ DlUÀ½UÉ ¨ÉÃPÀÄ. CµÉÖà C®èzÉ JzÀÄgÁ½AiÀÄ »rvÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ »AzÉ §gÀĪÀ ZÁPÀZÀPÀåvÉAiÀÄÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
EzÉà F DlzÀ°è GvÀÛªÀÄ DlUÁgÀ£À ®PÀët PÀÆqÀ. ±ÀQÛ zsÉÊAiÀÄðUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉªÀiÁj£À AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ°è vÀÄA§ÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzÀÈqsÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ PÀ§rØAiÀÄAvÀºÀ DlUÀ½AzÀ FqÉÃgÀÄvÀÛzÉ.

EAvÀºÀ DlUÀ¼À zÁR°ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà F ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀjzÁÝgÉ. CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À UÀt¥Àw ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À zÉÊ»PÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ±À²zsÀgÀ ªÀiÁt CªÀgÀÄ JA. ¦ü¯ïUÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀ§rØ DlUÁgÀgÀ DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÇ MAzÀÄ.


[ "ಹಳೆ ಆಟ ಹೊಸ ನೋಟ " ಅಂಕಣ ಲೇಖನ : "ಪ್ರಜಾವಾಣಿ" ಕರಾವಳಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ - ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ]