Wednesday, August 31, 2011

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚವುತಿ ಹಬ್ಬ !


PÁ¯ÁgÀÄ PÀAUÀ¼ÁgÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ vÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¨Á®ªÉgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ
¨sÁ¸ÀÌgÁZÁAiÀÄð£À °Ã¯ÁªÀw UÀtÂvÀzÀ°è §gÀĪÀ MAzÀÄ MUÀlÄ »ÃVzÉ. K¤zÀÄ? AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ? D¸ÀPÀÛgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ F MUÀlÄ UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ. UÀt¥Àw JAzÀgÉ UÀt¥Àw M§â ªÀiÁvÀæ C®è. DvÀ£À ªÁºÀ£À E°¬ÄzÉ. DvÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀ ¸À¥Àð EzÉ. MnÖ£À°è E°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½ªÉ. FUÀ PÀtÄÚ PÉÊUÀ¼ÀÄ, vÀ¯É, ¨Á®, Q«UÀ¼À ¯ÉPÁÌZÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ. CzÀÄ ºÉÃUÉ £ÉÆÃqÉÆÃt!


PÁ¯ÁgÀÄ : UÀt¥ÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, E°AiÀÄ £Á®ÄÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀgÉ DgÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÁ«UÉ PÁ®ÄUÀ½®è.
PÀAUÀ¼ÁgÀÄ : E°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ.
PÉÊUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ : UÀt¥ÀwUÉ £Á®ÄÌ PÉÊUÀ¼ÀÄ, E°UÉ PÉÊUÀ¼ÀÄ E®è. ºÁ«UÀÆ PÁ®ÄUÀ½®è.
vÀ¯É ªÀÄÆgÀÄ : E°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ vÀ¯É.
Q«UÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ : UÀt¥ÀwUÉ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ, E°UÉ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ, ºÁ«UÉ Q«UÀ½®è. 
¨Á®ªÉgÀqÀÄ : E°UÉÆAzÀÄ ¨Á®, ºÁ«UÉÆAzÀÄ ¨Á®, UÀt¥ÀwUÉ ¨Á®«®è.


ZÀªÀÅw/ZËw JAzÀgÉ ZÁAzÀæ ªÀiÁ£À ¥ÀPÀëzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¢£À. ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄzÀÞ ZËwAiÀÄAzÀÄ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ ºÀ§â ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀļÀ¹ÃPÀmÉÖAiÀÄ §½ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄ®Äè, ºÁªÀ¸É ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉwÛ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉzÁUÀ E¢gÁUÀĪÀ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ªÀoÁgÀ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÀÛ¯Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DUÀ CUÀvÀåªÀÇ E®èzÀ DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼À ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀéZÀÑvÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ£É ªÀÄA¢ GvÁìºÀ¢AzÀ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÆAiÀÄÄè £ÀqÉzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è zsÁ£Àå gÁ² ºÁPÀ®Ä, PÀtd PÀlÖ®Ä, ¨ÉʺÀÄ®Äè ¥ÉÃj¹qÀ®Ä EAvÀºÀ ¸ÀéZÀÑvÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CUÀvÀåªÀÇ EzÉ.

ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ZÀªÀÅw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EAvÀºÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À DgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁA¢ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä CAUÀ¼À vÀÄA§ÄªÀÅzÉà ZÀªÀÅw C®APÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À vÀ½gÀÄ vÉÆÃgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À PÉÆîÄUÀ¼À PÀªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ. EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀÇ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. vÉ£É ¥ÀÇeÉ, PÀ¢gÀÄ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À, ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀ ºÀ§âªÀÇ ZÀªÀÅwAiÀÄAzÀÄ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F CxÀðzÀ°è UÀzÉÝ vÉÆÃlUÀ¼À°è ¨É¼É¹zÀ zsÁ£Àå, vÀgÀPÁj ¥sÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀPÉÌ ¸ÁéUÀw¹ ªÀÄ£À vÀÄA©¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ºÀ§â«zÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀļÀĪÀgÀÄ ZÀªÀÅwUÉ CxÀªÁ £ÉÆÃA¦UÉ (C£ÀAvÀ ZÀvÀÄzÀð²) PÀ¢gÀÄ ¥ÀÇeÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É vÀÄA©¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F ºÀ§âUÀ¼ÁzÀgÉ PÀ¢gÀÄ ¥ÀÇeÉUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¢£À ªÀÄĺÀÆvÀð £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁV®è.

F GzÉÝñÀ¢AzÀ®Æ PÀȶPÀgÀÄ F ZÀªÀÅw ºÀ§âªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÊvÀ£ÉƧâ vÀ£Àß ±ÀQÛUÀ£ÀĸÁgÀªÁV F ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¹zÀgÉ G¼ÀîªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §ºÀÄ CzÀÆÝj DqÀA§gÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è, ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀqÀUÀgÀUÀ¼À°è F ºÀ§âªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæaãÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À°è ZÀªÀÅwAiÀÄÆ MAzÀÄ. ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð ¢ÃªÀ½UÉ ºÀ§ QëÃgÁ©Þ ¹RgÀzÀ ºÀÄAtªÉÄ £ÀÆ® ºÀ§ ¨É£ÀPÀ£À ZÀGw ªÉÆzÀ¯ÁV ¬ÄzÀÝ ¥ÀAZÀ ¥ÀªÀð. «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀgÀ zÉêÁ®åzÀ®Ä ¥ÀÅgÁtªÀ ºÉý¸ÀĪÀ zsÀªÀÄðPÉÌ JA§ÄzÁV ±Á¸À£ÀªÉÇAzÀgÀ°è G¯ÉèÃR«zÉ.

d£À¥ÀzÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£À¯ÉèÃ, vÁªÀÅ EgÀĪÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀįÉèà UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥Á°UÉ DvÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄUÀ. DvÀ PÀȶPÀgÀ zÉêÀvÉ. ¢Ã£ÀgÀ, DvÀðgÀ, ¨sÀPÀÛ¨sÀdPÀgÀ EµÁÖxÀðUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. JzÀÄgÁUÀĪÀ «WÀßUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ «WÀߣÁAiÀÄPÀ. MAzÀÄ ¸ÉÃgÀÄ CQÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬Ä ElÄÖ, ¸Áé«Äà ªÀĺÁUÀt¥ÀwAiÉÄÃ! JAzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆAqÀgÉ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ. DvÀ «WÀßzÁvÀ£ÀÆ ºËzÀÄ, «WÀߤªÁgÀPÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. ºÁUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ªÉÆzÀ¯ÁV UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀÄvÉå (¸Àé¹ÛPÉ) ElÄÖ ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ d£À¥ÀzÀgÀ eÁAiÀĪÀiÁ£À.
CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀļÀ¹PÀmÉÖAiÀÄ §½ £Á®ÄÌ PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ CªÀÅUÀ½UÉ GzÀÝ£ÉAiÀÄ Er PÀ©â£À PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ CªÀÅUÀ¼À ¸ÉÆÃUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀªÀiÁ£ÀÄ «£Áå¸ÀzÀ°è eÉÆÃr¹ P˽UÉ/UËjà ºÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£É¯ÉUÀ½AzÀ ¹AUÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. ZÉ£ÁßV ¸ÀªÀj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ CrUÀ¼ÀµÀÄÖ GzÀÝPÉÌ PÀvÀÛj¹ £Á®ÄÌ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ¹VzÀÄ ªÀiÁrlÖ PÀ©â£À ¹Ã¼ÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀ®ªÁzÀ ¨Á¼É¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØPÉÌ ¤ÃlPÉÌ MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ ElÄÖ ZËPÀ WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ°è eÉÆÃr¹qÀÄvÁÛgÉ. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÀ¯ÁPÀÈwAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉƼÀUÉ G¥ÀÅöà ºÁPÀzÀ ¸À¥Éà zÉÆøÉUÀ¼À¤ßlÄÖ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀeÁÓAiÀÄ, CgÀ¼ÀÄ, ¨É®è, MqÉ, ZÀPÀÄÌ°, J¼ÀÄîAqÉ, PÀzÀ½Ã ºÀtÄÚ, Cj²£À VqÀ, ¯ÁªÀAZÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß §r¹qÀÄvÁÛgÉ. D ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÇðgÀ, zsÀÆ¥À, ¢Ã¥À, ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ Cað¹, ¥ÀÇf¹ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®è vÀªÀÄä EµÀÖ ¹¢ÞUÁV «WÉßñÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ZÀªÀÅw ¥ÀÇeÉUÁV »ÃUÉ §r¹lÖzÉÝà MAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÁPÀÈwAiÀÄ°è PÀAUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉà £ÀªÀÄä PÀȶPÀgÀÄ EµÁÖxÀð ¹¢ÞUÀ½UÁV vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÁëvÁÌgÀUÉƽ¹ ¥ÀÇf¸ÀĪÀ d£À¥ÀzÀ UÀt¥Àw. 

PÀȶPÀgÀÄ vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ PÀ§Äâ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÁV «WÉßñÀ¤UÉ C¦ð¸ÀzÉ AiÀiÁgÀÆ w£À߯ÁgÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ M¦à¸À®Ä ZÀªÀÅwAiÀÄAvÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀªÉà ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV ZÀªÀÅw ºÀ§â ¨ÁgÀzÉ CªÀgÀÄ PÀ§ÄâPÀvÀÛj¸ÀĪÀ ºÁV®è. PÀ§Äâ ¨É¼É ªÀiÁqÀzÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ «WÀߤªÁgÀPÀ£À ºÉ¸ÀgÀ°è PÀ§Äâ vÀAzÀÄ ZÀªÀÅw ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. PÀ§ÄâUÀ½AzÀ¯Éà UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¤vÀå §zÀÄQ£À ªÀ¸ÀÄÛ MqÀªÉUÀ¼À¯Éèà CºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À¯Éèà vÀªÀÄä UÀt£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÁtÄvÁÛgÉ. vÁªÀÅ ¨É¼É¹zÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä, ¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä, aäÃPÁ¬Ä, ºÁUÀ®PÁ¬Ä, ¥ÀqÀĪÀ®PÁ¬Ä, ¨ÉAqÉ, §zÀ£É, vÉÆAqÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ vÀgÀPÁj ¥sÀ®ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV gÀa¹zÀ CQ̪ÀÄÄrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ eÉÆÃr¹, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆUÀ, £ÉÃV®Ä, PÀwÛ, UÉgÀ¸É EvÁå¢ MgÀV¹lÄÖ UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæAiÀıÀ: EzÀĪÉà FUÀ £ÁªÀÅ PÁtÄwÛgÀĪÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À PÀ®à£ÉUÉ ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉ£ÀߨÉÃPÀÄ. F PÀ®à£ÉAiÀÄAvÉ CQ̪ÀÄÄr E®èªÉà zsÁ£ÀåzÀ gÁ² DvÀ£À qÉƼÀÄî ºÉÆmÉÖ, UÉgÀ¸ÉAiÉÄà Q«, £ÉÃV®Ä ²gÉÆèsÀƵÀt, £ÉÆUÀªÉà ¸ÉÆAr®Ä, ¥ÀqÀĪÀ®PÁ¬ÄAiÉÄà zÀAvÀ, »ÃUÉ G½zÀĪÀÅ UÀt¥ÀwAiÀÄ EvÀgÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀÄA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ DzÀgÉ CµÉÖà ªÀÄÄUÀÞªÁzÀ d£À¥ÀzÀgÀ zÀȶ֬ÄzÀÄ; wÃgÀ D¥ÀÛªÁzÀ ¸Àȶ֬ÄzÀÄ.

ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀA±À ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ §A¢zÀÝgÉ ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ZÀªÀÅwAiÀÄ «UÀæºÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CzÀPÁV DªÉªÀÄtÂÚ¤AzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV ««zsÀ «£Áå¸À ¨sÀAVUÀ¼À°è gÀa¸À¯ÁUÀĪÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ vÀgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄtÂÚ£À ¨É£ÀPÀ£À vÀ¤ßgÉÆà ZÀªÀÅwAiÀÄ ¥ÀÇeÉUÉ J£ÀÄßvÁÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. F ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ««zsÀ UÁvÀæUÀ¼À, ««zsÀ ¨sÀAVUÀ¼À «£ÁAiÀÄPÀ£À «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÉ. FVÃUÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ¨É¯ÉUÉ ¹UÀĪÀ ¹ªÉÄAn£À UÀt¥ÀwAiÀÄÆ ®¨sÀå. ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀªÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀªÀgÀÄ, CzÀgÀ®Æè UÀAqÀÄ ¸ÀAvÀwAiÀiÁzÀgÉ,£À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÁ¯ÉÎeÉÓ ºÁPÀĪÀAvÉ ¤£Àß PÁ°UÀÆ UÉeÉÓ vÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¥ÀÇf¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ.

vÀļÀÄ«£À°è ZËwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ d£À¦æAiÀÄ UÁzÉAiÉÆA¢zÉ.
ZËwUï C¥Éà E®èqÉ, CmÉÖ«ÄUï PÀAqÀ¤®èqÉ (ZËwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ, CµÀÖ«ÄUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ). ZËwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ MAzÀÄ §®ªÁzÀ PÁgÀtªÀÅAlÄ. C½AiÀÄPÀlÄÖ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÀļÀĪÀgÀ PÀÆqÀÄPÀÄlÄA§ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÉ ºÉtÂÚUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §½PÀªÀÇ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀzÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå EgÀÄvÀÛzÉ.  F PÁgÀt¢AzÀ ZÀªÀÅwUÉ ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀ DZÀgÀuÉ DPÉUÉ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV ZÀªÀÅwUÉ vÁ¬ÄªÀÄ£ÉUÉ DPÉ £ÉAlgÀ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁV dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ¯Éà ºÉÆÃV ZÀªÀÅw ºÀ§âzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÉAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÉÄãÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. CµÀÖ«ÄAiÀÄAvÀºÀ ªÀļÉUÁ®zÀ ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ ºÀ§âzÀ°è ªÀÄÆqÉ /PÉÆnÖUÉ’ (PÀqÀħÄ)UÀ¼ÀAvÀºÀ «²µÀÖ w£À¸ÀÄUÀ¼À vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è DPÉAiÀÄzÀÄ ©qÀÄ«®èzÀ zÀÄrªÉÄAiÉÄà DVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ CµÀÖ«ÄUÉ ªÀiÁrzÀ PÀqÀÄ§Ä D ¢£ÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. CzÀÄ D §½PÀ §gÀĪÀ ZÀªÀÅw ºÀ§âzÀªÀgÉUÀÆ G½AiÀĨÉÃPÁVzÉ. AiÀiÁPÉ G½AiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ®è F DºÁgÀ G½¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÉà JAzÀÄ PÉýzÀgÉ CzÀPÀÆÌ GvÀÛgÀ«zÉ. PÀqÀħī£ÀAvÀºÀ zÉùà DºÁgÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ GzÉÝñÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁVzÉ. CzÀÄ C¤µÀÖzÀ Dn wAUÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðåzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ Dn wAUÀ½VAvÀ ºÉÆgÀvÁzÀÄzÀÄ. DnAiÀÄ §½PÀzÀ ¸ÉÆÃt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ©qÀÄ«®èzÀ PÉ®¸À«gÀĪÀÅzÀjAzÀ F vÀgÀzÀ DºÁgÀUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ CªÀjVzÉ. ºÁUÁV zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀqÀÄ§Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀàjUÉ ClÖUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀzÀAvÉ eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV PÀnÖqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉܬÄgÀÄvÀÛzÉ. ªÀģɪÀÄA¢UÉ, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉAljµÀÖjUÉ, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ½UÉ F w£À¸ÀÄUÀ¼À CUÀvÀåªÀÇ EzÉ.

EAzÀÄ ZÀªÀÅw UÀuÉñÀ£À£ÀÄß §ºÀÄ §UÉ C®APÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¹AUÀj¹ ¨sÁªÀÅPÀ ¨sÀPÀÛd£À ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ½AzÀ, PÉÆqÉ, ªÀÄƶPÀ, ªÉÆÃzÀPÀªÀiÁ¯É, ¯ÁqÀÄ, ¥Á±À, CAPÀıÀ, wæ±ÀÆ®, ¸ÉÆAl¥ÀnÖ, £ÁªÀÄ, §¼É, ºÀ¸ÀÛ, Q«, ¸ÉÆAr®PÀlÖ, zÁqÉ, UÀjPɪÀiÁ¯É. ºÁgÀ, QjÃl ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ. EAvÀºÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß C®è°è ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ DAiÀiÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÀÆj¹ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ C¯Éè®è UÀuÉñÀ£À ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄÛw¸ÀĪÀ §ºÀÄ«zsÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. ªÀÄPÀ̽AzÀ vÉÆqÀV »jAiÀÄgÀªÀgÉUÉ J®ègÀÆ C¯Éè®è £ÀqɪÀ ¥ÀÅgÁt ¥ÀæªÀZÀ£À, ºÀjPÀvÉ, ¨sÀd£É, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ, AiÀÄPÀëUÁ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À vÁªÀÅ ¥ÀÇf¹zÀ ªÀÄÈtäAiÀÄ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÉgÉ, ¸ÀgÉÆêÀgÀ, £À¢, PÀqÀ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤Ãj£À D±ÀæAiÀÄUÀ¼À°è «¸Àfð¸ÀÄvÁÛgÉ.
¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C®è°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀ vÁ½ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ £É¯ÉUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt QæÃqÁ PÀÆl ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄvÀÛªÉ. ZÉ£ÉߪÀÄuÉ Dl, vÉAV£À PÁ¬Ä PÀlÄÖªÀÅzÀÄ, ºÀUÀÎ eÁUÁÎl, PɸÀgÀÄUÀzÉÝ Nl ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ E¯É®è «±ÉõÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ ¥Á®ÄUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.

vÀļÀĪÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼É¤¹PÉÆArgÀĪÀ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ¼À°è ²æà PÀȵÀÚ£À PÀÄjvÀÄ ¨Á¯É ¹jQæ¸Éß, £ÁUÀ¹j PÀ£ÉßUÀ, ZÀAzÀ¨Áj gÁzsÉ ¹jQæ¸Éß UÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÁqÀÝ£ÀUÀ½gÀĪÀAvÉ UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ªÀiËTPÀ ¸Á»vÀå ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. »ÃVzÀÝgÀÆ UÀt¥ÀwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀA¢AiÉÆA¢zÉ. ¥ÉÇæ. CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ(1978) CªÀgÀÄ F ¸ÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. vÀļÀĪÀgÀ zÉʪÀ¸ÁÜ£À ¨sÀÆvÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀļÉUÁ®zÀ°è JAzÀgÉ ¥ÀvÀÛ£ÁeɬÄAzÀ ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢’ (±ÁæªÀt ¸ÀAPÀæªÀÄt)AiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁV®Ä ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. D CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÀÆ¥À, ¢Ã¥Á¢ DgÁzsÀ£É DZÀgÀuÉUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÉÆÃt ¸ÀAPÁæA¢Uï ¨ÁQ¯ï zÉ¥ÀÅöà£À(±ÁæªÀt ¸ÀAPÀæªÀÄtPÉÌ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀ) «¢ü DZÀgÀuɬÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÁ¶ðPÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£À DZÀgÀuÉAiÉÄà ZËw §r¸ÀĪÀÅzÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯Éèà vɣɥÀÇeɪÀÄvÀÄÛ PÀ¢gÀÄ PÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. D ªÀÄÆ®PÀ Hj£À MPÀÌ®Ä ¸ÀPÀÌ®Ä ¥ÀjªÁgÀUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èPÀ¢gÀÄPÀlÖ®Ä vÉ£ÉUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄlÄA§zÀ  ªÀÄÆ® CxÀªÁ vÀgÀªÁqÀĪÀÄ£ÉUÀ¼À°è F £É¥ÀzÀ°è J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀÅzÁégï GtÄÚªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ «AUÀqÀ£ÉAiÀÄ EA¢£À PÁ®zÀ°è £ÉÆÃrzÀgÉ EAvÀºÀ F gÀÆrUÀ¼É®èü ¸Àr®ÄUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è UÀt¥ÀwUÉ C¥ÀàzÀ ¸ÉÃªÉ ºÀgÀPÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÆqÀ¥Àà ¸ÉÃªÉ «²µÀÖªÁzÀÄzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV vÀļÀÄ£Ár£À PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ªÀÄzÀÆj£À°è §ÈºÀzÁPÁgÀªÁVgÀĪÀ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ «UÀæºÀ ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÉ «±ÉõÀ jÃwAiÀÄ°è C¥Àà J£ÀÄߪÀ ¨sÀPÀë÷åªÀ£ÀÄß ¥ÉÃj¹ ªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÉêÉAiÉÄà ªÀÄÆqÀ¥Àà ¸ÉêÉ.  ZËwAiÀÄAzÀÄ zÁ£À/PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀ vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÉ ZÀªÀÅwPÁ¬ÄJ£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÆgÀÄ/ªÀÄzÀªÀÇgÀÄ UÀt¥Àw §ºÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ. EzÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£À. E°è ¸ÉÆÃt wAUÀ¼À°è (±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è) ZËw GvÀìªÀªÀÅ «±ÉõÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ°è ±ÀgÁªÀÅ  UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀlÖ UÀt¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÉ¤¹PÉÆArzÉ. »ÃUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ (1916/1991)AiÀĪÀgÀÄ EvÀgÀ 54 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¹zÁÝgÉ.

UÀt¥ÀwAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À DPÁgÀ DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ DvÀ£ÉƧ⠸ÀévÀAvÀæ zÉêÀvÉAiÉÄAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉÇæ. J¸ï. PÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï(1981) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄÆ® UÀæAxÀzÀ°è ZÀað¹gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ UÀuÉñÀ£À ¥Àæ¨sÁªÀzÀ ºÀgÀºÀÄ UÁæªÀÄPÉÆÌÃ, eÁ£À¥ÀzÀPÉÆÌà ¹Ã«ÄvÀªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀæªÉÄÃt ²ªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ°è DvÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀA±ÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼À PÁ®¢AzÀ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwð²®à ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ MAzÉà vÉgÀ£ÁV G½¢zÉ. D£ÉAiÀÄ vÀ¯É, ¨ÉÆdÄÓ ªÉÄÊ, ©qÀĪÁV PÀĽvÀ ¨sÀAV, PÉÊUÀ¼À°è w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀUÀ¼À Cr, CzÀÆ vÁ¼É ªÀÄgÀzÀr, PÉgÉUÀ¼À §¢, HgÀ ºÉÆgÀUÉ, UÀuÉñÀ¤gÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ, Hj£ÉƼÀUÉ £Á®ÄÌ zÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÉqÉAiÀÄÆ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆj¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀ¼À UÀÄrUÀ¼ÀÄ, ZÀ¥ÀàmÉAiÀÄ ¸ÀÆgÀÄ. CªÀ£À UÀÄrUÉ ¨ÁV®ÄUÀ½gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ. UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃ¥ÀÅgÀ«gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ. C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÀuÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀĵÉÖà EgÀĪÀ §AqÉUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.

No comments:

Post a Comment