Sunday, June 12, 2011

ಪಾಲೆಬಂಡಿ - ಜಾರುಬಂಡಿ : ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆಟಿಕೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳ ತಾಣಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ !


vÀļÀÄ£Ár£À ©ÃqÀÄ, UÀÄvÀÄÛ, ¨Á½PÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ vÀgÀªÁqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀȶPÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. CªÉ®è »AzÉ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ «±Á®ªÁzÀ §AiÀÄ®Ä, ¥ÀqÀÄà, ¥ÀzÀªÀÅ, vÉÆÃqÀÄ, ºÉÆ¼É EzÀÝgÉ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄqÀØPÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ«gÀÄvÀÛzÉ. C¯Éè®è ¨ÉlÄÖUÀzÉÝUÀ½gÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zÉÆqÀØ CAUÀ¼À«zÀÄÝ CzÀgÀ MwÛ£À¯Éèà §vÀÛ PÀÄlÄÖªÀ §gÉPÀ¼À«gÀÄvÀÛzÉ, ºÀnÖPÉÆnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ §AiÀÄ°£À°è ªÉÆzÀ°£ÀzÀÄ ¨ÁQªÀiÁgÀÄ UÀzÉÝ. E°èAzÀ D£É¨ÁV®Ä E®èªÉà UÀr¨ÁV®Ä (¥Àr¨ÁPï¯ï) zÁnzÀgÉ ªÉÆUÀ¸Á¯É ¹UÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆUÀ¸Á¯É¬ÄAzÀ ZÁªÀr vÀ£ÀPÀzÀ eÁUÀªÉà ¥Àr¦àgÉ E®èªÉà UÀgÉÆr. D PÀqÉ F PÀqÉ vÉÆÃl, »wÛ®Ä, §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀ.

E°è UÀgÉÆÃr (UÀgÀr) J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CAUÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄ, ±ÁjÃjPÀ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛUÀ¼É¤¹PÉÆAqÀ PÀĹÛ, UÉÆÃzÉ, vÁ°ÃªÀÄÄ, ªÀÄ®èAiÀÄÄzÀÞ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ QæÃqÉUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «±Á®ªÁzÀ ¸ÀܼÀ. PÀÄlÄA§zÀ »jAiÀÄgÀ ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è EAvÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. vÀgÀªÁqÀĪÀÄ£ÉAiÉÄAzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. 
ªÀÄ£ÉvÀÄA§ d£ÀgÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ, UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ºÉÆgÀUÉ®è zÀÄrAiÀĪÀ MPÀ̮ĸÀPÀÌ®Ä, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄA¢UÀ½AzÀ vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ. ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À°è CdÓ CfÓ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ, ºÉÆgÀUÉ, UÀgÉÆÃr ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉUÀ¼À°è ºÉƸÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É®è ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ M¼ÁAUÀt CxÀªÁ ºÉÆgÁAUÀt DlUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà¨ÉÃgÉ vÀgÀzÀ DlUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ ¥À¼ÀV¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ºÉƸÀ ºÉƸÀ DlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À°è ¥Á¯É§Ar, eÁgÀħAr ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄPÀ̼À DlUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀÄ.

"§gÀ§gÀ ¥ÀgÀ¥ÀgÀ ¥ÁgÀÄ §Ar, dgÀdgÀ §ÄgÀħÄgÀÄ eÁgÀÄ §Ar. CqÀPÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ §Ar¬ÄzÀÄ. ¸ÁUÀ° ¨ÉÃUÀ£É ºÉÆÃUÀ° zÀÆgÀ vÀ®¥À° ¸ÉÃgÀ° D wÃgÀ. £ÀqÉAiÀÄ° »ÃUÉAiÉÄà £À«Ääà Dl."
»ÃUÉ®è DqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À F DlUÀ½UÉ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¥ÀævÀåPÀëªÁzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ E®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀģɪÀÄA¢, D¼ÀÄPÁ¼ÀÄUÀ¼É®è CªÀgÀªÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝAvÉAiÉÄà F vÀgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À DlUÀ½UÉ ºÉÆUÀ½PÉ E®èªÉà vÉUÀ½PÉAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ vÉÆÃj¸ÀzÉ EgÀĪÀÅ¢®è. E¯Éè®è ºÉÆUÀ½PÉ vÉUÀ½PÉAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄUÀÞvÉ, ZÉõÉÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAlvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ.

CqÀPÉ vÉÆÃlzÀ°è ©zÀÝ CqÀPÉ ¸ÉÆÃUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ CzÉÆAzÀÄ «²µÀÖ ªÀ¸ÀÄÛ, G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀévÀÄÛ. ªÀģɪÀÄA¢UÉ EvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ CzÀÄ CUÀvÀåªÉ¤¹zÀgÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ M¼ÉîAiÀÄ DlzÀ G¥ÀPÀgÀt.
E°è ¸ÉÆÃUÉAiÉÄAzÀgÉ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÄvÀÛ£ÉAiÀÄ ZÀAzÀzÀ ºÁ¼É (¥Á¯É/¥Á¼É)AiÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. F ºÁ¼É ¸ÁPÀµÀÄÖ GzÀݪÁV CUÀ®ªÀÇ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÉÆÃUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ UÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀj©lÖgÉ ¢rüÃgï ¥Á¯É§Ar¥ÀævÀåPÀë ! ¸ÉÆÃUÉAiÀÄ AqÉà (zÀAlÄ) ¥Á¯É§ArUÉ DzsÁgÀzÀ »r.

PÀ¤µÀ× E§âjAzÀ vÉÆqÀV ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥Á¯É§Ar DqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÀÆ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÆ DqÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÉÆgÁAUÀt Dl«zÀÄ. M§âgÀÄ ºÁ¼ÉAiÀĪÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ »rAiÀÄ §ÄqÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ »rzÀÄPÉÆAqÀgÉ E£ÉÆߧâgÀÄ »rAiÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è »rzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåvÁÛgÉ.
»ÃUÉ EAvÀºÀ ¥Á¼É§ArUÀ¼ÀÄ ¸Á¯ÁV §gÀ§gÀ ¥ÀgÀ¥ÀgÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CAUÀ¼ÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ CAa£ÀvÀ£ÀPÀ ¸ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¸ÁUÁlzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¤¢ðµÀÖ zÀÆgÀ UÀ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉÆà CªÀgÀÄ UÉzÀÝ ºÁUÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À, ¥Àr¦àgÉ, UÀgÉÆr, ¨ÉlÄÖUÀzÉÝ, ¥ÀqÀÄà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉZÀÄÑ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ, zsÀƼÀÄ, PɸÀgÀÄ E®èzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¥Á¯É§Ar DlªÀ£ÀÄß DqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®.

J°è JvÀÛgÀzÀ ¸ÀÛ¼À ºÀwÛ E½AiÀÄ®Ä ¹UÀĪÀÅzÉÆà C¯Éè®è ªÀÄPÀ̽UÉ Kj ªÉÄÃ¯É ºÁj PɼÀUÉ eÁj ©Ã¼ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ J°è®èzÀ GvÁìºÀ. ºÁjºÁj ºÁgÀÄvÀÛ¯Éà ªÉÄÃ¯É KgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÉÛ eÁjeÁj eÁgÀÄvÀÛ¯Éà PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄJAzÀgÉ §®Ä ªÉÆÃdÄ. »ÃUÉ DqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ CªÀjUÉ RIJAiÉÆà RIJ. EzÀÄ eÁgÀħAr (eÁgï§Ar, eÁ§ðAr). F DlPÉÌ eÁgÀħAqÉ J£ÀÄߪÀ ºÉ¸ÀgÀÆ EzÉ.
DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ JvÀÛgÀ¢AzÀ eÁgÀĪÀ DlªÁqÀ®Ä eÁgÀÄ ¢§âUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. ªÀÄ£É ªÀĺÀr ªÉÄ®ÄUÀ¼ÀÄ, dUÀ° CAa£À amÉÖUÀ¼ÀÄ, UÉÆÃ¥ÀÅgÀ, ¥ÁUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀvÀÛ°gÀĪÀ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À E§â¢UÀ¼À°ègÀĪÀ JvÀÛgÀzÀ, vÀĸÀÄ CUÀ®zÀ dUÀ°UÀ¼ÀÆ EªÀjUÉ eÁgÀħArUÀ¼Éà DVgÀÄvÀÛªÉ.

±Á¯Á DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÁå£ÀUÀ¼À°è eÁgÀĪÀÅzÀPÁÌV §¼À¸ÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CªÀÅ D£É, PÀÄzÀÄgÉ, ºÀÄ°, agÀvÉ, ¹AºÀ, fgÁ¥sÉ, MAmÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ JvÀÛgÀzÀ zÉÆqÀØqÉÆqÀØ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆîĪÀAwgÀÄvÀÛªÉ. §æºÀägÀPÀ̸À£ÀAvÀºÀ CzÀÄãvÀgÀªÀÄå CwªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÆ vÉgÉzÀ §AiÀÄ®Ä, ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̽UÉ eÁgÀħArUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ, PÀ®Äè, PÀ©ât, CxÀªÁ ¹ªÉÄAlÄUÀ½AzÀ gÀa¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ E½eÁgÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è eÁj DlªÁqÀÄvÁÛgÉ. D£ÉAiÀÄAvÀºÀ ¥ÁætÂAiÀÄ ¨Á®zÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÉÆAr°£À ªÀÄÆ®PÀ eÁgÀĪÀ ªÀÄdªÉà ¨ÉÃgÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄPÀ̼Éà JvÀÛgÀzÀ eÁUÀ, ¢§â CxÀªÁ UÉÆÃqÉUÀ½UÉ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß D¤¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ vÁªÉà eÁgÀħArUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ zsÁgÁ¼ÀªÁV ¨ÉÃPÁzÀAvÉ Dr ¥ÀżÀPÀUÉƼÀî®Ä, D£ÀA¢¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀAvÀºÀ eÁgÀħAqÉUÀ¼ÀÆ CªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.


PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ eÁgÀĪÁl DrzÀgÉ PÉ®ªÀgÀÄ »AzÀĪÀÄÄAzÁV PÀĽvÀÄ eÁgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆj¹, ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ E®èªÉà ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹PÉÆAqÀÄ eÁj RIJ¥ÀqÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ.
ªÀÄÄAUÁ®ÄUÀ¼À£ÀÆßj PÀĽwgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ §ÈºÀvï ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀ §AqÉUÀ¼À£ÉßÃj £Á£ÀÄ eÁj §AzÉ F eÁgÀħAqÉ JAzÀÄ UÉzÀÄÝ §AzÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß DvÀÄgÀ¢AzÀ UɼÉAiÀÄgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƼÀÄîªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. »ÃUÉ E°è AiÀiÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÉÃUÀªÁV eÁgÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀàzsÉð¬ÄgÀÄvÀÛzÉ.

DzsÀĤPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄ, ¥ÀæªÁ¹ vÁt, ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÁå£À, ¨Á®ªÀ£À, ªÀÄÆå¹AiÀÄA, ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÉÄüÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉUÀ¼À°è ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀÄvÀÄÛ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è EAvÀºÀ ªÀÄPÀ̼À DlzÀ DPÀµÀðuÉUÀ¼À CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁVªÉ.
ªÀÄPÀ̼ÀÄ DqÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, Dr zÀtÂAiÀĨÉÃPÀÄ, ºÁr vÀtÂAiÀĨÉÃPÀÄ... 
ªÀÄPÀÌ¼ï £ÀPÀÌgÉ ¥Á¯ÉÆßgÉ GQÌzÀAvÉ, CAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄ°èUÉ CgÀ½zÀAvÉ”...  
F PÀ«ªÁtÂUÉ £ÁªÉ®è »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄtÂAiÀĨÉÃPÀÄ.avÀæPÀÈ¥É: vÀļÀĪÀgÀ zÀ±Àð£À, «±ÀévÀļÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÉÆ-2009, ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, qÁ. ©. AiÀıÉÆêÀªÀÄð


[ "ಹಳೆ ಆಟ ಹೊಸ ನೋಟ " ಅಂಕಣ ಲೇಖನ : "ಪ್ರಜಾವಾಣಿ" ಕರಾವಳಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ - ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ]

2 comments:

  1. ಸಾರ್ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ.
    ಲಿಂಕ್:http://kannadajaanapada.blogspot.in/2013/07/blog-post_8.html

    ReplyDelete