Tuesday, May 3, 2011

ನೀರಾಟದ ಆರಾಟ ... ಈಜಾಟದ ಮೋಜಾಟ ...

DUÀ £À£ÀUÉãÀÄ MA§vÀÄÛ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÁUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ±Á¯É ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JªÉÄä PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ¨ÉÃPÁV §A¢vÀÄÛ. MªÉÄä §AiÀÄ®°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ vÉÆÃrV½zÀÄ DZÉV£À PÀÄzÀÄjUÉ ¤ÃgÀ°è Ff ºÉÆÃUÀ®Ä vÀÄA§Ä¤Ãj£À vÉÆÃrV½zÀĪÀÅ. MqÀ£ÉAiÉÄà £Á£ÀÄ PÀÆqÁ MAzÀgÀ ¨Á® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃUÀvÉÆqÀVzÉ.

DzÀgÉ PÉÆÃt vÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåPÉÌ vÀ®¦zÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄUÀĺÁQvÀÄ. C¤ªÁAiÀÄðªÁV £Á£ÀÆ ªÀÄļÀÄUÀ¯Éà ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀÅtåPÉÌ ªÀÄļÀÄUÀÄ ºÁQzÀÝ PÉÆÃt ªÀÄvÉÛ ªÉÄÃ¯É §AvÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀgÀ ¨Á®ªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀzÀÝjAzÀ §ZÁªï DVzÉÝ. E®èzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ ¤Ãj£ÉƼÀUÉ G¹gÀÄPÀnÖ UÀļÀÄA DUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. K¤zÀÝgÀÆ CµÀÖgÀ¯Éèà DZÉ zÀqÀ §A¢vÀÄÛ. £À£ÀUÀAvÀÆ £À£Àß PÉÆÃtgÁAiÀĤAzÀ FdÄ PÀ°AiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀªÁVvÀÄÛ.

JªÉÄäPÀgÀÄ«UÉ FdÄ PÀ°¸À¨ÉÃPÉÃ? J£ÀÄߪÀ C£ÀĨsÀ«Ã ºÉýPÉAiÉÆA¢zÉ. ºÁUÉAiÉÄà «ÄäUÉ FdÄ ºÉýPÉÆqÀ¨ÉÃQ®è J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÆ EzÉ. JªÉÄä JAzÀ®è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÁætÂUÀ½UÉ ¤ÃjUÉ ©zÁÝUÀ FdÄ ¸ÀºÀdQæAiÉÄ. CzÀĪÀgÉUÉ PÉgÉ £À¢UÀ¼À£ÀÄß PÀAqÉà EgÀzÀ £Á¬ÄªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃjUɸÉzÀgÉ CzÀÄ ¥Àl¥Àl£É FdÄvÀÛ zÀqÀ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ.

DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ FdÄ ¸ÀºÀd ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ®è. ºÁUÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåzÉúÀ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÀÛzÉ. ¨sÀAiÀÄ©üÃw §¢VlÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è DvÀ FeÁlzÀ ªÉÆÃd£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À§®è. EzÀgÀ UÉÆÃdÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀªÉà ¨ÉÃqÀ JAzÁUÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.
G½zÀªÀgÀÄ FdĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ, §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀ PÀ®Äè E®èªÉà ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÉÇzÀgÀÄ UÉ®Äè ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃjV½zÀÄ PÉÊPÁ®Ä §rzÀÄ ZÀqÀ¥Àr¹zÁUÀ¯Éà ºÉƸÀ Dl JlPÀĪÀÅzÀÄ.

FdÄ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä zÀqÀ¢AzÀ ¤ÃjV½zÀÄ ¤Ãj£À MqÀ£Ál ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃjUÉ ©zÀݪÉÄÃ¯É Fd¯ÉèÉÃPÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ನೀರಾಟ (FdÄ«PÉ) PÀgÀUÀvÀªÁVAiÉÄà ©qÀÄvÀÛzÉ. ¸À°Ã¸ÁV FeÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è vÉîĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. 
PÉgÉ, £À¢, PÉƼÀUÀ¼À zÀqÀªÀ£ÀÄß PÁ®ÄUÀ½AzÀ §®ªÁV zÀÆr ¤Ãj£À ªÉÄïÉäöÊAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀgÉ, FdÄ §gÀzÀªÀ£ÀÆ ºÁUÉAiÉÄà vÉðPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉÊUÀ¼À£ÀÆß PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÆß ¨ÉÃUÀ¨ÉÃUÀ£É §rAiÀÄÄvÀÛ ªÀÄÄR ªÉÄïÉwÛ G¹gÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ G¹gÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå £Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀ°wgÀ¨ÉÃPÀÄ. £Á¬Ä FdÄ JAzÀÄ d£À¦æAiÀĪÁVgÀĪÀ F FdÄ PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ vÀÄA§ ¸ÀÄ®¨sÀªÀAvÉ.

EzÉà jÃw FdÄ PÀ°AiÀÄĪÀªÀjUÉ ¹Ã¯ï FdÄ’ (¹Ã¯ï ¥Áæt FdĪÀ jÃw) E£ÉÆßAzÀÄ «zsÁ£À. ºÁUÉAiÉÄ ¨É¤ßÃdÄ, JzÉ FdÄ, ªÀÄĤßÃdÄ, amÉÖ FdÄ JAzÉ®è ºÀ®ªÀÅ «zsÀUÀ½ªÉ. EªÉ®è M°A¦Pï QæÃqÉUÀ¼À ¸ÀázsÉðUÀ¼À FeÁlUÀ¼ÀÄ. 
FeÁqÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ PÀIJAiÀÄ Dl. DgÉÆUÀåPÀgÀ ªÁåAiÀiÁªÀĪÀÇ ºËzÀÄ. PÀ°vÀ FdÄ JAzÀÆ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃUÀzÀÄ. PÉgÉ, ¨Á«, vÉÆÃqÀÄ, PÀlÖ, ¸ÀgÉÆêÀgÀ, £À¢, PÀqÀ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤Ãj£Á±ÀæAiÀÄUÀ¼À°è FdĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÁðªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. FdÄ MAzÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. PÀvÀðªÀåªÀÇ ºËzÀÄ. 
PÀvÀðªÀå AiÀiÁPÉ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¤ÃjUÉ ©Ã¼À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀAw®è. ©zÁÝUÀ ¤ÃgÀÄ¥Á®Ä DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹ gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä FdÄ UÉÆwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà zÀÄgÀAvÀ £ÀqÉzÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ gÀPÀëuÉUÁzÀgÀÆ FdÄ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.

£À¢, PÉgÉUÀ¼À zÀqÀzÀ°è ¤AvÀÄ MmÁÖV ¯ÁUÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁj ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ FeÁr ¤¢ðµÀÖUÀÄj vÀ®¥ÀŪÀ, ¤Ãj£À°è CAUÁvÀ ©zÀÄÝPÉÆAqÀÄ »AzÉ »AzÉ ¸ÀjzÀÄ FdĪÀ, zÀÆgÀ¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ÃjUÉ zsÀĪÀÄÄQ ªÀÄļÀÄV Ff ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ, ªÀÄÆUÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ MwÛ G¹gÀÄ ©V»rzÀÄ ¤ÃgÀ°è ¤¢ðµÀÖ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄļÀÄUÀĪÀ, M§â£ÀÄ ¤ÃgÉƼÀUÉ J¸ÉzÀ PÀ®è£ÀÄß E£ÉÆߧ⠪ÀÄļÀÄV JwÛ vÀgÀĪÀ (JvïÛ UÀÄAr Kgï UÀÄAr) »ÃUÉ §UɧUÉAiÀÄ ¤ÃgÁlzÀ DgÁlzÀ FeÁlUÀ½ªÉ.

£ÀªÀÄä ²PÀêtgÀAUÀzÀ°è FdÄ PÀ°¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ®Æè PÀgÁªÀ½ £ÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ EzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð PÀÆqÀ. DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è ¥ÉÃmÉÃ¥ÀlÖtUÀ¼À®Æè ¸ÁªÀðd¤PÀ FdÄPÉƼÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. Hj£À°ègÀ§ºÀÄzÁzÀ CªÉµÉÆÖà ¤¸ÀUÀð¤«ÄðvÀ PÉgɨÁ«UÀ¼À ºÀƼÉvÀÄÛ«PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ FdÄPÉƼÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ.

£ÀªÀÄä ªÀģɬÄzÀÄÝzÉà CUÀ®ªÁzÀ vÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è. ªÀļÉUÁ®zÀ°è PÉüÀĪÀÅzÉèÉÃqÀ, ºÉÃUÀÆ ¤ÃgÉà ¤ÃgÀÄ! ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è vÉÆÃrUÉ CqÀتÁV PÀlÖ PÀlÄÖªÀ PÁgÀt¢AzÁV ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ! ¨É¼ÀUÉzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀgÉ ¤ÃgÀ°è vÉAUÀÄ, PÀAUÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄgÀUÀ½AzÀ ©zÀÄÝ vÉîÄwÛgÀĪÀ MtvÉAV£ÀPÁ¬Ä, CqÀPÉ, ¸ÉÆÃUÉ E®èªÉà ¥ÉÃgÀ¼ÉºÀtÄÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ EzÉÝà EgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ.
»ÃUÉ vÉîÄwzÀÝ EAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤vÀå £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÄvÀƺÀ®ªÁzÀgÉ  CªÀ£ÀÄß ¤ÃgÀ°è FeÁr ºÉQÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «zsÀzÀ ªÉÆÃf£ÁlªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÁV, £Á¼É ¤ÃjV½AiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀgÀ¢? JAzÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ ºÉÆvÀÄÛ £ÁªÉ®è PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛzÉݪÀÅ.

EAvÀºÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV FeÁl «ÄÃAiÀÄĪÁl ªÀiÁªÀÄÆ° ZÀlĪÀnPÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¨Á¼É¢AqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹PÀnÖzÀ vÉ¥ÀàªÀÇ ¹zÀÞ«gÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÉ FeÁl, «ÄÃAiÀÄĪÁlUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÉ¥ÀàzÁlªÀÇ vÀ¥ÀàzÉ EgÀÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ DlUÀ¼ÀÄ §jAiÀÄ «£ÉÆÃzÀUÀ¼ÁVgÀzÉ DgÉÆÃUÀåªÀzsÀð£É, ªÀåQÛvÀé«PÀ¸À£À, ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÀ¼À®Æè ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ.


[ "ಹಳೆ ಆಟ ಹೊಸ ನೋಟ " ಅಂಕಣ ಲೇಖನ : "ಪ್ರಜಾವಾಣಿ" ಕರಾವಳಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ - ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ]

No comments:

Post a Comment