Friday, April 29, 2011

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕುಟ್ಟಾಟ


vÁgÁ¬Ä PÀÄlÄÖ£ÀªÀÅ (vÉAV£À PÁ¬Ä PÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ), vÁgÁ¬Ä ªÀÄÄmÁÖªÀÅ£ÀªÀÅ (ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ), vÁgÁ¬Ä PÀlÄÖ£ÀªÀÅ (PÀlÄÖªÀÅzÀÄ) ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ d£À¦æAiÀĪÁVgÀĪÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä PÀÄmÁÖlªÀÅ UÀAqÀ¸ÀgÉà ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀ ºÉÆgÁAUÀt DlªÁVzÉ. PÀlÖzÀ PÉÆýAiÀÄAvÉ ¸ÀàzsÉðUÉ §¼À¸ÀĪÀ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖzÀ vÁgÁ¬Ä’ CxÀªÁ PÉÆÃj vÁgÁ¬Ä’ J£ÀÄßvÁÛgÉ. 

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÉAV£À PÁ¬ÄUÀ¼À°è ºÀvÁÛgÀÄ «zsÀUÀ½ªÉ. PÀÄmÁÖlPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ vÉAV£À PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ° vÉAV£À PÁ¬ÄUÀ¼À ºÁUÀ®è. EªÀÅUÀ¼À DPÁgÀ G½zÀĪÀÅUÀ½VAvÀ ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÉÆUÀqÀ (ªÀÄÄR) GzÀݪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀtÄÚUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÀ¥ÀàªÁzÀ zÁgÀUÀ½zÀÄÝ ªÀÄÄAUÀĹAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀAwgÀÄvÀÛzÉEAvÀºÀ PÁ¬ÄUÀ¼À UÉgÉmÉUÀ¼ÀÄ §®Ä UÀnÖAiÀiÁVzÀÄÝ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPÉ CxÀªÁ PÀwÛAiÀÄ ¥ÉnÖUÀÆ ¥ÀPÀÌ£Éà MqÉAiÀÄzÀµÀÄÖ UÀnÖªÀÄÄmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. 

»ÃUÉ PÀÄmÁÖlzÀ°è MqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀzÀ PÁ¬ÄAiÉÄà§AlvÁgÁ¬Ä’ JAzÀgÉ UÉ®ÄèªÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä DlUÀ½UÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°zÀ dÄlÄÖ£ÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©r¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä PÉÊ»rvÀzÉƼÀUÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£Éßà DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.


CµÀÖ«Ä, ZËw, ªÀiÁ£Éð«Ä (zÀ¸ÀgÁ) ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ HgÀ eÁvÉæUÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À°è E®èªÉà ©qÀÄ«£À ªÉüÉUÀ¼À°è ºÀ½îAiÀÄ PÀmÉÖ, ¥ÉÃmÉ, ©Ã¢§¢UÀ¼À°è vÉAV£À PÁ¬Ä PÀÄmÁÖlPÁÌV §AzÀÄ DlUÁgÀgÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. F DlPÉÌ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV £ÉgÉzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ ªÀUÀðªÀÇ EgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ºÀ§â-eÁvÉæUÀ¼À ¢£ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ «£ÉÆÃzÀªÀÇ D¬ÄvÀÄ, ºÀ§âzÀ RaðUÉ vÉAV£À PÁ¬Ä ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.

F DlPÉÌ ¤¢ðµÀÖ PÀ¼À JA§ÄzÀÄ E®è. vÀªÀÄUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ eÁUÀªÁzÀgÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. CAvÀºÀ eÁUÀªÉÇAzÀgÀ°è ªÀiÁgÀÄ zÀÆgÀzÀ CAvÀgÀzÀ°è PÁ¬Ä PÀÄlÖ°gÀĪÀªÀgÀÄ E¢gÀħ¢gÁV ¤®ÄèªÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà E§âgÀÆ C°èAzÀ¯Éà ¨ÁV CxÀªÁ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è CªÀÄÄQ »r¢lÄÖPÉÆArgÀĪÀ PÀÄlÄÖªÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ Dr¸ÀÄvÁÛ MªÉÄä¯Éà MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rüQÌ ºÉÆqɹ M§âgÀÄ E£ÉÆߧâgÀ PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ.

F DlzÀ ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼À°è PÉÊZÀ¼ÀPÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀ PÀıÀ®vɬĮè¢zÀÝ°è PÁ¬ÄAiÀÄ §zÀ¯ÁV PÉÊAiÀÄ£Éßà dfÓ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁV §gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä DlUÁgÀgÉà ¤zsÀðj¹PÉÆAqÀAvÉ UÉÆvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀ zÀÆgÀUÀ¼À°è ¤AvÀÄ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß £É®zÀ°è J¸ÉzÀÄ GgÀļÁr¹ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 
E®èªÉà JvÀÛgÀPÉÌ J¸ÉzÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁgÀ PÁ¬Ä ªÉÆzÀ®Ä MqÉAiÀÄĪÀÅzÉÆà CªÀgÀÄ ¸ÉÆÃvÀ ºÁUÉ. ¸ÉÆÃvÀªÀgÀ PÁ¬Ä UÉzÀݪÀgÀ ¥Á¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¢£ÀzÀ°è MAzÀjAzÀ ºÀvÁÛgÀÄ vÉAV£À PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß UÉ®ÄèªÀÅzÀÄAlÄ. »ÃUÉ vÉAV£À PÁ¬Ä PÀÄmÁÖlzÀ°è PÉ®ªÀÅ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. 

eÁvÉæ, GvÀìªÀUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV DqÀĪÀ vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä J£ÀÄߪÀ DlªÀÇ vÉAV£ÀPÁ¬Ä PÀÄmÁÖlzÀ ¸Á°UÉà ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. (ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ qÁ. UÀt£ÁxÀ JPÁÌgï CªÀgÀ vÀļÀÄ£Ár£À d£À¥ÀzÀ DlUÀ¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.)

vÉAV£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¨ÉgÀ½¤AzÀ §rzÀÄ DUÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ±À§ÝzÀ »£É߯ɬÄAzÀ PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ «zsÁ£À vÀÄA§ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀÄzÀÄ. vÉAV£À ªÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÊ«zsÀå,  AiÀiÁªÀ ªÀÄgÀ JAvÀºÀ eÁwAiÀÄ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ C£ÀĨsÀªÀ CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ PÀȶPÀgÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. 
ºÁUÁVAiÉÄàPÀÄA¢æ vÁgÁ¬Ä’ (¢Ã«zÀ vÁgÁ¬Ä = ®PÀë¢éÃ¥À¢AzÀ vÀj¹PÉÆAqÀ VqÀØ vÀ½AiÀÄ vÉAV£À ªÀÄgÀzÀ PÁ¬Ä), ¥ÉÇr vÁgÁ¬Ä§Al vÁgÁ¬Ä§lÖ¯ï vÁgÁ¬Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ vÀgÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. 

eÉÆvÉUÉ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÉÆAzÀgÀ gÀZÀ£É ºÁUÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÉƼÀÄîªÀ P˱À®ªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ°è ¨É£ÀÄß, PÀtÄÚ, ºÉÆmÉÖ, £ÀgÀ, UÀAqÀÄ, ºÉtÄÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ. PÁ¬Ä PÀÄlÄÖªÁUÀ PÁ¬ÄAiÀÄ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà ¤zsÁðgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

[ "ಹಳೆ ಆಟ ಹೊಸ ನೋಟ " ಅಂಕಣ ಲೇಖನ : "ಪ್ರಜಾವಾಣಿ" ಕರಾವಳಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ - ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ]

No comments:

Post a Comment