Thursday, April 28, 2011

ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ : ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿನೋದ

vÀļÀÄ£Ár£À DgÁzsÀ£À PÉëÃvÀæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁ¶ðPÀ GvÀìªÀ eÁvÉæUÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ «zsÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ½gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ, zsÁ«ÄðPÀ «£ÉÆÃzÀUÀ¼ÀÆ, DlUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À°è vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä MAzÀÄ.

£ÉêÀÄ GvÀìªÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÀzÀ ªÀÄÄAzÉ vÉAV£À PÁ¬Ä ºÁj¸ÀĪÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢zÉ. ºÁj¹zÀ F PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV LªÀgÀÄ vÀgÀÄtgÀÄ zÉʪÀzÀ C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉzÀÄ zÉʪÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ CAiÀÄåAUÁ¬Ä PÀ°èUÉ MqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
CAiÀÄåAUÁ¬Ä J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÉʪÀ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è UÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¦æÃwUÉƽ¸À®Ä PÀ°èUÉ MqÉAiÀÄĪÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä. ºÁUÉ MqÉAiÀÄĪÀ PÀ°èUÉ CAiÀÄåAUÁ¬ÄPÀ®Äè / CdPÁ¬ÄPÀ®Äè J£ÀÄßvÁÛgÉ. F PÀ®Äè zÉʪÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À zÀQët ¨sÁUÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.

CdPÁ¬Ä, CAiÀÄå® PÁ¬Ä, FqÀÄPÁ¬Ä JAzÀgÀÆ CzÉà vÉAV£À PÁ¬Ä. PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ NlzÀ PÀgÉUÉ ¹¥Éà ¸ÀÄ°zÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÁj¸ÀĪÀ DZÀgÀuɬÄzÉ. D §½PÀ D¸ÀPÀÛgÀÄ PÀgÉV½zÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀàzsÉð £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. CzÀÆ vÀ¥ÀàAUÁ¬ÄAiÉÄÃ. »ÃUÉ ªÉÄîPÉÌ ºÁj¹zÀ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ, M§âgÀ PÉʬÄAzÉƧâgÀÄ vÀ¦à¹ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀ «£ÉÆÃzÀ. vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß GgÀĽ¹, ºÉÆgÀ½¹ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ Dl. ¨sÀPÁÛ¢UÀ½AzÀ vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä DlªÁr¸ÀÄvÁÛ zÉêÀgÀ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀæzÀQëuÉ §gÀĪÀ DZÀgÀuÉ.


vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä Dl, eÁvÉæ GvÀìªÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ PÉÆ£ÉUÀ½UÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. JAzÀgÉ ªÀÄgÀÄ¢£ÀzÀ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀzÀ £À¸ÀĨɼÀQ£À°è. D ºÉÆwÛUÉ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ ¹¥Éà ¸ÀÄ°zÀÄ £ÁgÀÄ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÉgɹ vÉUÉzÀÄ JuÉÚ ¸ÀªÀj ¹zÀÞUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. PÉÆrªÀÄgÀzÀ / zsÀéd¸ÀÛA¨sÀzÀ §½ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV CzÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ ºÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. 
DUÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä DlzÀ°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ JwÛPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁgÀ PÉÊUÉ CzÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉÆà DvÀ CzÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀÄvÀÄÛ §gÀÄvÁÛ£É. DUÀ G½zÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä J¼ÉzÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ vÀÄA§ ºÉÆvÀÄÛ J¼ÉzÁl, GgÀļÁl, ºÉÆgÀ¼Ál £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 

EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ CzÀ£ÀÄß C°èAzÀ vÀ¦à¹ JwÛPÉÆAqÀÄ PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÁÛ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ UÉzÀÝ ºÁUÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ MwÛqÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. DUÀ G½zÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. J¼ÉzÁlzÀ°è AiÀiÁgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛ vÀgÀÄvÁÛ£ÉÆà DvÀ UÉ®ÄèvÁÛ£É.

vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä §ºÀĪÀÄÄRåªÁV zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ Dl. eÉÆvÉUÉ EzÉÆAzÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ºÉÆgÁAUÀt DlªÀÇ ºËzÀÄ. F Dl ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV £ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä »rAiÀÄĪÀªÀ£ÀÄM§â ¨ÉÃPÀÄ. DvÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽwgÀÄvÁÛ£É. DlzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÉ®è DvÀ£À PÉʬÄAzÀ PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DvÀ ©lÄÖ©qÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÉ®è DlUÁgÀgÀÄ PÁ¬Ä ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÉÆä¼ÀUÉ ºÉÆÃgÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ©r¹PÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ ºÉÆÃgÁlzÀ°è AiÀiÁgÀÄ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É JvÀÄÛvÁÛ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ UÉ®ÄèvÁÛ£É.

vÀ¥ÁàªÀÅ£À PÁ¬Ä (vÀ¦à¸ÀĪÀ PÁ¬Ä)AiÉÄà vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä. PÁ¬Ä »rzÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É? DvÀ£À PÉʬÄAzÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ C°è PÀÆrgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀgÀ ¤jÃPÉëAiÀiÁzÀgÉ, CzÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ AiÀiÁgÀ PÉʸÉÃjvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ C°è£ÉgÉzÀ J®ègÀ®Æè PÀÄvÀƺÀ®! 
vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä »r¢gÀĪÀªÀ£À PÉʬÄAzÀ vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÀ¦à¹AiÉÄà vÀ¦à¸ÀÄvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ w½¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄà DzÀgÀÆ D UÉ®ªÀÅ, CªÀPÁ±À AiÀiÁgÀ ¥Á°UÉ JA§ÄzÀÄ eÁvÉæ GvÀìªÀUÀ¼ÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉgÉzÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ£ÀÆß ªÀĺÀvÀéªÁV PÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. 

EzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀªÀgÀ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀAªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ CªÀgÀ°è ºÉƸÀ ¥ÀżÀPÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ «zsÀzÀ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DgÁzsÀ£À gÀAUÀzÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÉêÀPÀªÀUÀðªÁUÀ°Ã, ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁUÀ°Ã F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. EAvÀºÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ «£ÉÆÃzÀUÀ¼ÀÄ G½zÀªÀjUÁVAiÉÄà «ÄøÀ®Ä. ºÁUÁV eÁvÉæ PÀ¼ÉzÀgÀÆ D C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ eÁvÉæAiÀĪÀgÉUÀÆ £É£À¥ÀÅ PÉÆqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ.

DZÀgÀuÉ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä MqÉzÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ ¥sÀ®±ÀPÀÄ£À £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ £ÀA©zÀ ¨sÀPÀÛd£ÀgÀ ¤jÃPÉëUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. PÁ¬Ä MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÀA©zÀ zÉʪÀPÉÌ §° PÉÆqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ. 
MqÉzÀ PÁ¬ÄAiÀÄ PÀrUÀ¼ÀÄ, vÀÄAqÀÄ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄîÄäRªÁV ©¢ÝªÉAiÉÄÃ? PÀªÀÅa ©¢ÝªÉAiÉÄÃ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. vÉAV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¹¥Éà ¸ÀÄ°AiÀÄzÉ ªÀÄAwæ¹ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr£À°è E®èªÉà ºÉÆgÀUÉ J¯ÁèzÀgÀÆ ªÀÄgÀzÀ UÉ°è£À°è PÀnÖqÀĪÀÅzÀÄAlÄ.
CzÀÄ PÀµÀÖ¥ÀjºÁgÀPÁÌV zÉʪÀzÉêÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæyð¹ vÉUÉ¢qÀĪÀ FqÀÄUÁ¬Ä. CzÀgÉÆqÀ£É PÉqÀÄPÀÄ ¤ªÁgÀuÉUÁV MA¢µÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÆß ªÀÄÄr¥ÀÅ vÉUÉ¢qÀ®ÄAlÄ. ªÀÄAvÀæªÁ¢, §¯ÁåAiÀÄ, ¨sÀlÖgÀ°è §°ªÉÄ PÉüÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F FqÀÄUÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÆvÉUÉÆAiÀÄÄÝ PÁtÂPÉ ¤ÃqÀ®ÄAlÄ.


bÁAiÀiÁavÀæ: PÉÆrªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ¥ÀàAUÁ¬Ä DlPÁÌV 

vÉAV£À PÁ¬Ä ºÁj¸À®Ä ¹zÀÞgÁVgÀĪÀ UÀÄwÛ£À AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ.                     

PÀÈ¥É: ¥ÀæzÉÆåÃvï ºÉUÉØ vÉÆÃPÀÆgÀÄ UÀÄvÀÄÛ.


[ 'ಹಳೆ ಆಟ ಹೊಸ ನೋಟ ' ಅಂಕಣ ಲೇಖನ : 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ' ಕರಾವಳಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ - ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ]

No comments:

Post a Comment